Napísali o nás - archív roky 2017-2019 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Môj príbeh, môj sen !

Slovenská asociácia športu na školách spolu s občianskym združením KALOKAGATIA NA SLOVENSKU pod týmto názvom rozbehla zaujímavý projekt. Zbiera športové príbehy školákov - žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike. Stručne v ňom píšu svoje prvé stretnutie so športom, kto ich k nemu priviedol (napríklad rodičia, učiteľ v škole či nejaký športový vzor) a ako sa mu momentálne darí. Hlavne však ČO OD ŠPORTU OČAKÁVAJÚ, AKÝ SEN SNÍVAJÚ A ČO PRE JEHO NAPLNENIE CHCÚ UROBIŤ. Môžu sa zmieniť aj o tom, čo pre nich znamená pojem FAIR PLAY, či sa stretli s konkrétnym prejavom „čistej hry“ vo svojom okolí a ktorý športovec ich práve týmto zaujal.


Časopis školského športu TOKYO, 11.9.2019
Moderné multifunkčné ihrisko v ZŠ Pionierska 2  Brezno

Sen športovcov sa naplní. Mesto začalo s výstavbou dlhodobo avizovaného moderného multifunkčného ihriska v areáli základných škôl na Pionierskej ulici. Predpokladaná doba realizácie je štyri až päť mesiacov.

Ide o bezpochyby najväčší projekt viacúčelového ihriska v rámci Breznianskeho okresu. Tartanová atletická dráha aarál v Brezne sa stanú ralitou. Do portfólia breznianskych športovisk pribudne multifunkčné ihrisko v areáli základných škôl na Pionierskej ulici. Samospráva takto reflektuje na úspešné výsledky športovcov v tomto odvetvi, ktoré má v meste dlhú tradíciu. Ako povedal primátor Tomáš Abel, v prvom rade ide o splnenie prísľubu všetkým atlétom v Brezne a známemu trénerovi a rozhodcovi na atletických podujatiach Milutinovi Černákovi. ,,Osobne som mu dal slovo, že tento projekt zrealizujeme a roky spomínaná tartanová atletická dráha a areál v Brezne sa stanú realitou.

Súlasťou bude aj najvälšie futbalové ihrisko.

Hlavným cieľom projektu je zrekonštruovať a zmodernizovať súčasné športové plochy a atletický ovál v areáli základných škôl na Pionierskej ulici. ,,Zároveň sme tu zapracovali vybudovanie najväčšieho umelého futbalového ihriska so zavlažovaním, kde sa dajú  hrať   majstrovské   zápasy žiakov. Celý projekt je zameraný hlavne na vytvorenie kvalitných podmienok pre športovanie detí v našich základných školách na Pionierskej 2 a Karola Rapoša, športových klubov a samozrejme aj verejnosti," uviedol primátor. Podľa jeho slov, aj toto je jeden z prostriedkov, ako dostať deti k športu od počítačov a mobilov. ,,Dlhodobo sme boli v atletických disciplínach úspešní a verím, že týmto športoviskom sa to ešte znásobí."

Pribudne aj tribúna a osvetlenie.

Parametrami velké a moderné športovisko zabezpečí obzvlášť atlétom omnoho lepšie podmienky ako doposiaľ. Nielen profesionálni bežci sa môžu tešiť na štvordráhovú atletickú dráhu s dlžkou 300 m a s rovinkou pre behy na 100 m a 110 m cez prekážky so šiestimi dráhami.
Multifunkčné ihrisko bude výnimočné svojou rozmanitosťou a komplexnosťou pri podpore pohybových aktivit detí a viacerých športov. ,,Bude tu možné vykonávať všetky základné atletické disciplíny, hrať futbal, basketbal, tenis a ďalšie. Okrem toho pribudne aj tribúna a osvetlenie, takže prevádzka bude možná aj v zimných mesiacoch v neskorých poobedňajších hodinách."

Výstavbu realizuje mesto z vlastných prostrekov.

Projekt v celom rozsahu uhradí mesto z vlastných finančných prostriedkov, keďže mu to umožňuje dobré hospodárenie cez množstvo ekonomických opatrení, ktoré urobilo za posledné štyri roky. ,,Ďakujem zamestnancom na čele s pani prednostkou za prípravu projektu a našim poslancom za podporu tohto investičného zámeru. Verím, že aj takýmito projektmi zlepšujeme kvalitu života pre našich obyvateľov," povedal primátor Tomáš Abel. Ako dodal na záver, výstavba s kolaudáciou potrvá štyri až päť mesiacov.


Monika Dolňanová , MY Horehronie, 11.6.2019

Výstavka ku Dňu Zeme v ZŠ Pionierska 2 v Brezne

Téma ekológie je aktuálna kaž­doročne vďaka Dňu Zeme prá­ve v mesiaci apríl. Dennoden­ne nás médiá upozorňujú na hrozbu globálneho otepľova­nia, znižovanie zásob pitnej vody, znečistenie ovzdušia. Veľa sa o tom hovorí, píše, me­nej však koná. Žiaci ZŠ Pi­onierska 2 si počas uplynulých týždňov vyskúšali, ako sami môžu našej planéte pomôcť. V zmysle hesla Redukuj - Re­novuj - Recykluj usporiadali výstavu zaujímavých výrob­kov, ktoré boli vyrobené výlučne z vecí určených na vy­hodenie - teda z odpadu. Pa­pierové rolky sa premenili na organizér, staré kalendáre na darčekové tašky, zo starého trička je ekologická nákupná taška, z PET fliaš, kartónu a látky taburetka na sedenie. Najväčšie využitie našli plas­tové fľaše, stali sa z nich napr. pokladničky, kŕmidlá pre vtá­ky, rôzne stojany či dokonca peňaženka.
 

Zábavnou formou deti zisti­li, koľko kreatívnych vecí vie­me vytvoriť s takmer nulovými nákladmi a tým aj elimino­vať množstvo odpadu. Tvorivo si vyplnili svoj voľný čas a zá­roveň sa zamysleli nad tým, koľko odpadu zbytočne vypro­dukujeme. Na internete sa dá nájsť množstvo nápadov, pri­čom žiaci využijú aj svoje zna­losti anglického jazyka.
 

Výstavka žiackych prác bola doplnená o aktuálne informá­cie či ekologické infografiky, ktoré vizualizujú najvážnejšie problémy životného prostre­dia. Dozvedeli sa tiež o hnutí #FridaysForFuture, v ktorom na stále nevyriešené ekologic­ké problémy začali upozorňo­vať deti dospelých. Veľká ma­keta veľryby, ktorej žalúdok je naplnený plastovým odpadom nám pripomenula staré in­diánske príslovie. Naozaj až po poslednej ulovenej rybe zistí­me, že peniaze sa jesť nedajú...
 
Skúsme preto už pri nákupe rozmýšľať nie egoistický, ale ekologicky, aby uhlíková sto­pa, ktorá tu na Zemi po kaž­dom z nás zostáva, bola čo naj­menšia.


Vyučujúce ANJ ZŠ s MŠ Pionierska 2 , MY Horehronie, 7.5.2019

Počas sviatku učiteľov ocenili až 18 pedagógov

Pri príležitosti výročia narodenia Jana Amosa Komenského si na Slovensku každoročne 28. marca pripomíname Deň učiteľov. Všetkým breznianskym pedagógom sa na podujatí určenom špeciálne pre nich poďakoval aj primátor Tomáš Abel.
Slávnostný program venovaný zanieteným pokračovateľom odkazu učiteľa národov zorganizovalo mesto v spolupráci s odborom kultúry a športu už po štvrtýkrát.
Samospráva pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj pracovníkov stredných škôl pôsobiacich na jeho území, pripravila pri príležitosti Dňa učiteľov výnimočný večer spojený s oceňovaním pedagógov. Slávnostné podujatie v mestskom dome kultúry otvorili štvorručnou hrou na klavíri študenti Akadémie umení (AKU) v Banskej Bystrici Kate Shapran a Zoltán Fáze-kasz. Výnimočnú atmosféru mu svojím vystúpením vdýchli s vtipnou ukážkou z hry Stanislava Štepku aj deti z Literárao-dramatického a hudobného odboru ZUŠ Brezno, muzikálové speváčky Dominika Bálová, Šimona Vargová z AKU či kapela Hudci so speváčkou Veronikou Spodniakovou. Novinkou v porovnaní s minulými ročníkmi boh krátke prezentácie o jednotlivých ocenených. „Som veľmi rád, že môžeme oceniť prácu pedagógov, ktorí svojou činnosťou a prístupom robia zo škôl, kde pôsobia, výnimočné vzdelávacie inštitúcie. Za všetky tie dni, kedy uprednostnili záujmy žiakov pred svojím vlastným voľným časom a pohodlím. Za všetky drobnosti, ktoré sa môžu zdať bežné, no ovplyvnili životy a zmýšľame stoviek mladých ľudí. Za úspechy, ktoré s deťmi dosiahli ďaleko za hranicami regiónu i problémy, ktorými si museli prejsť a spoločne ich vyriešiť. Najväčším úspechom ich práce však navždy ostanú žiaci, pre ktorých sa oprávnene stali pozitívnym vzorom po stránke ľudskej i profesionálnej povedal primátor Tomáš Abel
Okrem pedagógov zo základných škôl mesto tentokrát ocenilo aj tých stredoškolských. Ceny za rok 2019 získali za úspešné pôsobenie a výborné výsledky vo výchove Ľubica Kafríková a Jaroslava Mišániová.

Eva Šipošová , MY Horehronie, 2.4.2019

Umenie v predprimárnom vzdelávaní

Marec - mesiac knihy deti v MŠ B. Němcovej oslávili výtvarnou interpretáciu, ktorej predchádzali rôzne aktivity. Spoločne sme si celý týždeň v improvizovanom kútiku Knižnica knihy prezerali a čítali.
Pri činnostiach s knižnými publikáciami sa deti snažili poozumieť a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používať výrazy ako kniha, strana, nadpis, spisovateľ, ilustrátor. Prednostne sme sa zamerali na tituly českého autora a ilustrátora Josefa Ladu, ktorý počas svojho života písal a kreslil hlavne pre deti. V skupinkách sa deti snažili vyhľadávať rôzne druhy živočíchov - hmyz, vtáctvo, cicavce a pritom čo najšetrnejšie s knihami zaobchádzať.   Vyfarbovali   ilustrácie, snažili sa porozumieť českému textu krátkych básní a obsah textu priraďovali k súvisiacej ilustrácii. Precvičovali si pred-pisateľskú gramotnosť, graficky zaznamenávali niektoré tlačené písmená abecedy. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sme realizovali aj ďaľšie aktivity s deťmi.
Pozornosť zamerali na aktívne vnímanie reprodukcie obrazu Vodníka. Deti slovne rozprávali o obraze s pomocou otázok učiteľky. Následne kresbou vytvárali návrhy, ako by mal Vodník vyzerať. Popoludní deti spolu s rodičmi výtvarne spracovali podnet z umeleckého diela do spoločného priestorového objektu. Proces tvorby diela s využitím rôznorodého výtvarného i odpadového materiálu bol pre rodičov a deti prostriedkom k se-bavyjadreniu, uvoľneniu, slobode, spontánnosti a radosti, kde zistili ako sa dá hravo a zaujímavo využiť interpretácia výtvarného umenia už v predprimárnom vzdelávaní. Dúfame, že tento umelecký podnet bude viesť deti a ich rodičov k otvorenejšiemu záujmu o výtvarné umenie.
PaedDr. Ivana Jančová, MŠ  B. Němcovej , MY Horehronie, 2.4.2019

Jarné prázdniny s anglickými lektormi

Week in Action - taký bol názov jazykového kurzu, ktorého som sa zúčastnil počas jarných prázdnin a ktorý zorganizovala jazyková škola Sidas so sídlom v Košiciach na pôde našej základnej školy.
V nedeľu večer som sa trochu aj obával, či budem anglickým lektorom rozumieť, nevedel som, čo mám od hodín s rodenými Angličanmi očakávať. Hneď v prvý deň sa však všetky moje obavy rozplynuli. V triede nás čakali vysmiati milí lektori - Ailsa a Alex.

Od prvej chvíle mi boli sympatickí. Dni s nimi ubehli ako voda, pretože sme sa učili angličtinu zábavnou formou. Na hodinách, ktorých bolo každý deň päť, sme robili rôzne jazykové cvičenia, zamerané hlavne na komunikáciu, hrali sme sa rôzne hry, kreslili sme. Po pár hodinách sme sa osmelili a rozhovory s lektormi sme brali prirodzene. Myslím si, že mnohí z účastníkov jazykového kurzu získali nielen novú slovnú zásobu, ale hlavne sa prestali báť hovoriť po anglicky. Zoznámil som sa so žiakmi z iných tried a stala sa znáš skvelá partia. Bolo nám spolu veselo, vôbec som sa nenudil a týždeň ubehol ako voda. Nevadilo mi, že sú prázdniny a ja sedím v školskej lavici a neužívam si slnečné dni niekde na svahu ako moji spolužiaci.

Chcel by som sa poďakovať anglickým lektorom, Ailse a Alexovi, s ktorými boli hodiny angličtiny zaujímavé a zábavné, pani riaditeľke školy Beate Prečuchovej, ktorá nám umožnila počas jarných prázdnin navštevovať tento kurz a v neposlednom rade pani učiteľke Oľge Kleinovej, ktorá snami bol celý týždeň, venovala sa nielen anglickým lektorom, ale počas prestávok aj nám. English is perfekt!

Adam-Adrián Vrbovský, 6.B, ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, MY Horehronie, 26.3.2019

ÚSPECHY v materskej škole – dve 1. miesta

Dňa 13.3. 2019 sa deti z MŠ B. Němcovej 17 zúčastnili na vyhodnotení kultúrno-umeleckej súťaže ZIMNÁ KALOKAGATIA 2019 na Štrbskom Plese. Vyhlasovateľom súťaže boli Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Slovenský olympijský výbor a Kalokagatia na Slovensku. Zaslaných bolo 840 výtvarných prác. Súťažilo sa v dvoch témach a piatich kategóriách podľa veku. Naši najmenší škôlkári v prvej kategórii (materské školy) obsadili dve krásne ocenenia - dve 1. miesta pod vedením triednej učiteľky Ivany Jančovej.

V prvej súťažnej téme MÁME RADI ZIMNÉ ŠPORTY deti výtvarne stvárnili svet zimných športov a športovcov hokejistov, lyžiarov a biatlonistov. Najzaujímavejšiu figurálnu kompozíciu krasokorčuliarky v pohybe zobrazila B. Gondová.

Druhá súťažná téma bola zameraná na ŠPORTOVÝ VZOR A MOTIVÁCIU. Deti  
K. Beňačková, A. Daniš, B. Gondová, S. Mazúrová, S. Ševčíková vytvorili sériu piatich obrazov. Námetom na verbálnu a vizuálnu interpretáciu stvárnenia im bolo dielo výtvarníka Wasilija Kandinského - Kruhy. Svoje výsledné dielo namaľované na maliarskych plátnach deti nazvali  „Víťazné terče Anastasie Kuzminovej“.  Keby boli terče takéto krásne farebné, určite by naša Nasťa všetkých dvadsať a nielen päť trafila, čo je aj jej veľkým snom. Budeme jej držať palce.
                

PaedDr. Ivana Jančová, MY Horehronie, 19.3.2019
Druhý ročník súťaže Ukáž, čo je v tebe.

  Dňa 18. decembra v Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne privítali žiakov základných škôl z Brezna a okolia, ktorí sa zapojili do druhého ročníka súťaže Ukáž, čo je v tebe.
Žiaci si vyskúšali svoje technické a odborné zručnosti v dvoch kategóriách. Kategória A Technicus logicus bola zameraná na technické odbory, kde žiaci súťažili v dvoch disciplínách: najskôr modelovali skladaciu vežu a v druhej disciplíne ju vyrábali stromček, jednoduché prestretie obeda, techniku skladania obrúskov, zdobenie medovníčkov a prípravu vybraného pokrmu. Žiaci sa s veľkým zanietením pustili do plnenia súťažných disciplín a niektorí prejavili veľkú kreativitu a zručnosť.
  Víťazné družstvá z Pionierskej 2 v Brezne v zložení Tomáš Spevák, František Lach a Patrik Strelec  a z Heľpy si odniesli vecné ceny a diplomy. Ostatní dostali diplomy za účasť v súťaži a malé darčeky. Žiaci základných škôl odchádzali obohatení novými skúsenosťami a novými zážitkami a my sa tešíme na stretnutie s nimi na budúci školský rok na treťom ročníku súťaže Ukáž, čo je v tebe.                             

D.V., MY Horehronie, 8.1.2019

Detský vianočný jarmok v škole.

