Zamestnanci - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľka školy:
Mgr. Beáta Prečuchová
precuchova@zsbrezno.edu.sk
Zástupcovia školy:  
Mgr. Daniela Jorčíková - zástupkyňa štatutárky
jorcikova@zsbrezno.edu.sk

RNDr. Patrik Bubelíny, PhD. - zástupca pre pedag. činnosť
bubeliny@zsbrezno.edu.sk


Mgr. Adriana Zákalická - zástupkyňa pre 1. stupeň
zakalicka@zsbrezno.edu.sk
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI  1. st. PF 1-4

Triednictvo
Kontakt

Mgr. Bursová Jana 4.B bursova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Zuzana Farkašová 3.D farkasova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Fedorová Jana 1.D fedorova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Gregušová Bibiana 3.B gregusova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Kokavcová Petra
kokavcova@zsbrezno.edu.sk
materská dovolenka
Mgr. Kramlová Marianna 2.A kramlova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka krúžok projekt Erasmus
Mgr. Kuviková Henrieta 2.D kuvikova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka krúžok
Mgr. Lukáčová Mariana
1.A lukacova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Lunterová Andrea
4.D lunterova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka      
Mgr. Mazúrová Martina
1.C mazurova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Oravkinová Miroslava 4.A oravkinova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Sitarčíková-Hrebíčková Jana 3.C sitarcikova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Snopková Viera 3.A snopkova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Sviteková Radka
svitekova@zsbrezno.edu.sk
materská dovolenka
Mgr. Švantnerová Janka
0.R
svantnerova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Turčinová Erika 2.B turcinova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka
Mgr. Vatamanová Renáta 2.C vatamanova@zsbrezno.edu.skosobná stránka
PaedDr. Veverková Vlasta 4.C veverkovavlasta@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Zákalická Adriana
zakalicka@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Žáková Jana 1.B zakova@zsbrezno.edu.sk

ŠKOLSKÝ KLUB
Ambrosová Janka
Mgr. Cipárová Renáta
Dandulová Erika   
Bc. Kňazeová Ľubomíra  
Krnáčová Anna
Bc. Marková Martina  
Mgr. Škultétyová Janka   
Bc. Vrbovská Gabriela    
ambrosova@zsbrezno.edu.sk
ciparova@zsbrezno.edu.sk
dandulova@zsbrezno.edu.sk
knazeova@zsbrezno.edu.sk
krnacova@zsbrezno.edu.sk
markova@zsbrezno.edu.sk
skultetyova@zsbrezno.edu.sk
vrbovska@zsbrezno.edu.skosobná stránka ŠKDvedúca ŠKD
 PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI  2. st..
II. stupeň
Aprobácia

Triednictvo
Mgr. Baková Eva   
M-Dgeom-Inf
bakova@zsbrezno.edu.sk
7.B  osobná stránka v predmete MAT , INF
Mgr. Baxa Martin
Fy-Te
baxa@zsbrezno.edu.sk
7.C
Mgr. Belková Erika  
Sj-Nj
belkova@zsbrezno.edu.sk
9.B
Mgr. Boľfová Martina
Rj-Aj
bolfova@zsbrezno.edu.sk
5.B
RNDr. Bubelíny Patrik, PhD.
Ge-De-Sj-Ov
bubeliny@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Cencingerová Daniela M-Aj cencingerova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Demianová Erika   
Aj-Sj
demianova@zsbrezno.edu.sk
5.E
Mgr. Faráriková Dáša
Aj-Rj-Ov
fararikova@zsbrezno.edu.sk
8.A
Mgr. Fašková Janka  
Sj-Aj
faskova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Fogelová Lucia
Anj
fogelova@zsbrezno.edu.sk

