Špeciálny pedagóg - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Okienko špeciálnej pedagogičky
KTO je špeciálna pedagogička ?
Volá sa Mgr. Martina Rusnáková.

KDE ju možno zastihnúť ?

Kancelária výchovnej poradkyne sa nachádza v starej budove školy na prízemí (od hlavného vchodu vľavo).
KEDY ?
Streda 11.00 - 14.30 - je hlavný konzultačný deň. V súrnych alebo výnimočných prípadoch na telefónnom čísle: 0917/380 816, 048/6197806  alebo e-mailom: pavlendova@zsbrezno.edu.sk

AKÉ SÚ ÚLOHY ?
Vykonáva mapovanie žiakov (depistáž) a priebežnú orientačnú diagnostiku jednotlivých žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, vypracováva ich charakteristiky, zhromažďuje, spracováva podklady a dáva podnet k vykonaniu psychologickej, resp. špeciálnopedagogickej diagnostiky, ktorú zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Podieľa sa na edukácii žiakov so ŠVVP, v procese vyučovania im poskytuje odbornú starostlivosť v zmysle individuálnych špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb.
Metodicky pomáha pri vypracovávaní individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu (IVVP) pre začlenených žiakov a je nápomocný vyučujúcim pri vypracovávaní a vyhodnocovaní individuálnych plánov pre začlenených žiakov v predmetoch podľa potreby.
Vedie a pravidelne aktualizuje dokumentáciu začlenených žiakov (záznamy, žiadosti, správy, vyplnenie osobného listu, hodnotenia...) a ostatných žiakov so ŠVVP.
Poskytuje konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom, konzultuje problémy ich detí vo vzdelávaní a v správaní.
Poskytuje konzultačné, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom, ktorí majú v bežných triedach žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce s individuálne začlenenými žiakmi a ostatnými deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Spolupracuje s výchovným poradcom pri spracovaní údajov o žiakoch so ŠVVP z dôvodu úprav pri celoplošnom testovaní.
Spolupracuje s inštitúciami v rôznych oblastiach pedagogických, poradenských, zdravotných a sociálnych zariadení (výchovný poradca, klinický logopéd, pediater, pedopsychiater, psychológ, detský neurológ, ÚPSVAR…)
Pravidelne sleduje legislatívne zmeny v oblasti špeciálneho školstva a starostlivosti o žiakov so ŠVVP, pripravuje podklady k spracovaniu problematiky asistencie k začleneným žiakom.
Zabezpečuje špeciálno-pedagogický servis pri zápise žiakov do 1.ročníka.

PRE KOHO ?
Školský špeciálny pedagóg, Mgr. Martina Rusnáková, vykonáva špeciálno-pedagogickú prácu pre žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami.
Vytvorili sa tak podmienky pre lepšiu individuálnu prácu so žiakmi s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), s poruchami správania, pozornosti, koncentrácie, pre žiakov individuálne začlenených.
Školský špeciálny pedagóg je tu pre každého, kto potrebuje pomoc, radu, usmernenie pri riešení svojho problému.

Práca so žiakmi
 • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovno-vyučovacom procese
 • diagnostické sledovania žiakov s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
 • špeciálno-pedagogické vyšetrenia žiakov s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a rodičov
 • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

Spolupráca s učiteľmi
 • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe jeho výchovno-vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi
 • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
 • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka
 • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začlenených žiakov odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie                         
                                                       
Spolupráca s rodičmi
 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa
 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
 • spolupráca s rodičmi žiakov s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými zariadeniami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) a výchovnými poradcami školy.