  Po štvrtýkrát v Základnej škole na Pionierskej 2 oslávili predvianočný čas detským vianočným jarmokom. Rozvoniavali tu koláč, medovníčky a iné sladké aj slané dobroty.
Tento rok nechýbala ani vianočná kapustnica a ovocný punč. Oči si všetci mohli popásť na nádherných detských výtvoroch z papiera, dreva, vosku, textilu a iných tradičných aj netradičných materiáloch. Všade vládla pokojná   atmosféra   nabitá   tichým očakávaním najkrajších sviatkov v roku. Jedálňou sa niesli tóny kolied a vianočných piesní. Aj príroda sa v tento deň odela dobiela. Každý, kto prišiel, určite neoľutoval. Bola to aj príležitosť na stretnutia s priateľmi, susedmi či známymi. Veľká vďaka patrí rodičom a hlavne deťom, ktoré pomáhali učiteľkám pri predaji.
 Týmto vám chceme popriať nech tichá hudba veselosti vám počas Vianoc znie, nech vám lásku a radosť prinesie.


Deti zo ZŠ s MŠ Pionierska2, MY Horehronie, 18.12.2018


Stromy, ktoré padli dráhu, nahradia atletickú zeleňou.

  Areály škôl na Pionierskej ulici sú od polovice novembra pripravené na výstavbu dlho avizovanej atletickej dráhy. Lesy mesta Brezno z nich na základe povolenia odstránili stromoradie, ktorého zdravotný stav a koreňový systém mali ohrozovať realizáciu projektu a bezpečnosť verejnosti.
So samotnými stavebnými prácami viacúčelového športoviska s atletickou dráhou a futbalovým ihriskom začnú na budúci rok.

 Mesto Brezno po dvoch rokoch povoľovacích procesov a administratívnych úkonov mohlo konečne podniknúť prvé kroky k realizácii bezpochyby najväčšieho projektu viacúčelového ihriska v rámci Breznianskeho okresu. Prvotný impulz prišiel zo strany športujúcej verejnosti, ktorá roky požadovala zlepšenie zázemia pre svoje aktivity.
„Vybudovanie modernej atletickej dráhy vnímam ako odpoveď pre tú časť obyvateľov, ktorá tvrdí, že v Brezne sú dlhodobo   podporované   len niektoré športy," vyjadril sa pred časom primátor Tomáš Ábel. Okrem mestskej športovej haly na Mazorníkove, ktorej otvorenie je naplánované už opar týždňov, by tak na budúci rok mala do portfólia breznianskych športovísk pribudnúť i profesionálna atletická dráha, ktorej súčasťou bude aj futbalové ihrisko.

S prvými prípravnými prácami začali Lesy mesta Brezno v polovici novembra tohto roka. V areáli základných škôl na Pionierskej 2 a 4 zrealizovali výrub drevín lemujúcich oplotenie, čo ale zdvihlo istú vlnu nevôle u časti obyvateľov.
„Nutnosť výrubu stromov skutočne vyplývala z projektu. Nejde len o vzdialenosť stromu od atletickej dráhy, ale aj o jeho koreňový systém, ktorý by bol stavebnou činnosťou narušený, čím by sa skrátila jeho životnosť a stal by sa nebezpečným," vysvetľuje zástupca primátora Ján Králik.
Ako ďalej pokračoval, v rámci výstavby tohto objektu dôjde nielen k náhradnej výsadbe, ktorá je plánovaná zakaždým, keď sa z mestského územia odstránia dreviny, ale zároveň je navrhovaná aj výsadba úplne novej zelene, ktorá bude súčasťou celého areálu.
Podľa Jána Lukáča, riaditeľa mestských lesov, ktoré sú investorom projektu, sa so samotnými stavebnými prácami začne na budúci rok, hneď, ako to dovolí počasie. Predpokladaná doba realizácie bude približne štyri až päť mesiacov.

Eva Šipošová, 27.11.2018


ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno obsadila 1. miesto medzi najlepšími školami v celoštátnej súťaži športových aktivít ZŠ a SŠ v Slovenskej republike.

Muhammad Ali raz povedal: ,,Šampióni sa nerodia v telocvičniach. Šampióni sa rodia z niečoho, čo majú hlboko vo svojom vnútri – túžbu, sen, víziu.
Túžbou ZŠsMŠ Pionierska 2 Brezno, bolo opäť sa zaradiť medzi najúspešnejšie školy v hodnotení Školy roka.
Snom bolo zvíťaziť. V predošlom ročníku  sme v tejto prestížnej súťaži vyhlásenej Slovenskou Asociáciou športu na školách a Ministerstvom školstva VVaŠ, obsadili 5. miesto, hoci sme mali vo svojej kategórii najvyššiu výkonnostnú úroveň. Pokrivkávali  však zvyšné piliere.

Zostala vízia....ako ďalej. Aktuálnym začal byť výrok Jackie Chena: ,,Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať“. A škola s vyše 870. žiakmi zabojovala. Napriek nie najideálnejším podmienkam,  vytvorila žiakom možnosti  zapojiť sa okrem športových aktivít, aj do zvyšných pilierov. Enviromentálna výchova nadobudla úplne iný rozmer, školské kolá v rôznych športových súťažiach sa stali  samozrejmosťou a úspech mali aj  kolá olympijského  kvízu a rôzne  umelecké súťaže.

26. októbra zorganizovala SAŠŠ v spolupráci s Mestom Detva, CVČ Trend Detva a Krajským CVČ JUNIOR v B.Bystrici slávnostné vyhodnotenie ročníka 2017/2018. Už pozvánka na toto slávnostné vyhodnotenie  potvrdila splnenie túžby, byť medzi najlepšími.  Pri vstupe do priestorov Kultúrneho domu Andreja Sládkoviča v Detve, nás milo privítali tóny typických detvianskych ľudových melódií a perníčky s emblémom  Školy roka.  Samotné vyhlasovanie výsledkov sprevádzané bohatým kultúrnym programom sa nieslo  v príjemnej slávnostnej atmosfére. A potom prišlo niečo, v čo sme všetci tajne dúfali.......z úst moderátora si vychutnávame vyhlásenie víťaza ZŠ nad 300 žiakov, ktorým sa stala ZŠ s MŠ Pionierska2 Brezno. Náš sen sa stal skutočnosťou. Ochota bojovať padla na úrodnú pôdu vďaka vedeniu školy, pedagógom a predovšetkým žiakom jednej ZŠ na Horehroní.


Poradie ZŠ nad 300 žiakov :
1. ZŠ s MŠ Pionierska2, Brezno
2. ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves
3. ZŠ Golianova B.Bystrica
4. ZŠ Okružná Michalovce
5. ZŠ Školská Michalovce


Mgr. Janka Chrenová, 26.10.2018
Nová herňa v škole na Pionierskej 2

Po dlhom čase sa nám splnil, náš vysnívaný sen. Za podpory vedenia školy, Nadácie Miška Sotáka a nemenovaného sponzora sa nám podarilo zrekonštruovať, vybaviť a zariadiť krásnu novú herňu.
Herňa je teraz nádherná, priestranná miestnosť, ktorá bola predtým už časom opotrebovaná a nepekná. Chodilo tam veľa detí a niekedy nám bolo až do plaču, ako to tam vyzerá. Teraz je v herni kompletne nový nábytok, čisté vymaľované steny, nové koberce a nádherná plávajúca podlaha. Pribudli aj relaxačné vaky v pestrom farebnom prevedení a interaktívna tabuľa. Deti dostali aj nové hračky a spoločenské hry.
Vystrieda sa tu naozaj veľa detí, pretože herňa slúži aj ako ranný klub a aj zberný klub po obede. Deti tu nemusia iba sedieť ako v klasických triedach, ale môžu oddychovať v relaxačných vakoch, prečítať si knihu, zahrať sa spoločenské hry, alebo si pozrieť nejakú peknú rozprávku. Veríme, že aj vďaka tomuto priestoru bude pre deti čas strávený v našom školskom   klube   príjemnejší a prijateľnejší. V závere by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nejakým spôsobom pomohli. Či už to bolo finančne, alebo neváhali svojou prácou prispieť k zrealizovaniu tohto projektu.

Gabriela Vrbovská, ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, MY Horehronie, 23.10.2018

Literárna exkurzia siedmakov

V stredu,  24. októbra sa žiaci 7.A a 7.D triedy zo školy ZŠ s MŠ Pionierskej 2, zúčastnili literárnej exkurzie po trase Horná Lehota - Tajov - Hronsek.
 
