Podporný tím - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
“Najlepší učitelia sú tí, ktorí ukážu, kde treba hľadať, ale nepovedia, čo máte vidieť.”
(Alexandra K. Trenfor)
Na našej škole sme učitelia, ale v prvom rade ľudia, ktorí ponúkajú vidieť svet inými očami. Očami, ktoré vnímajú inakosti, ale zároveň ich rešpektujú, podporujú a tým vytvárajú krásne a bezpečné miesto pre vzdelávanie všetkých detí a žiakov. A to je INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE.
Inkluzívne vzdelávanie je „spoločná výchova a vzdelávanie detí, žiakov, uskutočňovaná na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania ich výchovno-vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí a podporujúca ich aktívne zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy alebo školského zariadenia.“
V našom chápaní nie je potrebné ľudí deliť na špecifické skupiny. Vytvárame tak rešpektujúcu kultúru, v ktorej sú napĺňané potreby všetkých takými stratégiami, ktoré prispievajú k spoločnému a naplnenému životu.
V našej škole hovoríme o inklúzii ako o zabezpečení rovnoprávneho prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti a žiakov, predpokladom čoho je prijatie rozmanitosti a nastavenie podmienok na rozvoj osobného potenciálu všetkých členov školskej komunity.

Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame inkluzívny prístup, to znamená, že prihliadame a rešpektujeme všetky rôznorodé potreby a individuálne odlišnosti detí a žiakov bez ohľadu na rasu, etnický pôvod, materinský jazyk, kultúru či ekonomickú situáciu.

V prvom rade sa na ňom podieľa INKLUZÍVNY TÍM. Je to tím odborníkov, ktorí vytvárajú inkluzívne prostredie v škole a akceptujú výchovno-vzdelávacie potreby všetkých detí a žiakov. Podporný tím tvoria špeciálny pedagógovia, sociálny pedagóg, učitelia, pedagogickí asistenti, výchovný poradca a kariérový poradca. Veľmi dôležitá je spolupráca aj s externými subjektami ako sú zariadenia poradenstva a prevencie, inštitúcie a organizácie zabezpečujúcu sociálnu a právnu ochranu detí a žiakov či inými školami. Úzkou spoluprácou zabezpečujeme silnejšiu a efektívnejšiu podporu detí a žiakov s individuálnymi potrebami.

NÁŠ TÍM
Špeciálny pedagógovia:
Ing. Lucia Ťažká
Mgr. Barbora Murínová

Sociálny pedagóg :
Mgr. Simona Aschenbrierová

Pedagogickí asistenti:
Ľubica Baranová
Alena Budajová
Bc. Nikola Dančová
Lucia Košičiarová Demeterová
Mgr. Daniela Gašperanová
Katarína Krupová
Erika Kupcová
Bc. Ingrid Majerčíková
Eva Soliarová
Mariana Sroková
Bc. Natália Štulajterová
Mgr. Monika Štulajterová
Mgr. Viktória Švantnerová
Anna Zvarová

Výchovný a kariérový poradca:
Mgr. Martina Rusnáková
Návrat na obsah