Erasmus+ - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Projekt: Poďme učiť inak
ZŠ s MŠ Pionierska 2 je od 10.7.2023 zapojená do projektu s názvom „ Poďme učiť inak “. Projekt uspel vo výberovom konaní na rok 2023 ako krátkodobý projekt KA122 v sektore vzdelávania dospelých. Jeho cieľom je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried.
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V rámci projektu sa 3 učitelia zúčastnili kurzov zameraných na získavanie poznatkov a zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa. Hlavnú časť kurzu viedol  neuropsychológ  PhDr. Róbert Krause, PhD., MBA. Organizácia kurzu bola zabezpečená agentúrou GLORY LAB.
ČO SME ZÍSKALI ÚČASŤOU NA PROGRAME ERASMUS+...
Mgr. Demianová Erika
Pobyt na Sardínii v lete 2023 bol bohatý na zážitky a skúsenosti. Komunikácia s kolegami z iných krajín (Rumunsko, Maďarsko, Česká republika) bola prospešná vo vymieňaní si skúseností z učiteľskej praxe. Stretnutie s Dr. R. Krausem bolo splneným snom. Tento propagátor neurovedy nás uviedol do štúdia problematiky, predviedol nám a zapojil nás do množstva aktivít, ukázal nám psychoterapeutické techniky. Pre moju prax bolo veľmi užitočné zistenie, ako mám efektívne a empaticky komunikovať so žiakmi, rodičmi. Tiež prednáška Mgr. E. Balážovej o wellbeingu učiteľov bola veľmi užitočná ako prevencia pred vyhorením. Veľmi sa mi tiež páčila jej aktivita – scavengerhunt, pomocou ktorej sme objavili rôzne zákutia mesta Alghero.

Mgr. Kleinová Oľga
Jednotlivé aktivity, ktoré sme si mohli na sebe vyskúšať využívam na hodinách. Pomáhajú žiakom pochopiť, že je dôležité nielen názor povedať ale ho aj vypočuť a rešpektovať. Aktivity vedú žiakov k pokojnej diskusii a tiež empatickému správaniu. Ďalšie cvičenia určené na relaxáciu žiaka aj učiteľa využívam počas vyučovania. Najviac ma oslovila myšlienka o neposudzovaní seba ani druhých. V neposlednom rade som mala možnosť navštíviť časť nádhernej Sardínie.

Mgr. Prečuchová Ľubomíra
Aktívne som sa spolu s mojimi kolegyňami Mgr. Oľgou Kleinovou a Mgr. Erikou Demianovou zúčastňovala prednášok, ktoré viedol odborník a špecialista z odboru neuropsychológie PhDr. Robert Krause, PhD., MBA na tému Neuroveda, Vedenie triedy a Pohoda učiteľa, a taktiež prednášok a workshopov, ktoré viedla kvalifikovaná učiteľka anglického a slovenského jazyka s dlhoročnou praxou PaedDr. Eva Balážová. Zúčastňovali sme sa taktiež na teambuildingových aktivitách, kde sme si s kolegami z iných škôl nielen zo Slovenska, ale napríklad aj z Čiech, Maďarska, Rumunska vymieňali a zdieľali rôzne informácie, skúsenosti, poznatky z učiteľskej praxe, ale aj ohľadom Erasmu+, či učiteľských a žiackych mobilít.
Na tomto kurze na Sardínii som spoznala nielen krásnu krajinu, nových zaujímavých ľudí z učiteľskej praxe, ale pokúsila som sa zdokonaľovať aj v anglickom jazyku.
Naučila som sa a uvedomila som si taktiež, aká je neuroveda pre učiteľa dôležitá, ako si môže učiteľ všímať rôzne štádiá, v akých sa žiak nachádza a v prípade potreby, ako odbúrať rôzne bloky učenia. Dozvedeli sme sa tiež ako môžu rôzne traumy vplývať nielen na správanie žiaka, ale aj na jeho učenie. Zároveň som si utvrdila, aké dôležité miesto má hravé učenie a hry vo vyučovaní, aké dôležité sú pravidlá a rutiny v nastavení a fungovaní triedy.
Naučila som sa a pokúšam sa to aplikovať aj v praxi, ako správne komunikovať so žiakmi, ale aj kolegami, rodičmi, to znamená, aby naša vzájomná komunikácia bola efektívna a zároveň asertívna.
Taktiež som si uvedomila, aké dôležité je samotné blaho učiteľa, aké dôležité je jeho psychická a emočná pohoda, naučili sme sa používať rôzne relaxačné techniky, či už dýchacie cvičenia, ale aj techniku mindfulness.
Získala som mnoho inšpiratívnych nápadov, počula som mnoho zaujímavých myšlienok, aké dôležité je, napríklad viac počúvať a menej hovoriť, neposudzovať, resp. pozorovať ľudí bez kritizovania a hodnotenia, respektíve odsudzovania, vedieť vyjadriť vďaku a vedieť si vážiť aj maličkosti, ako byť pripravený než byť prekvapený, že nie motivácia, ale inšpirácia je dôležitá a mnoho ďalších.
Nepochybne množstvo informácií bolo taktiež o samotnom fungovaní mozgu, o rôznych technikách na precvičovanie mozgu a prepájanie pravej a ľavej hemisféry, aby sme viac podporili koncentráciu, či vyššiu efektivitu práce.
Dozvedeli sme sa taktiež, čo je dôležité pre rozvoj kreativity, čo ju naopak zabíja, o rôznych formách agresie a podobne. Nesmiem zabudnúť aj na zaujímavé informácie, ktoré sa týkali práce so žiakmi so špecifickými problémami učenia a taktiež o prijímaní potravín, ktoré pomáhajú žiakom s poruchami pozornosti, to znamená žiakom s ADD.
Týždeň strávený na Sardínii v lete 2023 bol pre mňa krásnym splneným snom a úžasným zážitkom, z ktorého čerpám neustále vo svojej praxi. Dal mi veľa nových, verím, že pozitívnych impulzov. Určite by som odporučila každému, kto by mal takúto možnosť, akej sa dostalo aj mne, využiť ju a vycestovať v rámci projektu Erasmus+. Oplatí sa to a stojí to za to😊.
Aktivity so žiakmi Mgr. Erika Demianová
Názov aktivity: Prepojenie hemisfér

