Novoprijaté deti - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Informácie pre rodičov novoprijatých detí do Materskej školy Hradby 9 a MŠ Boženy Němcovej 17

Prevádzka MŠ:
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod. Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 14.30 hod.

Kontaktné údaje:
Riaditeľ ZŠ s MŠ:    Mgr. Beáta Prečuchová                    tel.kontakt: 048 619 7802
Zástupkyňa pre MŠ:  Jaroslava Mišániová                       tel.kontakt: 048 611 3826
Materská škola – Hradby 9, Brezno                                 tel. kontakt: 048 611 3826,0948 060762
Materská škola – B.Němcovej 17, Brezno                       tel.kontakt: 048 611 3368,0948 084827
Školská jedáleň : Marcela Citterbergová                         tel.kontakt: 048 619 7811,0911 311737                                                                                                                                                                                        

Úhrada príspevku za dochádzku
V zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov § 28 výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je príspevok  10 € za pobyt dieťaťa v MŠ.Výšku príspevku určilo Mesto Brezno Všeobecne záväzným nariadením  č.2/2021 § 5, ktroré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.3.2021.

Rodičovský príspevok 5 € sa taktiež uhrádza do 10-eho v mesiaci .


Stravovanie – poplatky, odhlasovanie

potraviny v €
dotácia v €
úhrada stravníka v €
deti MŠ 3-5 rokov desiata                   
0,38
0,00
0,38
deti MŠ 3-5 rokov desiata+obed       
1,28
0,00
1,28
deti MŠ 3-5 rokov celodenná strava
1,54
0,00
1,54
deti MŠ 5-6 rokov desiata                   
0,38
0,00
0,38
deti MŠ 5-6 rokov desiata+obed       
1,28
1,20
0,08
deti MŠ 5-6 rokov celoden.strava     
1,54
1,20
0,34
deti MŠ 3-5 rokov desiata HN            
0,38
0,00
0,38
deti MŠ 3-5 rokov desiata+obed HN
1,28
1,20
0,08
deti MŠ 3-5 rokov celod. strav,HN     
1,54
1,20
0,34
Všetky zmeny týkajúce sa stravovania, nahlasovanie a odhlasovanie si robí rodič telefonicky, nechá správu na záznamníku, zavolá na mobil, zašle SMS na mobil 24 hod. vopred, alebo ešte ráno do 6.30 hod. Číslo telefónu je 048/6197811, mobil 0911/311737.
MAMI a OCKO:
● triednej učiteľke poskytnite vyžadujúce si údaje a telefónne čísla
● nedávajte ma do materskej školy chorého, aby som nenakazil /-a iné deti
● ak budem chorý /-á alebo inak neprítomný /-á, včas ma odhláste v školskej jedálni aj v materskej škole
● zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy na nástenke a na internetovej stránke, zúčastňujte sa rodičovských združení, akcií, brigád, vystúpení, pomáhajte škole

Do materskej školy mi prineste:
• Prezuvky - to znamená akákoľvek pohodlná obuv, ktorú bude dieťa nosiť iba v triede NIE Croksy a šľapky!!!
• Oblečenie na pobyt vonku. Je treba ho prispôsobiť ročnému obdobiu.
Odporúčame jedno oblečenie na školskú záhradu, kde sa dieťa môže zašpiniť a iné na prechádzky.
• Hodilo by sa aj náhradné oblečenie nakoľko sa môžem obliať, zamazať, pocikať a pod.
• Na popoludňajší spánok, si líhame v pyžamku! (označte ho menom a priezviskom).
Hygienické potreby – 5 ks toaletný papier
1 ks rodinné balenie/vyťahovacie/ - hyg. vreckovky
1 ks balík servítky
10 ks hygienické vreckovky
1 ks vlhčené utierky
Návrat na obsah