Filozofia - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Zameranie školy
 • štúdium jazykov - anglický, nemecký, ruský

 • telesnú výchovu - atletika, futbal

 • environmentálnu výchovu - zdravý životný štýl
       


 • Vyučovanie moderným spôsobom s využitím rôznych metód (integrované tematické vyučovanie, hra na flautu -  I. stupeň).
 • Využívanie najmodernejšej audiovizuálnej techniky a informačných technológií.
 • Vyučovanie etickej a náboženskej výchovy.
 • Vyučovanie predmetov v odborných učebniach - chémia, biológia, fyzika, geografia, technika, náboženská výchova, etická výchova.
 • Vyučovaniecudzích jazykov - anglický od 1. ročníka, nemecký, ruský od 7. ročníka.
 • Vyučovanie základov práce s IKT od 3. ročníka.
 • Vyučovanie v športových triedach od 5. ročníka.
 • Výchova žiakov k zdravému životnému štýlu v projekte "Škola podporujúca zdravie".
 • Podpora projektu "Prevencia drogových závislostí".
Projekty
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete  anglický jazyk v športových triedach.
Škola má dlhoročnú tradíciu vo výučbe cudzích jazykov a v športovej príprave so zameraním na hokej a atletiku. Od tretieho ročníka majú žiaci možnosť navštevovať triedy so zvýšenou dotáciou cudzieho jazyka. Do týchto tried sú prijímaní na základe úspešného absolvovania psychologického  testu, doporučenia triedneho učiteľa a interného testovania tímom učiteľov. V piatom ročníku športovo nadaní žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v športovej triede zameranej na ľadový hokej a atletiku. Do týchto tried sú žiaci prijímaní na základe výsledkov testovania pohybových schopností trénermi športových tried a na základe úspešného zvládnutia psychologických testov.
Športovci často reprezentujú školu i na rôznych medzinárodných podujatiach, kde je potrebná konverzácia v cudzom jazyku.  Zámerom nášho projektu je zvýšiť jazykové zručnosti žiakov talentovaných na šport už v primárnom vzdelávaní a pokračovať v sekundárnom vzdelávaní v športových triedach, skvalitnenie jazykových kompetencií učiteľov, inovácia vyučovacieho procesu a školského vzdelávacieho programu.
Tento projekt sme sa rozhodli realizovať z dôvodu nízkej úrovne jazykových schopností u športovcov a ich negatívnemu vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Hlavným cieľom je zvýšenie úrovne jazykových zručností a motivácie k učeniu sa anglického jazyka.
Správa o MOBILITE  ERASMUS +
Projekt cez ERASMUS + realizuje ZŠ P2 Brezno po prvýkrát. Preto sme sa snažili  o realizáciu v menšom meradle, ktorú by sme chceli počas ďalších rokov rozšíriť. Na začiatok sme vybrali  dvoch reprezentantov školy, ktorí sa v júli 2015 zúčastnili jazykového kurzu v partnerskej organizácii  Bell v Cambridge, UK. Svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti odprezentujú svojim kolegom a aplikujú ich do vyučovacieho procesu.
Pre účastníka primárneho vzdelávania sme vybrali kurz Language and Methodology Refresher (Young Learners). Pre účastníka sekundárneho vzdelávania sme vybrali kurz Creativity in the Classroom.

V oblasti primárneho vzdelávania sme sa zamerali:
- rozvoj jazykových schopností s dôrazom na konverzáciu, počúvanie a rozšírenie slovnej zásoby
- praktické nápady na aktivity v triede
- tipy a nápady ako ďalej zlepšovať svoje znalosti angličtiny po návrate domov

V oblasti sekundárneho vzdelávania sme sa zamerali:
- nové nápady a spestrenie výučby
- kreatívne používanie angličtiny u žiakov
- atraktívnosť vyučovania
- aktívne učenie sa žiakov
Po dosiahnutí pozitívnych výsledkov a zmien počas jedného školského roka (napr.  vyššia kvalita úrovne jazykových schopností, zvýšený záujem o anglický jazyk u žiakov) sa účastníčky kurzu stanú multiplikátormi pre ostatných učiteľov jazykov na škole. Budú koordinovať piatich učiteľov cudzieho jazyka vyučujúcich v športových triedach a piatich učiteľov na primárnom stupni vzdelávania, ktorí sa prihlásia na jazykové mobility v ďalšej výzve projektu Erasmus+.
Predpokladáme, že prostredníctvom ďalších výziev projektu Erasmus+ umožníme zahraničnú mobilitu ďalším učiteľom, ale i žiakom ZŠ Pionierska 2 v Brezne, ktorí budú participovať na dlhodobom pláne rozvoja a  premeny našej školy.