Priebeh aktivity: Žiaci striedavo krúžia pravou rukou a kmitajú ľavou rukou, potom pravou a ľavou nohou, ďalej striedajú na rukách ukazovanie rôznymi prstami, napr. ukazovákom a palcom. Prepojením hemisfér sa zlepšuje efektivita a produktivita mozgu.

Spätná väzba od žiakov:
„Na začiatku sa mi to zdalo ťažké, teraz sa už postupne zlepšujem.“
„Je to zábava, nepripadá mi to ako učenie.“

Názov aktivity: Opakovanie bez slov

Priebeh aktivity: Žiaci sa postavia do radu. Prvý žiak alebo učiteľka ukáže pantomimicky približne 10 pohybov. Každý ďalší žiak musí zopakovať, čo si zapamätal. Na konci sa porovnajú posledný a prvý žiak, v akej miere sa zhodujú.

Spätná väzba od žiakov:
„Bolo to ťažké, nedokázal som si veľa zapamätať, tak som si vymyslel vlastné pohyby.“
„Myslela som si, že som ukázala všetko správne, ale nebolo to tak.“

Aktivity so žiakmi Mgr. Oľga Kleinová
Aktivita 1: Krokodília rieka
Aktivitu som robila so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka.
Po prečítaní príbehu žiaci individuálne posudzovali, ktorá postava sa zachovala „najsprávnejšie“. Táto bola ohodnotená najvyšším počtom bodov. Postupne nasledovali postavy s nižším počtom bodov. Potom sa rozdelili do 3 skupín a mali sa dohodnúť na jednom poradí postáv. Nakoniec skupiny prezentovali svoje názory a vzápätí sa mali dohodnúť na definitívnom rebríčku. Počas aktivity vznikol priestor na uvedomenie si potreby vedieť vypočuť názor každého zúčastneného a pochopiť, že posudzovanie druhých bez dôkladného poznania je môže byť zavádzajúce.
Foto k aktivite:

Na tejto aktivite sa mi páčilo:

Aktivita 2: Motýlí cirkus

Aktivitu som robila so žiakmi tretieho až deviateho ročníka. Po pozretí filmu v trvaní necelých 23 minút sa najskôr opýtam, ktorá postava sa žiakom najviac páčila a prečo, tiež ktorá im bola najmenej sympatická a prečo. Žiaci sa podelia o svoje myšlienky. Neskôr individuálne napíšu, za čo sú vo svojom živote najviac vďační.
Reakcie žiakov foto:Aktivita 3: Prepájanie pravej a ľavej hemisféry
Žiaci si zovrú pravú ruku v päsť, palec zostáva otvorený, prsty pokrčené. Ľavá ruka je v opačnej pozícii, palec zavretý, prsty otvorené. Ruky striedajú svoje pozície. Aktivita slúži na zlepšenie koncentrácie pri učení.
Foto k aktivite:


Aktivity so žiakmi Mgr. Ľubomíra Prečuchová
Aktivita č. 1 Časová línia a „pantomimický telefón“
• V triedach 6.A a 7.C,D sme na nemeckom jazyku, v triede 7.A na ruskom jazyk a dokonca aj na zastupovanej hodine TEV v triedach 9.A a 9.D vytvorili najskôr časovú líniu, kedy žiaci bez slov komunikovali medzi sebou pomocou neverbálnej komunikácie a zoradili sa od najstaršieho po najmladšieho. Keďže v prípade nemčinárov aj ruštinárov sme preberali práve aktivity, hobby, časovanie slovies, zápor – ich úlohou bolo napodobniť aktivitu, ktorú im ukázal spolužiak za nimi. Aktivitu som ukázala najskôr ja jednému zo žiakov, všetci ostatní boli otočení chrbtom. Následne tento žiak poklepal spolužiaka pred sebou po pravom pleci, ten sa otočil a mal zopakovať aktivitu, ktorú mu ukázal spolužiak stojaci za ním. Postupne takto aktivita prebiehala až po posledného žiaka, ktorý nielen mal aktivitu zopakovať, ale ju aj pomenovať v 1.osobe singuláru. Táto aktivita sa stretla s veľkým úspechom, pretože sme netradične zopakovali nielen SZ, ale žiaci sa aj skvele pobavili.
Foto k aktivite č. 1Aktivita č. 2 Prepájanie pravej a ľavej hemisféry
• Pre zlepšenie koncentrácie a lepšej efektivity práce a učenia sme so žiakmi rôznych tried vyskúšali prepájať aj pravú a ľavú hemisféru. Žiaci striedali pravý a ľavý palec, následne krútili zároveň pravou rukou proti smeru hodinových ručičiek a pravou nohou v smere hodinových ručičiek. Potom všetko zopakovali ľavou rukou a nohou. Pre niektorých, ktorí už mali s podobnými cvičeniami skúsenosť, napríklad z dramatického krúžku, to bola úplná „hračka“, pre niektorých to bolo náročné. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Ich úlohou  bolo trénovať túto aktivitku aj doma. Reakcie niektorých žiakov: „To je haluz!“, „To sa nedá!“, „Waw! To je super! To poznám!“ Táto aktivita je výborná nielen pre intaktných žiakov, ale aj pre žiakov so ŠVVP, či ukrajinských žiakov.
Foto k aktivite č. 2


Aktivita č. 3 Motýlí cirkus a vyjadrovanie vďačnosti
So žiakmi deviatych ročníkov (9.A, 9.B, 9.C) sme si pozreli v ruštine a angličtine krátky motivačný film „Motýlí cirkus/Цирк бабочек/Butterfly circus“. Po pozretí žiaci mohli vyjadriť svoje dojmy, ktorá osoba, scéna, prípadne, ktorá myšlienka sa im páčila a oslovila ich najviac. Na záver tejto aktivity žiaci triedy 9.A napísali krátke zamyslenie, za čo sú vďační.
Prepojili sme to zároveň s preberanou témou zdravie, ľudské telo, nakoľko hlavná postava tohto filmu nemá ani horné ani dolné končatiny, napriek tomu dokáže byť inšpiráciou pre iných. Film sa žiakom veľmi páčil, pretože pôsobil veľmi povzbudzujúco a motivačne.
Foto k aktivite č. 3

video:


Aktivita č. 4 Krokodília rieka
So žiakmi 9.A a 9.B sme si na ruštine prečítali po rusky príbeh o Abigail a Gregorym, inak známy aj pod názvom „Krokodília rieka“. Žiaci po vypočutí príbehu si mali každý zoradiť vystupujúce postavy v príbehu podľa ich morálneho presvedčenia od najlepšieho po najhoršieho, resp. podľa toho, kto sa podľa nich ako zachoval. Svoje hodnotové rebríčky prezentovali s odôvodnením, prečo sa rozhodli pre takéto poradie. Následne sa mali dohodnúť na jednotnom rebríčku, kde cieľom bolo počúvať ostatných, rešpektovať názor druhého a dospieť k spoločnému hodnotovému rebríčku.
Táto aktivita bola pre žiakov zaujímavá, pretože to bolo niečo iné...neučebnicové...
Foto k aktivite č. 4


Prezentácia pre kolegov z iných škôl
Prezentácia projektu jún 2024
V utorok 18.6. 2024 sme privítali na našej škole učiteľov z iných škôl. Stretnutie viedli účastníci projektu „ Poďme učiť inak“, ktorého hlavným cieľom je posilnenie inklúzie prácou na klíme jednotlivých tried. V prvej časti boli hosťujúci oboznámení s obsahom jednotlivých kurzov, neskôr si sami vyskúšali jednotlivé aktivity. Stretnutie bolo ukončené diskusiou o vzájomných skúsenostiach z programu Erasmus plus. Radi by sme sa poďakovali kolegom za účasť a podnetné myšlienky, ktoré zazneli počas diskusie.
Návrat na obsah