Ul. B.Němcovej - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Adresa: Ulica Boženy Němcovej 17, 977 01 BREZNO
Prevádzka: Denne, od 6.30 do 16.30 hod.
Cieľ:
Vytvorenie podnetného prostredia v záujme sebauplatňovania.
Zdokonalenie jazykovej stránky a komunikačných schopností.
Uplatňovanie zdravého životného spôsobu života a ľudových tradícií.
Orientácia a zameranie:
Rozširovanie poznatkového systému a potrieb detí.
Spoločenský kontakt s rovesníkmi uľahčuje pripravenosť dieťaťa na vstup do školy.
Ťažiskom výchovy je šťastie, čulosť, úsmev, trpezlivosť, priateľstvo, múdrosť, samostatnosť, zodpovednosť a hlavne humanizácia výchovného procesu.
Podporujeme u detí zvedavosť, nadšenie a túžbu po poznaní, rozvíjame zmyslové vnímanie, predstavy , fantáziu, tvorivé myslenie, motoriku detí, jazykové a rečové zručnosti.
Rozvíjame telesnú zdatnosť, hudobné a výtvarné talenty S rodičmi si vytvárame vzťahy dôvery, partnerstva a spolupráce. Organizujeme rôzne športové a kultúrne podujatia.
Krúžkovou činnosťou sa deti oboznamujú s anglickým jazykom, venujú sa výtvarným aktivitám a získavajú základy počítačovej gramotnosti Rodičom poskytujeme odborné poradenstvo za aktívnej spolupráci s poradenským zariadeniami.
Webová stránka materskej škôlky:
Denný poriadok materskej škôlky:

6.30
otvorenie materskej školy
schádzanie sa detí  (do 7,00 hod. sú deti v II. triede)
hry a hravé činnosti
pohybové a relaxačné cvičenia
edukačné aktivity
8.40 - 9.00
osobná hygiena
desiata – stravovanie, stolovanie
9.00 - 11.30
edukačné aktivity
hry a hravé činnosti
pobyt vonku
11.30 - 12.00
osobná hygiena
obed – stravovanie, stolovanie
12.00 - 14.00
osobná hygiena
príprava na odpočinok
odpočinok
14.00 - 14.30
osobná hygiena
olovrant – stravovanie, stolovanie
14.30 - 16.30
hry a hravé činnosti
pobyt vonku
pohybové a relaxačné cvičenia
Naše projekty
Návrat na obsah