O nás - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Pokyn upravujúci podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2022/2023                   
Ako prihlásiť dieťa do predškolského zariadenia a aký je finančný príspevok
Dieťa do predškolského zariadenia možno zaradiť na základe vyplnenia písomnej prihlášky (zápisný lístok), vždy na jeden školský rok.
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktorý riaditeľke školy odovzdal písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej materskej škole:
  • výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje 20,00 EUR na jedno dieťa.

Materská škola Hradby 9 je štvortriedne predškolské zariadenie
s  veľkým výberom rozmanitých  hračiek. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od troch do šesť rokov. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod.  do 16:30 hod. V budove MŠ sídli CPPPP, s ktorým spolupracujeme a prednostne nám poskytuje svoje odborné služby deťom zaradeným v našom zariadení.
Tel. kontakt:  048/611 3826, 0948/060 762 - dočasne nefunkčné, aktuálne: 0948/060 762
Materská škola Boženy Němcovej 17 je dvojtriedne predškolské zariadenie
s príjemným rodinným prostredím,  poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od troch do šesť rokov. Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Materské školy uskutočňujú edukáciu  podľa Školského vzdelávacieho programu „Kľúč k poznaniu“. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti cez aktívne uplatňovanie humanistickej výchovy a vzdelávania /právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, právo na rozvoj vlastnej individuality a právo na celostný rozvoj osobnosti/.
Východiskom plnenia cieľov je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením- učenie hrou a čo najprirodzenejšie začleňovanie detí do kolektívu.
Tel. kontakt:  048/611 3368, 0948 084 827 - dočasne nefunkčné, aktuálne: 0948/084 827
Zameranie materských škôl:
vytvoriť podnetné, estetické, tvorivé a radostné prostredie v záujme sebauplatňovania prosocionálneho správania
zastrešiť sociálnu potrebu detí na spoločenský kontakt s rovesníkmi
uplatňovať zdravý spôsob života -organizácia pobytu školy v prírode, plavecký, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie, návštevy soľnej jaskyne, bicyklovanie, vychádzky do prírody, a pod.
približovať deťom ľudové tradície typické pre oblasť Horehronia
zdokonaľovať jazykovú stránku a komunikačné zručnosti detí
rozširovať poznatkový systém detí cez inovačné prvky
napĺňať potreby detí a uspokojovať ich túžbu po poznaní, podporovať zvedavosť detí
dbať o zdravý rast a správny psychosomatický vývin detí
využívať pomôcku „Lego-dacta“ v hrových činnostiach a edukačných aktivitách
rozvíjať telesnú zdatnosť (športové súťaže, detská olympiáda – školské a okresné kolá), hudobné a výtvarné talenty (krúžková činnosť, okresné prehliadky spevu a tvorivosti detí – Brezniansky slávik, Malí Chalupkovci...)
organizovať rôzne kultúrne podujatia – besiedky, karneval, návšteva múzea, knižnice, súťaže, akadémie
poskytovať rodičom odborné metodické poradenstvo – za aktívnej spolupráce s poradenskými zariadeniami
rozvíjať všetky stránky školskej pripravenosti detí na bezproblémový prechod na  primárny stupeň vzdelávania

Prevádzka MŠ je od 06:30 do 16:30 hod. v dvoch triedach na MŠ Boženy Němcovej 17, Brezno a  v piatich triedach na MŠ Hradby 9, Brezno
Ranné schádzanie detí od 06:30 do 08:00 hod.
Preberanie detí od 14:30 do 16:30 hod.
Budova MŠ uzamknutá denne od 08:00 do 14:30 hod.

S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 platia naďalej nasledujúce opatrenia a pokyny:

Zákonný zástupca:
• Vo vstupnom vestibule si všetky osoby dezinfikujú ruky
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dezinfekcia rúk), minimalizovanie času pobytu v interiéri a exteriéri materskej školy,
• Odovzdá dieťa pedagogickému zamestnancovi v šatni, ktorý bezprostredne realizuje ranný zdravotný filter, vrátane náhodného merania teploty dieťaťa a dieťa preberie len v prípade absencie podozrenia na ochorenie dieťaťa (nielen COVID-19)
• Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .
• Nedonáša do materskej školy žiadne hračky, ovocie a iné predmety/ knihy, lopty.../  z domu.
• Výmena posteľnej bielizne bude realizovaná 2x mesačne.
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedag. zamestnanca  a zástupkyňu  školy.
• Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

• Sprevádzajúca osoba dieťaťa zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky .
• Sprevádzajúca osoba sa môže pohybovať v interiéri MŠ len v priestoroch šatne, chodby a schodiska, vstup do tried, toaliet a iných priestorov je zakázaný.

Poučenie:
K rizikovým skupinám, ktoré by mali zvážiť vstup do priestorov materskej školy patria: tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

Finančný príspevok slúži:
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktorý riaditeľovi školy neodovzdal písomné čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej materskej škole

Nové VZN - 06/2023 o výške  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah