Zverejňované informácie - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov


Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).
Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.
Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

Zákon č. 211/2000 Z z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov - úplné znenie zákona

Žiadosť o poskytnutie informácie - tlačivo
Povinné zverejňovanie informácií
Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a)      spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry
b)      miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet,          
sťažnosť alebo iné podanie
c)      miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byt splnené
d)     postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
e)     prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe
f)      sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ s MŠ
Spôsoby podávania podnetov
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 189/2023 Z.z.ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňujeme spôsoby podávania podnetov:

a) písomne na adresu:
Mgr. Martina Roľková
do vlastných rúk
zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Pionierska 2
977 01 Brezno

b) ústne do záznamu

c) elektronicky na emailovú adresu: rolkova@zsbrezno.edu.sk

V Brezne 04.09.2023           PaedDr. Roman Snopko, PhD.,riaditeľ  školy v.r.


Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. od 1.1.2011


546 - ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Rok 2024

Objednávky, zmluvy, faktúry
Rok 2023

Objednávky, zmluvy, faktúry
Rok 2022

Objednávky, zmluvy, faktúry

Rok 2021

Objednávky, zmluvy, faktúry
Rok 2020

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy

Rok 2019

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy

Rok 2018

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy

Rok 2017

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy
Rok 2016

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy
Rok 2015

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy
Rok 2014

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy
Rok 2013

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy
Rok 2012

Objednávky

Faktúry dodávateľské

Zmluvy
Rok 2011

Objednávky


Faktúry dodávateľské


Zmluvy

Návrat na obsah