Ako prvú sme navštívili obec Horná Lehota. Narodil sa tu významný slovenský spisovateľ Samo Chalupka. Bol najmladší z piatich súrodencov. V tvorbe často spomínal reťaz ako symbol súdržnosti  slovenského národa. Bol kňaz, kázal po slovensky, aj keď to v tom období bolo zakázané. Svoje najznámejšie básne napísal v H. Lehote. Patril k štúrovskej básnickej generácii a ako sme sa dozvedeli z výkladu v jeho pamätnom dome, obec kvôli nemu navštívilo viacero významných dejateľov tých čias.
 

Z Hornej Lehoty naša cesta viedla do dediny menom Tajov , do domu, kde vyrastal so starými rodičmi Jozef Gregor Tajovský, vlastným menom Jozef Alojz Gregor. Dozvedeli sme sa, že mal 9 mladších súrodencov, preto ho vychovávali starí rodičia, veľkým vzorom mu bol starý otec.  Tajovský bol realistický spisovateľ. Preslávili ho jeho poviedky a divadelné hry. V jeho rodnom dome sa o niekoľko desaťročí neskôr narodil aj Jozef Murgaš, známy slovenský vynálezca, aj jemu bola venovaná časť expozície.
 

Našou poslednou zastávkou bol drevený artikulárny evanjelický kostol v dedine Hronsek. Zaujalo nás, že na výstavbu kostola nebol použitý ani jeden klinec - bol postavený čisto zo smrekovcového a dubového dreva. Namiesto klincov boli použité drevené kolíky. Do kostola vedie 5 vchodov. 7. júla 2008 bol kostol  (aj so zvonicou) zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva Unesco.
 

Cesta domov bola zábavná, spievali sme si a smiali sa. Za možnosť zúčastniť sa na takejto exkurzii sa chcem poďakovať pani učiteľke Gondovej a pani učiteľke Tichej.
 
                           

Katarína Weissová, žiačka 7.A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, MY Horehronie, 13.11.2018

Literárna exkurzia na Orave

Vo štvrtok, 11. októbra, sa všetci žiaci 6. ročníka ZŠ s MŠ Pionierska 2 v Brezne vybrali na literárnu exkurziu na Oravu.
Našou prvou zastávkou bola rodná dedinka spisovateľa Martina Kukučina. Navštívili sme jeho rodný dom, mohli sme v ňom vidieť, ako sa kedysi žilo. Od sprievodkyne sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z jeho života, napríklad aj to, že jeho skutočné meno bolo Matej Bencúr, že jeho žena bola Chorvátka a volala sa Perica Didolićovová, že bol lekár a žil na ostrove Brač. Zomrel 21. mája 1928 ako 68- ročný na Pankráci v Chorvátsku. Po prehliadke  vnútra domu  sme sa išli odfotiť k jeho soche.

Nasledovala cesta do Dolného Kubína, kde sme navštívili  Múzeum Čaploviča, v ktorom sa na prízemí nachádza jeho knižnica. Je v nej približne 90 000 kníh. Na poschodí je výstava venovaná  spisovateľovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Dozvedeli sme sa, že pochádzal zo šľachtického rodu. Mohli sme tu  vidieť zmenšený model jeho rodného domu, predmety, ktoré používal, ako napríklad mašľu, klobúk, oblečenie, nábytok, príbor, palicu a ukážky, z niektorých literárnych diel. Pred budovou múzea sa nachádza socha P. O. Hviezdoslava, pri ktorej sme si urobili ešte spoločnú fotografiu a mohli sme sa presunúť do Múzea oravskej dediny v Zuberci. Tu sme obdivovali drevené zachovalé domčeky, ktoré sem boli prevezené z blízkych obcí. Dedinka je rozdelená na tri časti: Goralské lazy, Oravský rýnok a Hornooravská ulica. Základný kameň bol položený 24. septembra 1967. V každej z týchto častí boli zaujímavé budovy, napríklad: richtársky dom, zvonica, hrnčiarsky dom, drevorubačská chalupa, kostol, olejáreň. Celý tento areál má rozlohu približne 100 ha. Po prehliadke nám pani učiteľky dali čas na nákup suvenírov a unavení, ale spokojní sme odcestovali domov.

Cesta ubehla rýchlo, ale spomienky zostanú ešte dlho v našich mysliach. Za všetkých šiestakov sa chcem našim pani učiteľkám slovenského jazyka poďakovať.

Tomáš Prečuch, VI.A, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno, MY Horehronie, 23.10.2018


Nezabudnuteľný týždeň s kamarátmi z Ruska

Všetko sa to začalo pred dvomi rokmi, keď sme si začali písať listy v nemčine s deťmi z Ruska. My, vtedajší siedmaci zo ZS s MŠ Pionierska 2 a žiaci zo Strednej internátnej školy Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie Junosť.

Po viac ako roku dopisovania nás v máji v minulom školskom roku prišli navštíviť. Za týždeň, ktorý u nás strávili, sme im ukázali mnoho krás nášho Horehronia. Pozvali nás na návštevu ich školy.
Od 29. 9. do 6.10. sme strávili nezabudnuteľný týždeň s našimi kamarátmi z Ruska. Už hneď po prílete do Moskvy nás v letiskovej hale čakalo milé prekvapenie - privítali nás búrlivým skandovaním, balónmi a rapkáčmi. Pred školou spolu s rodičmi a učiteľmi pripravili ohňostroj, ich pani riaditeľka nás privítala veľkým chlebom a spoločne sme tancovali na slovenskú pesničku A ja taká dzivočka. Nedeľu sme strávili s rodinami, v ktorých väčšina z nás bývala po celý týždeň, len niektorí skúsili aj život na internáte, keďže niektorí žiaci z ich školy bývajú na internáte už od l.ročníka. Každý znáš v prvý deň zažil niečo zaujímavé, nevšedné. Niekomu sa podarilo vidieť Moskvu zo strechy mrakodrapu, niekto navštívil múzeum hračiek či divadlo mačiek, niektorí sa mohli poprechádzať po Červenom námestí či veľkom obchodnom dome GUM. Iní si užili jazdu na ťavách, obdivovali nádhernú architektúru pravoslávnych chrámov, zažili plavbu lodou po rieke Moskva. Plní zážitkov sme sa v pondelok stretli v škole.
Hned ráno nás privítala pani riaditeľka vo svojej pracovni a odovzdala nám milé darčeky. Mali sme možnosť vidieť vyučovanie v ruskej škole. Poobede sme si s ruskými kamarátmi zahrali volejbal a večer sme sa vyšantili na spoločnej diskotéke.

Utorok a stredu sme strávili v Moskve. Už samotná jazda metrom bola pre nás nezabudnuteľnými zážitkom. Prvý deň sme obdivovali chrámy v Kremli, na vlastné oči videli Chrám Vasilija Blaženého, vyhliadkový chodník ponad rieku Moskva. Poobede sme navštívili Diplomatickú akadémiu, v ktorej študujú budúci diplomati nielen z Ruska. Svoj prvý spoločný deň v hlavnom meste Ruska sme zakončili návštevou Múzea Moskvy.

Druhý deň bol ešte nezabudnuteľnejší. VDNCH, Výstavisko úspechov národného hospodárstva, ktoré navštevujú domááci i turisti, nazývaný aj ruský Versailles. Prechádzali sme sa v nádhernom parku, obdivovali fontány a zaujímavú architektúru pavilónov bývalých republík Sovietskeho zväzu. Najväčší zážitok sme mali v pavilóne virtuálnej reality a v pavilóne kozmonautiky. Vyskúšali sme si, aké je to letieť do vesmíru či poprechádzať sa po palube vesmírnej lode.
Štvrtý deň sme opäť strávili v škole, spolu s našimi kamarátmi. Boli sme na hodine matematiky, ruštiny, angličtiny a nemčiny, chlapci si v dielňach vyrobili suveníry z dreva, dievčatá vyšívali obrúsok z kože. Poobede sme si spoločne zhotovili bábiky z látky, ktoré nás majú ochraňovať a pripomínať nám spoločne strávené dni v Rusku.
Ani sme sa nenazdali a bol tu posledný deň. A práve v tento deň 5.10. oslavovali v škole Deň učiteľov. Dopoludnia sme sa pripravovali na veľkolepý koncert, ktorý sa pri príležitosti osláv konal v ich nádhernej aule. Vystúpili sme s našimi slovenskými piesňami a tancami, spolu s p. učiteľkou Giertlovou sme už doma, na Slovensku, nacvičili ruskú častušku. Na záver sme zatancovali spoločný moderný tanec, ktorý sme po náročných dňoch vo večerných hodinách nacvičovali s ruskými kamarátmi. Poobede pre nás rodičia detí, u ktorých sme bývali, pripravili záhradnú party. Na znak nášho priateľstva sme vypustili balóny šťastia, na strom sme uviazali stužky so želaniami. Posledné chvíle sme strávili vo svojich náhradných rodinách a pripravovali sa na cestu domov. Po týždni plnom smiechu a radosti sme v sobotu odchádzali so slzami v očiach.

