Filozofia - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Zameranie školy
 • štúdium jazykov - anglický, nemecký, ruský

 • telesnú výchovu - atletika, futbal

 • environmentálnu výchovu - zdravý životný štýl
       


 • Vyučovanie moderným spôsobom s využitím rôznych metód (integrované tematické vyučovanie, hra na flautu -  I. stupeň).
 • Využívanie najmodernejšej audiovizuálnej techniky a informačných technológií.
 • Vyučovanie etickej a náboženskej výchovy.
 • Vyučovanie predmetov v odborných učebniach - chémia, biológia, fyzika, geografia, technika, náboženská výchova, etická výchova.
 • Vyučovaniecudzích jazykov - anglický od 1. ročníka, nemecký, ruský od 7. ročníka.
 • Vyučovanie základov práce s IKT od 3. ročníka.
 • Vyučovanie v športových triedach od 5. ročníka.
 • Výchova žiakov k zdravému životnému štýlu v projekte "Škola podporujúca zdravie".
 • Podpora projektu "Prevencia drogových závislostí".
Projekty


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
Viac informácií o projekte TU
Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu v predmete  anglický jazyk v športových triedach.
Škola má dlhoročnú tradíciu vo výučbe cudzích jazykov a v športovej príprave so zameraním na hokej a atletiku. Od tretieho ročníka majú žiaci možnosť navštevovať triedy so zvýšenou dotáciou cudzieho jazyka. Do týchto tried sú prijímaní na základe úspešného absolvovania psychologického  testu, doporučenia triedneho učiteľa a interného testovania tímom učiteľov. V piatom ročníku športovo nadaní žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v športovej triede zameranej na ľadový hokej a atletiku. Do týchto tried sú žiaci prijímaní na základe výsledkov testovania pohybových schopností trénermi športových tried a na základe úspešného zvládnutia psychologických testov.
Športovci často reprezentujú školu i na rôznych medzinárodných podujatiach, kde je potrebná konverzácia v cudzom jazyku.  Zámerom nášho projektu je zvýšiť jazykové zručnosti žiakov talentovaných na šport už v primárnom vzdelávaní a pokračovať v sekundárnom vzdelávaní v športových triedach, skvalitnenie jazykových kompetencií učiteľov, inovácia vyučovacieho procesu a školského vzdelávacieho programu.
Tento projekt sme sa rozhodli realizovať z dôvodu nízkej úrovne jazykových schopností u športovcov a ich negatívnemu vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Hlavným cieľom je zvýšenie úrovne jazykových zručností a motivácie k učeniu sa anglického jazyka.
Správa o MOBILITE  ERASMUS +
Projekt cez ERASMUS + realizuje ZŠ P2 Brezno po prvýkrát. Preto sme sa snažili  o realizáciu v menšom meradle, ktorú by sme chceli počas ďalších rokov rozšíriť. Na začiatok sme vybrali  dvoch reprezentantov školy, ktorí sa v júli 2015 zúčastnili jazykového kurzu v partnerskej organizácii  Bell v Cambridge, UK. Svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti odprezentujú svojim kolegom a aplikujú ich do vyučovacieho procesu.
Pre účastníka primárneho vzdelávania sme vybrali kurz Language and Methodology Refresher (Young Learners). Pre účastníka sekundárneho vzdelávania sme vybrali kurz Creativity in the Classroom.

V oblasti primárneho vzdelávania sme sa zamerali:
- rozvoj jazykových schopností s dôrazom na konverzáciu, počúvanie a rozšírenie slovnej zásoby
- praktické nápady na aktivity v triede
- tipy a nápady ako ďalej zlepšovať svoje znalosti angličtiny po návrate domov

V oblasti sekundárneho vzdelávania sme sa zamerali:
- nové nápady a spestrenie výučby
- kreatívne používanie angličtiny u žiakov
- atraktívnosť vyučovania
- aktívne učenie sa žiakov
Po dosiahnutí pozitívnych výsledkov a zmien počas jedného školského roka (napr.  vyššia kvalita úrovne jazykových schopností, zvýšený záujem o anglický jazyk u žiakov) sa účastníčky kurzu stanú multiplikátormi pre ostatných učiteľov jazykov na škole. Budú koordinovať piatich učiteľov cudzieho jazyka vyučujúcich v športových triedach a piatich učiteľov na primárnom stupni vzdelávania, ktorí sa prihlásia na jazykové mobility v ďalšej výzve projektu Erasmus+.
Predpokladáme, že prostredníctvom ďalších výziev projektu Erasmus+ umožníme zahraničnú mobilitu ďalším učiteľom, ale i žiakom ZŠ Pionierska 2 v Brezne, ktorí budú participovať na dlhodobom pláne rozvoja a  premeny našej školy.