POTREBUJE VAŠE DIEŤA ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA ?
 • Zdá sa Vám, že Vaše dieťa po dôkladnej a častokrát i namáhavej a veľmi dlhej domácej príprave na vyučovanie nedosahuje v škole primerané výsledky?
 • Po viacnásobnom čítaní nového textu z čítanky, nevie tento text primerane čítať?
 • Pri pravidelnom písaní diktátov neustále zabúda písať niektoré písmená, dĺžne, mäkčene, mäkké alebo tvrdé „í“?
 • Viete, čo všetko sa môže skrývať za týmito opakovanými neúspechmi?
 • Je nesprávne, ak si myslíte, že Vaše dieťa je lenivé, nepozorné, pohodlné alebo ide o dedičné faktory vo vývine dieťaťa.
 • Po dôkladnom pedagogicko - pychologickom vyšetrení môže psychológ a špeciálny pedagóg zistiť prítomnosť špecifických porúch učenia, pričom inteligenčný kvocient dieťaťa je v norme, niekedy dosahuje až nadpriemer.

Medzi najviac vyskytujúce sa poruchy učenia patrí:
Dyslexia – špecifická porucha čítania, ktorá postihuje rýchlosť čítania – dieťa číta pomaly, prípadne slabikuje, negatívne pôsobí na správnosť čítania – zamieňa si písmená, slabiky, domýšľa si text, a má tiež negatívny dopad na porozumenie obsahu prečítaného textu. Deti s touto poruchou sa najviac sústreďujú na techniku čítania, a tak im uniká obsah prečítaného.
Symptómy dyslexie sú:
 • ťažkosti v poznávaní jednotlivých písmen
 • ťažkosti v spájaní hlások do slabík
 • ťažkosti v čítaní slov, kde sa vyskytuje skupina spoluhlások
 • má problémy zapamätať si násobilku, ktorá je pravá a ktorá ľavá ruka
 • môže byť mimoriadne nemotorné
 • pri čítaní textu vynecháva písmená v slovách, prípadne aj celé slová
 • nevie reprodukovať prečítaný text
 • má problém s odpisovaním z tabule
 • problémy s nedodržiavaní interpunkčných znamienok
 • nerozlišovanie dĺžky hlások v slove
 • porucha krátkodobej pamäti

Dysgrafia – vývinovo znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písma. Chyba postihuje tvar a radenie písma, nie obsahovú stránku písomného prejavu.
Symptómy dysgrafie sú:
 • nedodržiavanie liniatúry
 • nedoťahovanie liniek písmen
 • nesprávny sklon písma
 • ťažkosti s dodržiavaním tvarov písmen
 • roztiahnuté písmo
 • silný tlak na podložku počas písania

Dysortografia – špecifická porucha, v ktorej ide o narušenú, obmedzenú schopnosť dieťaťa osvojiť si gramaticky správne písanie, uplatňovať gramatické pravidlá pri písaní. Pre dysortografiu je  typická nízka úroveň pravopisu vzhľadom na úroveň inteligencie. Po analýze napísaného diktátu môžeme vidieť najčastejšie sa vyskytujúce chyby:
 • spájanie predložky s ďalším slovom
 • vynechanie písmen v slovách
 • komolenie slov
 • nerozlišovanie tvrdých a mäkkých „i“
 • nedopísaná posledná slabika v slove
 • nedodržiavanie diakritiky
 • na konci vety chýbajú bodky

Dyskalkúlia – štrukturálna porucha matematických schopností, postihuje operácie s číslami, matematickú predstavivosť, priestorovú orientáciu pri práci s číslami aj pri geometrii.
Ťažkosti, ktoré musí dyskalkulické dieťa prekonávať:
 • nepochopenie pojmu číslo
 • neschopnosť pamätať si, písať a čítať čísla
 • nedostatočná predstavivosť číselného radu, neschopnosť v ňom pokračovať
 • neschopnosť pamätať si vzorce a pravidlá a uplatňovať ich pri riešení úloh
 • problém s prechodom cez desiatku
 • zamieňanie podobných čísel
 • zamieňanie poradia čísel
 • zamieňania operácií
 • problém s čítaním čísla
 • porucha pravo - ľavej a priestorovej orientácie
 • nesústredenosť, porucha pozornosti a pamäti
Návrat na obsah