Kolektív 9.A triedy, ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, MY Horehronie, 23.10.2018


Predmet, s ktorým sa nestratíte - geografické aktivity

Dňa 21. júna sa žiaci 4. ročníka Základnej školy Pionierska 2 zúčastnili zaujímavého vyučovania pod názvom Predmet, s ktorým sa nestratíte - geografické aktivity. Pútavé a hlavne náučné aktivity si pre žiakov pripravili učitelky Jorčíková a Kubejová v spolupráci so žiakmi 9. A triedy. Štvrtáci si na pripravených aktivitách nielen upevnili vedomosti z vlastivedy, ale nadobudli aj nové.
Žiaci sa potrápili nad hádaním názvov slovenských hradov a zámkov. Pomocou predlohy vytvárali z Lega zástavy štátov, skladali puzzle geografické obrázky. Najviac ich zaujalo ukladanie modelov planét do správneho poradia či písanie názvov kontinentov na balónový glóbus, umiestňovanie zvierat na kontinent, kde žijú.
Milé kolegyne, v mene štvrtákov vám dakujeme za zaujímavé, hravé a pútavé učenie, vdaka ktorému budujete u žiakov kladný vzťah k učeniu. Zároveň vysoko oceňujeme  nielen  aktivity, ktoré ste pre štvrtákov pripravili, ale aj trpezlivý prístup k žiakom a pozitívnu atmosféru, ktorú ste počas tejto akcie vytvorili.

Učiteľky 4. A, B, C, D a ich žiaci ZŠ Pionierska 2, MY Horehronie, 3.7.2018

Kalokagatia 19-21.6.2018 Trnava - Olympiáda detí a mládeže.

Po náročnom prebojovaní sa na MS Slovenska -  Futbal Cup 2018, obsadili dievčatá krásne 4. miesto a zaradili sa medzi 4 najlepšie tímy na Slovensku. Užili si atmosféru olympiády a priniesli si množstvo zážitkov. Všetkým dievčatám, ktoré sa zaslúžili o toto víťazstvo patrí veľká vďaka :)

Zostrih nahrávky internetovej televízie Šport7


PaedDr. Martina Tóthová
Žiačky zo Základnej školy Pionierska 2 v Brezne zaznamenali obrovský úspech. V súboji o Školský pohár SFZ si z Popradu odniesli cenné prvé miesto.
BREZNO.
V dňoch 5. - 6. júna sa na štadióne NTC v Poprade rozhodlo o víťazovi prestížneho 7. ročníka Školského pohára Slovenského futbalového zväzu. Do finálového turnaja dievčat postúpilo 8 tímov - víťazi krajských kôl. Družstvá boli rozdelené do 2 základných skupín po 4 tímy. Každý z účastníkov turnaja tak odohral v skupine 3 zápasy systémom každý s každým. Družstvá, ktoré skončili v skupine na 3. a 4. mieste, odohrali zápasy o 5. až 8. miesto. Prvé dva tímy v skupinách odohrali z-pasy o 1. až 4. miesto.
Všetky zápasy turnaja sa hrali podľa oficiálnych pravidiel futbalu upravených pre súťaž ŠP, súťažného poriadku a ostatných platných predpisov Slovenského futbalového zväzu.
Finalistkami majstrovstiev Slovenska súťaže Školský pohár SFZ 2017/2018 sa za Banskobystrický kraj stali žiačky zo ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno.
Jednotlivé výsledky Brezna: 1. kolo: Vrbové - Brezno 0:9, 2. kolo: Brezno - Nové Zámky 7:1, 3. kolo: Dobšiná - Brezno 1:8, zápasy skupiny o 1. - 4. miesto: Brezno - Prešov 6:2, finále: Brezno - Martin 4:4, 3:1 p.k. V konečnom poradí sa tak ZŠ Pionierska 2 umiestnila na prvom mieste. Družstvá na prvých troch miestach získali pre svoju školu finančnú odmenu a poháre. Hlavnou výhrou pre víťazky je zahraničný zájazd na zápas slovenskej futbalovej reprezentácie - zápas Ligy národov Česká republika - Slovensko dňa 19. novembra v Prahe. Ceny si prevzali aj najlepšie jednotlivkyne turnaja, pričom spomedzi štyroch boli tri z Brezna:
Hráčka s najrýchlejšou strelou: Aneta Surová (Brezno)
Najlepšia brankárka: Viktória Králiková (Brezno)
Najlepšia hráčka: Vanesa Dunajská (Brezno).


Reportáž TV Mozebyt.sk - Celoštátne kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ - Školský pohár SFZ


ZŠ, MY Horehronie, 26.6.2018

Beáta Prečuchová: Moja funkcia je náročná, s ju ako poslanie, ktoré mi prináša aj veľa inšpirácie

V školstve pracuje 31 rokov. Ku kolegom a žiakom sa snaží správať korektne a ako sama tvrdí, ich spokojnosť je pre ňu potešením. Podľa jej slov, každý hovorí o postavení učiteľa, aké je to povolanie náročné, ale v spoločnosti sa úcta k nemu vytráca. Popri práci najradšej relaxuje pri vode, keď loví ryby. Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne.

Od nového školského roka ste riaditeľkou Základnej školy na Pionierskej 2 v Brezne. Čo vás oslovilo k tomu, aby ste sa prihlásili do výberového konania na tento post?
- V našej škole som začínala ako učitelka II. stupňa, potom som pracovala ako zástupkyňa. Rokmi sa medzi nami vytvorilo pevné rodinné puto, ktoré som po odchode bývalého pána riaditeľa nechcela pretrhnúť. Uspieť vo výberovom konaní mi dalo priestor pre nové výzvy, ale aj naďalej pokračovať v úspechoch mojich predchodcov. S odstupom času konštatujem, že moja funkcia je náročná, zodpovedná, ale beriem ju ako poslanie, ktoré mi prináša aj veľa inšpiratívneho.

Koľko rokov pracujete v školstve?
- V školstve pracujem už 31 rokov a v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 v Brezne 29 rokov.

Mali ste v detstve učiteľský vzor, ktorý vás posunul k tomu, aby ste sa dali na dráhu vzdelávania detí?
- Vzor som nemala, ale možno ma týmto smerom naviedlo rozprávanie členov mojej rodiny zo strany otca, ktorí s láskou a úctou, zanietením hovorili o svojej učiteľskej práci (traja z nich boli učiteľmi).

Okrem vedenia školy trávite aj hodiny medzi žiakmi. Ktoré predmety učíte?
- Vyučujem ruský jazyk, výtvarnú výchovu a etickú výchovu.

Isto jedným z vašich cieľov je neustále napredovanie školy. Čo by ste chceli ešte vylepšiť?
- Nakoľko v škole máme triedy s rozšíreným vyučovaním športu, potrebujeme zintenzívniť a zefektívniť kooperáciu s trénermi. Chceme tiež zvýšiť aj oblasť čitateľskej gramotnosti, viac využívať informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese a v oblasti cudzích jazykov sa zamerať na rozvoj komunikačnej činnosti.

Pociťujete rozdiel v správaní žiakov či učiteľov voči vám, ako ste sa stali ich riaditeľkou?
- Nie. Ku kolegom a žiakom sa snažím správať korektne.

Na čo môže byť vaša škola hrdá?
- Základná škola s materskou školou Pionierska 2 dosiahla v rôznych oblastiach, športových súťažiach a predmetových olympiádach veľa úspechov. Patríme medzi školy s najvyšším počtom žiakov v okrese, čo hovorí o jej mene. Hrdá som na úspešných bývalých žiakov, ale aj na pedagógov, ktorí našich žiakov vzdelávajú.

Podľa vášho názoru, čo by sa malo celkovo v školstve zmeniť?
- Problémov je veľmi veľa, mnohé zmeny sa šili horúcou ihlou, neboli dotiahnuté Každý hovorí o postavení učiteľa, aké je to povolanie náročné, ale v spoločnosti sa úcta k učiteľovi  vytráca.