Aktivity samotnej realizácie projektu:
- v júli 2015 účastníci absolvujú vzdelávací kurz.
- po návrate účastníci vypracujú  správu o priebehu kurzu so zhodnotením výsledkov pre vedenie školy
- v auguste na základe získaných jazykových vedomostí a zručností prepracujú tradičný školský vzdelávací program pre športové triedy v sekundárnom vzdelávaní a pre triedy so športovcami v primárnom vzdelávaní
- na zasadnutí predmetovej komisie účastníci oboznámia ostatných vyučujúcich s s výstupmi z kurzov, so zmenami a inováciami  vo vyučovacom procese v športových triedach
- učitelia zakomponujú inovácie do svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- v septembri 2015 vyučujúci  začnú aplikovať inovácie a nové trendy do vyučovania
- vyučujúci budú priebežne hodnotiť výsledky žiakov počas hodín anglického jazyka prostredníctvom žiackych portfólií
- v januári a v júni zhodnotia výsledky komplexne a prezentujú ich vedeniu školy a vedúcim predmetových komisií.
Z krátkodobého hľadiska vysielajúca škola očakáva získanie medzinárodne certifikovaných učiteľov a modernizáciu školského vzdelávacieho programu pre športové triedy a tým aj vyučovacieho procesu.
Z dlhodobého hľadiska vysielajúca škola očakáva  naplnenie zvolených bodov Európskeho plánu rozvoja školy a  zvýšenie kladného povedomia, konkurencieschopnosti a kreditu našej školy v regióne.
O prírode v prírode
- cieľom je vytvorenie kladného vzťahu žiakov k prírode, k ochrane prírody. Ide nám o to, aby žiaci spoznali druhovú rozmanitosť prírody Slovenska a zároveň sa podieľali na zachovaní prírodných krás pre budúce generácie. Žiaci sa budú učiť poznávať prírodu a vzťahy zážitkovým spôsobom priamo v teréne. V okolí školy plánujeme vytvoriť učebňu v prírode, kde sa budú nachádzať najčastejšie sa vyskytujúce druhy ihličnatých a listnatých stromov, liečivých rastlín. Žiaci budú využívať učebňu v predmetoch ekológia, prírodopis, prírodoveda a výtvarná výchova.
Projekt občan
- umožňuje žiakom vzdelávať sa takými metódami a formami, ktoré môžu neskôr uplatniť v politickom živote. Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov povedomie aktívneho občianstva a možnosť zúčastňovať sa riadenia. Žiaci sa učia chápať význam účasti na správe vecí verejných a prezentovať svoje názory prijateľnou formou na verejnosti.Projekt občan - umožňuje žiakom vzdelávať sa takými metódami a formami, ktoré môžu neskôr uplatniť v politickom živote. Cieľom projektu je rozvíjať u žiakov povedomie aktívneho občianstva a možnosť zúčastňovať sa riadenia. Žiaci sa učia chápať význam účasti na správe vecí verejných a prezentovať svoje názory prijateľnou formou na verejnosti.
Strom života
- náplňou je realizácia úloh vyplývajúcich z osnov environmentálnej výchovy pre základné školy.

Zakliata hora
- sa zaoberá problematikou odpadov. Žiaci sa zamerali na monitorovanie skládky tuhého komunálneho odpadu v meste.

Živá voda
- je projekt zameraný na monitorovanie vodných tokov, sledovanie života v rieke Hron.

Svet patrí prírode
- cieľom je vypestovanie kladného vzťahu žiakov k prírode. V projekte sa prezentujú rôzne práce žiakov, na informačných paneloch sa zverejňujú zaujímavosti týkajúce sa príslušného tematického celku.

Triedenie odpadu
- cieľom je zavádzanie zákona o odpadoch do praxe  a výchova žiakov k ochrane životného prostredia.
Pátrania po predkoch
- je hlavným cieľom obrátiť pozornosť mladých ľudí na poznávanie vlastnej rodiny prostredníctvom hľadania vlastných historických koreňov. Ďalším výsledkom projektu je zlepšenie komunikácia a vzťahov v rodinách.