Aktivity samotnej realizácie projektu:
- v júli 2015 účastníci absolvujú vzdelávací kurz.
- po návrate účastníci vypracujú  správu o priebehu kurzu so zhodnotením výsledkov pre vedenie školy
- v auguste na základe získaných jazykových vedomostí a zručností prepracujú tradičný školský vzdelávací program pre športové triedy v sekundárnom vzdelávaní a pre triedy so športovcami v primárnom vzdelávaní
- na zasadnutí predmetovej komisie účastníci oboznámia ostatných vyučujúcich s s výstupmi z kurzov, so zmenami a inováciami  vo vyučovacom procese v športových triedach
- učitelia zakomponujú inovácie do svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- v septembri 2015 vyučujúci  začnú aplikovať inovácie a nové trendy do vyučovania
- vyučujúci budú priebežne hodnotiť výsledky žiakov počas hodín anglického jazyka prostredníctvom žiackych portfólií
- v januári a v júni zhodnotia výsledky komplexne a prezentujú ich vedeniu školy a vedúcim predmetových komisií.
Z krátkodobého hľadiska vysielajúca škola očakáva získanie medzinárodne certifikovaných učiteľov a modernizáciu školského vzdelávacieho programu pre športové triedy a tým aj vyučovacieho procesu.
Z dlhodobého hľadiska vysielajúca škola očakáva  naplnenie zvolených bodov Európskeho plánu rozvoja školy a  zvýšenie kladného povedomia, konkurencieschopnosti a kreditu našej školy v regióne.
O prírode v prírode
- cieľom je vytvorenie kladného vzťahu žiakov k prírode, k ochrane prírody. Ide nám o to, aby žiaci spoznali druhovú rozmanitosť prírody Slovenska a zároveň sa podieľali na zachovaní prírodných krás pre budúce generácie. Žiaci sa budú učiť poznávať prírodu a vzťahy zážitkovým spôsobom priamo v teréne. V okolí školy plánujeme vytvoriť učebňu v prírode, kde sa budú nachádzať najčastejšie sa vyskytujúce druhy ihličnatých a listnatých stromov, liečivých rastlín. Žiaci budú využívať učebňu v predmetoch ekológia, prírodopis, prírodoveda a výtvarná výchova.
Projekt občan
- umožňuje žiakom vzdelávať sa takými metódami a formami, ktoré môžu neskôr uplatniť v politickom živote. Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov povedomie aktívneho občianstva a možnosť zúčastňovať sa riadenia. Žiaci sa učia chápať význam účasti na správe vecí verejných a prezentovať svoje názory prijateľnou formou na verejnosti.Projekt občan - umožňuje žiakom vzdelávať sa takými metódami a formami, ktoré môžu neskôr uplatniť v politickom živote. Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov povedomie aktívneho občianstva a možnosť zúčastňovať sa riadenia. Žiaci sa učia chápať význam účasti na správe vecí verejných a prezentovať svoje názory prijateľnou formou na verejnosti.
Strom života
- náplňou je realizácia úloh vyplývajúcich z osnov environmentálnej výchovy pre základné školy.

Zakliata hora
- sa zaoberá problematikou odpadov. Žiaci sa zamerali na monitorovanie skládky tuhého komunálneho odpadu v meste.

Živá voda
- je projekt zameraný na monitorovanie vodných tokov, sledovanie života v rieke Hron.

Svet patrí prírode
- cieľom je vypestovanie kladného vzťahu žiakov k prírode. V projekte sa prezentujú rôzne práce žiakov, na informačných paneloch sa zverejňujú zaujímavosti týkajúce sa príslušného tematického celku.