Problémov je zrejme viac než dosť. Prejdime k pozitívnejším myšlienkam. Čo je pre vás najväčším potešením v pracovnom živote?
- Potešením je spokojnosť ako žiakov, tak aj všetkých zamestnancov školy. Všetci tvoríme jeden tím.

A čo v osobnom?
- Predovšetkým šťastie, úspech, radosť mojich dcér, ktoré žijú a pracujú v zahraničí.

Každý z nás potrebuje po práci aj vypnúť. Ktorá aktivita je pre vás relaxom?
- Vo voľnom čase rada čítam, venujem sa ručným prácam - pleteniu, háčkovaniu. Vzácne a veľmi radostné sú chvíle, ktoré trávim so svojím vnúčikom. No a najčastejšie relaxujem pri vode, keď lovím ryby.


Monika Dolňanová, MY Horehronie, 22.5.2018


Vďaka učeniu sa cudzích jazykov máme nových kamarátov z Ruska

Všetko to začalo v júli 2016 na seminári v Dráždánoch. Učiteľka nemčiny Erika Beľková sa mohla vďaka projektu Erasmus+ zúčastniť vzdelávacieho pobytu s názvom Jugendbe-gegnungen - Mládežnícke stretnutia. A práve tam spoznala učiteľku Natáliu Burceva z Ruska.

Celá naša trieda prejavila záujem spoznať nové deti z inej krajiny, a preto sme si s ruskými žiakmi začiatkom roka 2017 začali dopisovať, ale nie po rusky či anglicky, ale po nemecky.
Za krátky čas dostali naše tri učiteľky pozvanie do Ruska, do školy MID-Internat Junosť. Vymenili sme si zopár listov, pred Vianocami darčeky.
5. mája bol deň, kedy sme ich všetci s veľkým nadšením vítali pred našou školou. Deti bývali v našich rodinách, takže sme mali možnosť dobre sa spoznať. Jazyková bariéra sa úplne stratila, dorozumievali sme sa anglicko-nemecko-rusko-slovensky.

Za 5 dní, ktoré u nás ruskí žiaci spolu so svojimi učiteľkami strávili, sme navštívili mnoho   zaujímavých   miesta ukázali im naše krásne Horehronie - Lesnícky skanzen vo Vydrove, salaš v Zbojskej, Banskú Bystricu. Navštívili sme Mestskú knižnicu v Brezne, strávili sme spolu jeden deň v škole, spoločne sme pripravili kultúrno-športové popoludnie. Zažili sme spolu veľa nezabudnuteľných chvíľ. Za pár dní sa z nás stali priatelia. Spoločný týždeň sme zakončili rozlúčkovým večierkom, na ktorý sme pozvali aj svojich rodičov. Lúčenie v piatok ráno pred školou bolo pre nás všetkých veľmi ťažké, ale plné nádeje, že sa ešte niekedy stretneme.


Kolektív 8.A, ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno, MY Horehronie, 22.5.2018
Žiačky ZŠsMŠ Pionierska 2  - účastníčky SVETOVÝCH  EDUKAČNÝCH HIER  - GRÉCKO - 18 – 24.4.2018
   Na základe výsledkov Školy roka, nominovala Slovenská asociácia športu na školách, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu naše žiačky Alicu Surovú a Viktóriu Dunajskú na Svetové edukačné hry, ktorých sa zúčastnila 10 členná výprava zo Slovenska.  Hoci tieto svetové hry organizovala svetová organizácia školského športu (ISF) už piaty krát, Slovensko vyslalo na toto podujatie svojich zástupcov v premiére. Zástupcovia Slovenska, Ruska, Bulharska, Talianska, Francúzka, Anglicka a Číny strávili spoločné dva nádherné dni v starovekej Olympii a tri dni v Aténach.

    Náš vzdelávací pobyt bol nesmierne časovo náročný. Začínal o 7.00 hod a niekedy končil neskorou večerou o 22,00 hod., prípadne  návratom na hotel (v lepšom prípade), okolo polnoci. Prvou skúškou bol pre nás už prílet do Atén a následný presun autobusom s francúzskou výpravou do Olympie, kde sme dorazili o druhej v noci. Hneď ráno nás čakali e presuny autobusom do Svetovej olympijskej akadémie, kde prebiehali prednášky na tému olympizmu a hlavne dobrovoľníctva. Po všetkých prednáškach (všetko v anglickom jazyku), pracovali deti v skupinkách (v každej iba jeden z každej krajiny), kde mali za úlohu rozprávať sa o danej téme, napísať o tom a aj následne odprezentovať. Tu sa preverili jazykové znalosti všetkých účastníkov. Priam zimomriavky nás zachvátili pri vstupe do archeologického múzea. Kto pozná históriu starovekých OH prežíval neopísateľné pocity, či už pri pohľade na pozostatky chrámov  alebo samotnú bežeckú dráhu. Tu sme mali možnosť prebehnúť sa po nej a bónusom bol ceremoniál, kde nám dávali na hlavy olivové vence.

   Neskôr sme absolvovali  turistiku k nádhernému vodopádu, kde sme zažili,, šialenú jazdu“ na korbe auta (jediná možnosť ako stihnúť otvárací cermoniál) a typický grécky tanec v miestnej krčme s domorodcami. To boli v skratke dva dni strávené v Olympii a na tretí deň sme sa presúvali z vnútrozemia do Atén. Na počudovanie máme aj jediné počas celého pobytu, dve hodiny voľna, ktoré okamžite využívame na kúpanie sa v mori, ktoré je ešte také studené, že sa zabávame radšej zahrabávaním  jedného z chlapcov do piesku. A čaká nás opäť ďalší otvárací ceremoniál, tentoraz v časti Atén ILianopolise,..súčasťou ceremoniálu bol aj náš pochod ulicou, kde sme niesli olivové konáriky a transparenty typu mier, priateľstvo, a pod.  Posledný deň bol veľmi náročný . Ráno sme navštívili športovú halu, potom sa presúvame na olympijský štadión – opäť známe pocity ako v Olympii. Za tým nás čakal Acropolis.  Po výstupe nahor sa nám naskytol úžasný pohľad nielen na chrámy, ale aj na Atény - nádherné historické mesto. Za obedom odchádzame späť  do Ilianopolisu, po ceste stihneme ešte digitálne múzeum. Po tomto sa premiestňujeme do haly  kde prebieha záverečný ceremoniál, ktorého súčasťou bola aj ďalšia prezentácia – tentoraz vlastnej krajiny. Najviac sme sa tešili na chvíľu, kedy sme si medzi sebou vymieňali  prezentačné predmety......z našich išli  ,,na dračku“ rapkáče......ich zvuk znel z hľadiska až do konca. Čo dodať v závere....určite som tu nespomenula všetky zážitky, bolo ich nesmierne veľa a ešte stále v nás rezonujú emócie.

  Podľa vyjadrenia dievčat, ktoré sa týchto hier zúčastnili, bol to pre nich náročný, no nezabudnuteľný zážitok a ďakujú ZŠ Pionierska 2, ktorá im vytvorila také podmienky pre vzdelávanie a zvyšovanie športovej výkonnosti, že sa dostali do výberu reprezentácie Slovenska.  No  poďakovanie patrí hlavne  SAŠŠ, ktorá je členom Medzinárodnej organizácie školského športu (ISF), ktorá nám tento pobyt umožnila.    Mgr. Janka Chrenová, MY Horehronie, 14.5.2018


Horehronské talenty – tentoraz v znamaní vytrvalosti

Druhé tohtoročné kolo Horehronských talentov (zo série súťaží Detskej atletiky), preverilo vytrvalosť a odvahu  všetkých súťažiacich.  Krásne jarné počasie rozjasnilo tváre detí aj rodičov, ktorí priviedli svoje ratolesti zmerať si sily v cezpoľnom behu. Po privítaní pani riaditeľkou Mgr. Beátou Prečuchovou nasledovalo spoločné rozcvičenie a obhliadka trate.  Všetci nemôžu zvíťaziť, ale tu bol víťazom každý, kto dobehol do cieľa. Atléti ZŠ s MŠ Pionierska 2 pripravili svojim možným nasledovníkom trať sťaženú prekážkami, ktorú súťažiaci prekonávali s veľkým odhodlaním,  aj keď niektorí siahli až na dno svojich psychických aj fyzických síl. Úsmev na tvári im vrátilo vyhodnotenie súťaže, kde si okrem medajlý  a diplomov odniesli aj sladké odmeny.

Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: Jakub Aneštík, Tamarka Rošková, Ivor Páleník, Claudia Schérerová, Marek Janoštiak, Alžbeta Cvachová,  BenjamínNovák a Lea Mišunová


Eva Šípošová, Breznianske ECHO, 10.5.2018


Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili aktívnych a tvorivých pedagógov

Presne 28. marca, v deň narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského, sa v mestskom dome kultúry uskutočnilo podujatie, venované všetkým jeho pokračovateľom. Samospráva pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov pripravila slávnostný program spojený s oceňovaním pracovníkov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

„Som presvedčená, že pre všetkých učiteľov bez ohľadu na ich vek a roky strávené v školských kolektívoch existuje množstvo dôvodov, pre ktoré by sa svojho povolania nikdy nechceli vzdať. Tým najsilnejším je zrejme schopnosť tvarovať životné postoje a ciele budúcich generácií a pripravovať  tak  pre  naše mesto i celú spoločnosť lepšie pripravených a rozhľadenejších mladých ľudí. Ako prejav úcty a vďaky všetkým pedagógom v našom meste sme sa preto rozhodli založiť tradíciu Dňa breznianskych učiteľov," povedala vo svojom príhovore zástupkyňa primátora Petra Dzurmanová. Slávnostný večer otvoril umeleckým prednesom herec, scenárista, režisér a dlhoročný člen Slovenského národného divadla Juraj Sarvaš a výnimočnú atmosféru mu vdýchli aj hudobné a spevácke vystúpenia poslucháčov Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Prijmite preto tento slávnostný večer ako prejav toho, že v meste Brezno na význam a prínos vašej profesie nezabúdame. Naopak, sme hrdí na to, že v našich školách pôsobí také veľké množstvo výnimočných a odhodlaných pedagógov," uviedla Dzurmanová.
Poďakovanie adresovala tiež riaditeľom breznianskych škôl, ktorí popri pedagogických schopnostiach musia často disponovať aj tými manažérskymi a ekonomickými. Práve oni boli tí, ktorí kandidátov na tohtoročné ocenenia navrhli.
Ceny za rok 2018 si odniesli  Henrieta Kuviková za mimoriadne kvalitnú pedagogickú činnosť a Jana Chrenová za aktívnu športovú a pedagogickú činnosť.

Eva Šípošová., MY Horehronie, 3.4.2018


Deň otvorených dverí v Základnej škole na Pionierskej 2 v Brezne

V utorok 6. marca sa v popoludňajších hodinách otvorili brány školy Pionierskej 2 budúcim prváčikom a ich rodičom.

Cieľom tohto Dňa otvorených dverí bolo ukázať priestory školy, jej vybavenie i smerovanie a zameranie. Pred hlavným vchodom rodičov i deti privítala p. riaditeľka Prečuchová a p. zástupkyňa Zákalická. Spoločne sa potom presunuli do budovy pre prvý stupeň, kde boh pre deti pripravené zaujímavé tvorivé dielne. Pani učiteľky ich zaujali hrou s legom, geometrickými tvarmi, deti tvorili, strihali, lepili i modelovali. Ukázali svoju šikovnosť pri viazaní šnúrok na topánočke, skúsili si aj jednoduché pokusy s vodou. Predviedli sa i pri písaní na tabuľu, ukázali akí sú šikovní pri poznávaní písmeniek a čísel. Deti si mohli sadnúť už za skutočné lavice, ktoré ich v septembri čakajú.

Za všetky aktivity dostávali pečiatky na kartičky, čo sa im nesmierne páčilo. Rodičia si medzitým vypočuli stratégiu školy, projekty na ktorých sa škola podieľa a mohli si prostredníctvom prezentácie pozrieť aj učebne, ktorými škola disponuje. Mohli si pozrieť výstavku učebníc, z ktorých sa budú ich deti učiť v prvom ročníku. Nakoniec sa deti na pamiatku podpísali do kroniky a na záver ich čakala aj sladká odmena. Rodičia boli informovaní, že zápis do p-vého ročníka sa v škole uskutoční 22. apríla o 14.00. Všetci sú srdečne pozvaní.

Kolektív pracovníkov ZŠ s MŠ Pionierska2, MY Horehronie, 27.3.2018


Mesto Brezno obnovilo priestory školy na Ulici Boženy Němcovej

Materská škola na Ulici Boženy Nemcovej v Brezne sa dočkala renovácie a to bez dlhého obmedzenia jej chodu. Vedenie mesta učiteľkám a deťom odovzdalo priestory do opätovného užívania minulú stredu. Pozitívnou správou je, že rekonštrukcia čaká aj ďalšie tri ma-terské školy v Brezne.
Sľúbené sa stalo realitou a deti z MŠ B. Němcovej sa už hrajú vo vynovených priestoroch. Na realizáciu prvej etapy mesto využilo jarné prázdniny

S renováciou materskej školy  mesto začalo 15. februára,aAko informovala vedúca investičného odboru mestského úradu Zuzana Ďurišová, vďaka spolupráci učiteliek, ktoré promptne poodkladali učebné pomôcky a vypratali priestory stavebné práce sa rozbehli už hneď na druhý deň. „Termín bol dosť krízový (krátky), s tým mali problém aj stavebné firmy. No keďže sme chceli čo najmenej ovplyvniť chod MŠ, na zrealizovanie 1. etapy sme využili obdobie jarných prázdnin. Musím povedať, že realizačná firma ho dokázala dodržať k našej úplnej spokojnosti pričom aj kvalita prác a celkovo spolupráca bola výborná.

V MŠ vymenili zariaďovacie predmety a radiátory v hygienických priestoroch, ako aj rozvody zdravotechniky, obklady, podlahy v priestoroch prvého a druhého nadzemného  podlažia, dažďové žľaby, zvody, vyspravili stavebné otvory v stenách. Mesto tiež vynovilo priestory jednej triedy, a to nábytkom, šatníkovými skrinkami a kobercami.

Z dôvodu čiastočnej rekonštrukcie bola MŠ zatvorená od 19. do 27. februára, pričom rodičia mali možnosť dieťa umiestniť do MŠ na Hradbách. Do skrášlených priestorov sa škôlkari opätovne vrátili v stredu 28. februára, kedy medzi nich zavítal aj primátor Tomáš Ábel so svojou zástupkyňou Penou Dzurmanovou. S deťmi sa zahrali na stavbárov a tie sa im za to odmenili spevom a tancom. Ako povedal primátor Tomáš Ábel deti si raslúžia byť vpekných, bezpečných a zdravých priestoroch. Ďakujem všetkým pedagógom za pomoc a organizáciu pri realizácii prestavby, rodičom za ústretovosf a pochopenie a tiež stavebnej firme za promptnosť. "Verím, že vynovené prostredie bude slúžiť predovšetkým k radosti našich deti."

Renováciu prijala s nadšením aj riaditeľka Základnej školy Pionierska 2, pod ktorú materská škola patri, Beáta Prečuchová. Každý rok sme v Správe ovýchovno-vzdelávacei činnosti v časti údaje o priestorových
a materiálno-technických podmienkach školy uvádzali rôzne nevyhnutné opravy a výmeny, časť z našich požiadaviek je splnená a v MŠ to už vyzerá krásne. "Ďakujem vedeniu mesta za všetkých zamestnancov, detí navštevujúcich MŠ a ich rodičov za čiastočné zrekonštruovanie priestorov MŠ Boženy Nemcovej."

V druhej etape cez letné prázdniny mesto plánuje v MŠ obnoviť aj jedáleň, natrieť strešnú krytinu, opraviť fasádu, vysušiť suterénne murivo, naniesť nové omietky, zatepliť pôjdový priestor v úrovni podlahy.
Pozitívnou správou je, že rekonštrukcie sa dočkajú aj ďalšie materské školy v Brezne. Dve komplexné rekonštrukcie v MŠ Nálepkova a MŠ Dr. Clementisa, ktoré spadajú pod ZŠ Karola RapoŠa, sa budú realizovať tento rok po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Taktiež, vo vlastnej réžii odboru investičného pripravujeme dokumentáciu obnovy MŠ Hradby, podobnú ako pri MŠ B. Němcovej," uzavrela Zuzana Ďurišová.


Monika Dolňanová., MY Horehronie, 6.3.2018
Breznianski hokejisti sa v reprezentácii nestratil

Hokejový klub Brezno trezlivo vychováva mladých ráčov, čo postupne prináša voje ovocie. Aj túto sezónu a totiž v dresoch reprezentáie v mládežníckych kategóiách objavilo viacero jeho dchovancov.

V Poprade, Dolnom Kubíne a Novom Meste nad Váhom sa uskutočnili regioinálne výbery hráčov do 15 okov. Zúčastnila sa na nich aj pätica Brezňanov. Do výberu v Dolnom Kubíne bolo nominované trio hráčov HK Brezno Šimon Šimko, Oliver Turňa a Hugo Lukačovič. Výber v Poprade absolvovali hráči Marcel Štefančík a Adrián Mešťan, ktorí sa momentálne vydali na skusy do Čiech, no vyrástli na breznianskom ľade. Chlapcom držíme palce v ľalšom napredovaní a bude-ne sa snažiť im na ceste za lokejovým snom pomáhať zo 'šetkých síl," povedal jeden . reprezentačných trénerov án Cpin.

Po návrate z repre kempu a traja aktuálne pôsobiaci hráči v HK Brezno podelili o svoje prvé skúsenosti s reprezentačným družstvom aj s nami. Slovami chvály nešetril brankár Šimon Šimko: „Prístup celého realizačného tímu ku hráčom bol veľmi dobrý. Všetci chalani sa snažili a ukázali, aké majú schopnosti, navzájom sme sa podporovali a motivovali do tvrdej práce.  Ako ďalej pokračoval, zo sústredenia si odnáša veľa pekných spomienok, nových skúseností a rovnako predsavzatie, že doma bude pracovať na svojej fyzickej kondícii.
Útočník Hugo Lukačovič hodnotí svoje pôsobenie v reprezentačnom výbere hráčov do 15 rokov takisto veľmi pozitívne. „Všetci sme makali naplno, či na ľade alebo na suchu, bolo to veľmi náročné, ale myslím si, že som to zvládol celkom dobre. Po ťažkých tréningoch prišli ešte ťažšie zápasy, v ktorých sa všetci snažili dostať zo seba maximum, uviedol mladý hráč Brezna, ktorému sa podarilo streliť gól a na jeden aj prihrať. Ako sám hovorí, z kempu si odniesol veľa cenných skúseností, pochvalu trénerov za prihrávky a techniku korčuľovania, ale aj chuť na sebe ďalej pracovať.
S podobnými pocitmi odchádzal z Dolného Kubína aj ďalší z trojice rytierov Oliver Turňa. Najnáročnejší bol podľa jeho slov úvodný deň kempu, ale vysoko hodnotí aj úroveň záverečného hokejového stretnutia. Zápas sa s ligou starších žiakov alebo kadetov nedal porovnať. Bol oveľa rýchlejší a íyzickejší, všetci sa snažili ukázať čo najviac, aby upútali pozornosť trénerov. Mňa pochválili za dobrú streľbu a prihrávky, vyjadril sa nádejný útočník. Veríme, že nielen o tejto trojici chlapcov, ktorí stále hája farby Brezna, budeme ešte počuť.

Eva Šípošová., MY Horehronie, 8.2.2018
Zostrih vyhlásenia výsledkov VEČER GRASSROOTS FUTBALU 2017

Vianočný jarmok v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno.

Už po tretíkrát sa v sobotu 9. decembra v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 uskutočnil detský Vianočný jarmok. Deti tu prezentovali svoju tvorivosť, um a šikovnosť.
Otvorenie Vianočného jarmoku sa ujala riaditeľka Beáta Prečuchová. Poďakovala všetkým deťom, rodičom i starým rodičom, že neváhali a prišli v sobotu na túto krásnu predvianočnú akciu. Na vyzdobených stoloch sa preze-tovali žiaci prvého aj druhého stupňa výrobkami z papiera, vosku, dreva, mohli ste tu nájsť rôzne vianočné ozdoby aj ozdôbky, vianočné gule aj venčeky. Všetko hýrilo farbami, rozmanitosťou aj vôňou, pretože ponúkali aj domáce koláčiky, medovníčky či cukrovú vatu. A samozrejme nesmel chýbať ani vianočný punč. Krásnu atmosféru dotvárali tradičné vianočné piesne a koledy. Bol to čas aj na blízke stretnutia rodičov a priateľov.
Získané peniažky sa škola rozhodla venovať Neformálnemu občianskemu združeniu onkologických pacientov Pomôžme pomáhať. Tento rok to bola suma 1005,27 €.  Všetkým  zúčastneným touto cestou veľmi pekne ďakujeme.     Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a všetci ste srdečne pozvaní.


Mgr. Martina Mazúrová, MY Horehronie, 18.12.2017
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno  medzi najlepšími školami v celoštátnej súťaži športových aktivít ZŠ a SŠ v Slovenskej republike

Priestory bývalej historickej jazdiarne v Nových Zámkoch privítali 8. novembra účastníkov vyhodnotenia celoštátnej súťaže športových aktivít ZŠ a SŠ. Vyhlasovateľom je Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) s podporov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského olympijského výboru.  Prebojovať sa medzi tých najlepších nie je vôbec jednoduché. Súťaž, v duchu kalokagatie, pozostáva z troch pilierov, do ktorých sa musí škola zapojiť.
Prvým je výkonnostný pilier, kde sa započítavajú body výlučne len z Majstrovstiev Slovenska, druhým je účastnícky pilier, ktorý pozostáva z percenta zapojenosti žiakov školy v športových súťažiach. Tretí zahŕňa výchovnú časť, ktorej náplňou je olympijská výchova. Účasť našich žiakov na šiestich MSR, na ktoré sa museli prebojovať víťazstvami na okresných aj krajských kolách , z toho dva tituly Majstrov Slovenska naznačovali, že by škola mohla byť úspešná aj v celkovom hodnotení.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 173 ZŠ, ktoré majú viac ako 300 žiakov. Naša škola mala najlepšiu výkonnostnú časť zo všetkých zúčastnených škôl vo svojej kategórii a hoci v konečnom  súčte bodov obsadila 5. miesto, je toto umiestnenie veľkým úspechom. Súčasťou vyhodnotenia bolo aj vyhlásenie kategórie športovca roka, kde odborná porota zostavovala  poradie troch najúspešnejších športovcov ZŠ a SŠ.
Ocenenia odovzdávali predseda SAŠŠ Marián Majzlík a riaditeľ odboru školstva Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu SR Dušan Ťažký. Skutočnosť, že medzi ocenenými bola aj naša žiačka Viktória Dunajská,  je motiváciou do už odštartovaného nového ročníka.

Mgr. J. Chrenová, MY Horehronie, 14.11.2017
Žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2 a študentky SG ŽP Podbrezová Školskými majstrami Slovenska v cezpoľnom behu.

Prekrásne prostredie Červeného kláštora privítalo 25.októbra najlepších  školských cezpoľných bežcov  zo všetkých krajov Slovenska. Organizátori tentoraz pripravili za chladného jesenného počasia, veľmi náročnú trať, ktorá po dlhšej dobe do bodky spĺňala všetko , čo má cezpoľný beh zahŕňať. Ťažšie stúpanie preverilo nielen vytrvalostné, ale aj vôľové vlastnosti všetkých pretekárov. Po úspešnom krajskom kole v Žiari nad Hronom (žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2 a študentky SG ŽP Podbrezová - 1.miesto, žiačky ZŠ s MŠ Pionierska 2 – tretia miesto, študenti Gymnázia J.Chalupku Brezno – druhé miesto) sú víťazstvá  družstiev horehronskej výpravy na MSR obrovským, ale hlavne zaslúženým úspechom.
Umiestnenia jednotlivých pretekárov v družstvách :
ZŠ s MŠ Pionierska 2 : Zubák Adrián - 5. miesto, Daxner Frederik – 6. miesto, Turňa Oliver – 9. miesto
SG ŽP Podbrezová : Remeňová Mária – 1. miesto, Remeňová Zuzana – 2. miesto, Smarkoňová Anežka – 11. miesto

Mgr. Janka Chrenová, MY Horehronie, 7.11.2017
V októbri nezabudli na svojich starých rodičov

Naša babka a náš dedko, milí sú k nám nadovšetko. Keď k nám prídu na návšteva, veselo je u nás veru.
V októbri, kedy je mesiac plný farieb, ktoré mu dávajú listy stromov, kedy sa zbiera posledná úroda, využívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky, sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ani my, žiaci 2. C triedy zo Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brezne, nezabudli na našich starých rodičov. Spríjemnili sme im spoločné chvíle pesničkami, básničkami, tancom a divadlom. Spolu sme si vyrobili darčeky, aby sme na tento pekný deň nezabudli.


Žiaci 2.C triedy, MY Horehronie, 7.11.2017
Návrat na obsah