Zdravá škola
- učí žiakov zásadám zdravého životného štýlu, prevencii drogovej závislosti, rozvoju pohybových aktivít, vytváraniu zdravých medziľudských vzťahov, výchove k manželstvu a rodičovstvu.
Literárna škôlka
- podpora a usmerňovanie literárnej kreativity žiakov vyúsťujúcej do vlastnej literárnej tvorby. Žiaci sa snažia osvojovať si základné pojmy literárnej tvorby a tak prakticky využívať získané vedomosti. Cieľom je aj viesť žiakov k "hodnotnej" recepcii literárnych textov, sprostredkovať aktívne spojenie medzi autorom a detským príjemcom prostredníctvom rozmanitých interpretačných metód skvalitniť estetický zážitok z literárneho diela.
Otvorená škola - Infovek
- zameraný na informatizáciu školstva, využívanie moderných informačných technológií v škole, čo umožní žiakom lepšie a ľahšie osvojiť si rôzne poznatky a tak pochopiť učivo.

Škola budúcnosti
- vytvorenie e-learningového portálu, kde sa budú nachádzať špeciálne výučbové materiály. Tieto budú slúžiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu v škole. Na portáli budú špičkovo spracované takmer všetky predmety druhého stupňa. Väčšina z nich vďaka produktom firmy Langmaster. Každý predmet je doplnený o množstvo obrazového materiálu, videí, zvukových nahrávok, máp, tabuliek, pokusov ale aj interaktívnych testov, kvízov, krížoviek a didaktických hier. Najväčšou výhodou je, že žiaci majú možnosť študovať podľa svojich schopností, každý tempom, ktoré mu vyhovuje.

Planéta vedomostí
- Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- úlohou projektu je akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl, aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií, rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Základné školy odborne
- úlohou je podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami.

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
- Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.
Špecifickým cieľom je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
- Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.
Školy za demokraciu
- je zameraný na rozvoj kritického myslenia, prácu so zdrojmi a informáciami, rozlišovanie chýb a argumentačných faulov, vzniku predsudkov a ako s nimi pracovať a ako rozvíjať konštruktívnu diskusiu. Projekt vznikol na podnet Centra komunitného organizovania a platformy Nie v našom meste ako reakcia na rastúci problém extrémizmu a radikalizácie spoločnosti.
Projekt ENTER
- je zameraný moderné vyučovanie programovania v predmete informatika s využitím tzv. micro:bitov. Misiou projektu je vniesť do výučby informatiky na základnej škole praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností.
Medzi ďalšie ciele projektu patrí:
Vzbudiť záujem o informatiku a to aj u žiakov, ktorí budú neskôr študovať iný odbor ako IT.  Cieľom je ich naučiť základné koncepty informatiky, elektroniky a programovania a ich využiteľnosti v praxi. Základné znalosti programovania a automatizácie dnes často využívajú aj ekonómovia, architekti, projektanti, dátoví analytici, vedci, či iné odbory a preto je potrebné aj žiakom s takýmto zameraním ukázať aplikovateľnosť technológií na problémy v každodennom živote.
Podnecovať u žiakov rozvoj algoritmického a logického myslenia.
Viesť žiakov k tvorivosti a sebavzdelávaniu.
Rozvíjať poznatky žiakov o informatických systémoch v súvislostiach za účelom lepšieho porozumenia spolupráce softvéru a hardvéru, ktoré je nevyhnutné pre zorientovanie sa v konceptoch ako je Smart City či IoT (Internet vecí).
Podporiť experimentálnu a bádateľskú činnosť žiakov a rozvíjať schopnosti tímového riešenia problémov, a to aj formou medzipredmetových projektov.
Projekt: Poďme učiť inak
ZŠ s MŠ Pionierska 2 je od 10.7.2023 zapojená do projektu s názvom „ Poďme učiť inak “. Projekt uspel vo výberovom konaní na rok 2023 ako krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých. Jeho cieľom je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried.
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V rámci projektu sa 3 učitelia zúčastnili kurzov zameraných na získavanie poznatkov a zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa. Hlavnú časť kurzu viedol  neuropsychológ  PhDr. Róbert Krause, PhD., MBA. Organizácia kurzu bola zabezpečená agentúrou GLORY LAB.

Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha.
Od marca 2023 tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení.
Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu 😊.
Návrat na obsah