PaedDr. Giertlová Zuzana
Hv-Rj
giertlova@zsbrezno.edu.sk
9.B
PaedDr. Gondová Kristína
Sj-Vv
gondova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Chrenová Janka
Tv
chrenova@zsbrezno.edu.sk
6.D
Mgr. Horanská Jana
Bi-Inf
horanska@zsbrezno.edu.sk
8.D
RNDr. Horváthová Dagmar
M-Ch
horvathova@zsbrezno.edu.sk
8.B
Mgr. Jorčíková Daniela  
Z-Tv
jorcikova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Kafríková Ľubica
M-Ov
kafrikova@zsbrezno.edu.sk
9.C
Mgr. Kleinová Oľga
Aj-Hi
kleinova@zsbrezno.edu.sk
9.A
Mgr. Kobelová Miroslava
Nav-Etv
kobelova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Kubejová Andrea
Ge-Hi
kubejova@zsbrezno.edu.sk
8.C osobná stránka v predmetoch GEO-DEJ
Mgr. Kováčiková Lucia
Sj-Ev
kovacikova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Medveď Miroslav
Fy-Nj
medved@zsbrezno.edu.sk
7.A
PaedDr. Návoy Peter
Bi-Te
navoy@zsbrezno.edu.sk
6.A
Mgr. Nevedelová Mária SJ-Fi nevedelova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Prečuchová Beáta
Rj-Ev-Vv
precuchova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Prečuchová Ľubomíra
Rj-Nj
precuchovaluba@zsbrezno.edu.sk
6.C
Mgr. Ridzoň Martin
Tv-Bi
ridzon@zsbrezno.edu.sk
6.E
Mgr. Roľková Martina
M-Inf
rolkova@zsbrezno.edu.sk
5.A
Mgr. Rusková Magda
Bi-Ch
ruskova@zsbrezno.edu.sk
9.D
Mgr. Siroková Janka  
SJ-Vv
sirokova@zsbrezno.edu.sk
6.B
Mgr. Šebestová Daniela
Sj-D
sebestova@zsbrezno.edu.sk

PhDr. Tichá Andrea
Fi-Hi
ticha@zsbrezno.edu.sk
5.D
Mgr. Trajteľ Matúš
Ge-Tev
trajtel@zsbrezno.edu.sk
7.D
Mgr. Veverková Anna
Tch
veverkovaml@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Wright Ingrid

Aj

wright@zsbrezno.edu.sk
5.C

Výchovný poradca pre II. stupeň, špeciálny pedagóg
Mgr. Rusnáková Martina

Asistenti
Budajová Alena
Bc. Dančová Nikola
Krupová Katarína
Kupcová Erika
Sroková Mariana
Mgr. Štulrajterová Monika
Zvarová Annarusnakova@zsbrezno.edu.sk


budajova@zsbrezno.edu.sk
dancova@zsbrezno.edu.sk
krupova@zsbrezno.edu.sk
kupcovae@zsbrezno.edu.sk
srokova@zsbrezno.edu.sk
stultajterova@zsbrezno.edu.sk
zvarova@zsbrezno.edu.sk
NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
Ekonomické oddelenie
Ing. Goceliaková Erika
Biacovská Františka
Kupcová Anna
Rosiarová Alena

goceliakova@zsbrezno.edu.sk
biacovska@zsbrezno.edu.sk
kupcova@zsbrezno.edu.sk
rosiarova@zsbrezno.edu.sk
Upratovačky
Biacovská Františka
Candráková Martina
Černáková Iveta
Filipiaková Janka
Giertlová Anna
Lamperová Ľubica
Speváková Janka
Strelcová Eva

Školníci

Kupec Miroslav
Prečuch OndrejŠkolská jedáleň

Babničová Alena
Citterbergová Marcela
Daxnerová Jana
Dupejová Katarína
Giertlová Magdaléna
Havranová Veronika
Holubeková Zuzana
Odzganová Janka
Parobeková Eva
Strelcová Mária
Zajaková Miriam
Berčíková Daniela

vedúca jedálneNávrat na obsah