Triedenie odpadu
- cieľom je zavádzanie zákona o odpadoch do praxe  a výchova žiakov k ochrane životného prostredia.
Pátrania po predkoch
- je hlavným cieľom obrátiť pozornosť mladých ľudí na poznávanie vlastnej rodiny prostredníctvom hľadania vlastných historických koreňov. Ďalším výsledkom projektu je zlepšenie komunikácia a vzťahov v rodinách.

Zdravá škola
- učí žiakov zásadám zdravého životného štýlu, prevencii drogovej závislosti, rozvoju pohybových aktivít, vytváraniu zdravých medziľudských vzťahov, výchove k manželstvu a rodičovstvu.
Literárna škôlka
- podpora a usmerňovanie literárnej kreativity žiakov vyúsťujúcej do vlastnej literárnej tvorby. Žiaci sa snažia osvojovať si základné pojmy literárnej tvorby a tak prakticky využívať získané vedomosti. Cieľom je aj viesť žiakov k "hodnotnej" recepcii literárnych textov, sprostredkovať aktívne spojenie medzi autorom a detským príjemcom prostredníctvom rozmanitých interpretačných metód skvalitniť estetický zážitok z literárneho diela.
Otvorená škola - Infovek
- zameraný na informatizáciu školstva, využívanie moderných informačných technológií v škole, čo umožní žiakom lepšie a ľahšie osvojiť si rôzne poznatky a tak pochopiť učivo.

Škola budúcnosti
- vytvorenie e-learningového portálu, kde sa budú nachádzať špeciálne výučbové materiály. Tieto budú slúžiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu v škole. Na portáli budú špičkovo spracované takmer všetky predmety druhého stupňa. Väčšina z nich vďaka produktom firmy Langmaster. Každý predmet je doplnený o množstvo obrazového materiálu, videí, zvukových nahrávok, máp, tabuliek, pokusov ale aj interaktívnych testov, kvízov, krížoviek a didaktických hier. Najväčšou výhodou je, že žiaci majú možnosť študovať podľa svojich schopností, každý tempom, ktoré mu vyhovuje.

Planéta vedomostí
- Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- úlohou projektu je akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl, aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií, rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Základné školy odborne
- úlohou je podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami.

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
- Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.
Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
- Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.
Školy za demokraciu
- je zameraný na rozvoj kritického myslenia, prácu so zdrojmi a informáciami, rozlišovanie chýb a argumentačných faulov, vzniku predsudkov a ako s nimi pracovať a ako rozvíjať konštruktívnu diskusiu. Projekt vznikol na podnet Centra komunitného organizovania a platformy Nie v našom meste ako reakcia na rastúci problém extrémizmu a radikalizácie spoločnosti.
Projekt ENTER
- je zameraný moderné vyučovanie programovania v predmete informatika s využitím tzv. micro:bitov. Misiou projektu je vniesť do výučby informatiky na základnej škole praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností.
Medzi ďalšie ciele projektu patrí:
Vzbudiť záujem o informatiku a to aj u žiakov, ktorí budú neskôr študovať iný odbor ako IT.  Cieľom je ich naučiť základné koncepty informatiky, elektroniky a programovania a ich využiteľnosti v praxi. Základné znalosti programovania a automatizácie dnes často využívajú aj ekonómovia, architekti, projektanti, dátoví analytici, vedci, či iné odbory a preto je potrebné aj žiakom s takýmto zameraním ukázať aplikovateľnosť technológií na problémy v každodennom živote.
Podnecovať u žiakov rozvoj algoritmického a logického myslenia.
Viesť žiakov k tvorivosti a sebavzdelávaniu.
Rozvíjať poznatky žiakov o informatických systémoch v súvislostiach za účelom lepšieho porozumenia spolupráce softvéru a hardvéru, ktoré je nevyhnutné pre zorientovanie sa v konceptoch ako je Smart City či IoT (Internet vecí).
Podporiť experimentálnu a bádateľskú činnosť žiakov a rozvíjať schopnosti tímového riešenia problémov, a to aj formou medzipredmetových projektov.
Návrat na obsah