Zamestnanci - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ školy:
PaedDr. Roman Snopko, PhD.
snopko@zsbrezno.edu.sk
Zástupcovia školy:  
Mgr. Martina Roľková, zástupca štatutárarolkova@zsbrezno.edu.sk

RNDr. Patrik Bubelíny, PhD. - zástupca pre pedag. činnosť
bubeliny@zsbrezno.edu.sk
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI  1. st. PF 1-4

Triednictvo
Kontakt

Mgr. Bursová Jana 2.B bursova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Farkašová Zuzana

farkasova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Fedorová Jana 3.B fedorova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Gregušová Bibiana 1.D gregusova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Halgašová Aneta
halgasova@zsbrezno.edu.sk
materská dovolenka
Mgr. Kokavcová Petra
kokavcova@zsbrezno.edu.sk
materská dovolenka
Mgr. Kramlová Marianna 4.A kramlova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka krúžok projekt Erasmus
Mgr. Kuviková Henrieta 4.B kuvikova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka krúžok
Mgr. Lukáčová Mariana
3.A lukacova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Lunterová Andrea
2.C lunterova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka      
Mgr. Nguyen Stasíková Iveta 1.E nguyen@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Mazúrová Martina
3.C mazurova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Oravkinová Miroslava 2.A oravkinova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Sitarčíková-Hrebíčková Jana 1.C sitarcikova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  
Mgr. Vatamanová Renáta 4.C vatamanova@zsbrezno.edu.skosobná stránka
Mgr. Zákalická Adriana 1.B zakalicka@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Žáková Jana 1.A zakova@zsbrezno.edu.sk

ŠKOLSKÝ KLUB

Kontakt

Ambrosová Janka ambrosova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Cipárová Renáta ciparova@zsbrezno.edu.sk
Dandulová Erika dandulova@zsbrezno.edu.sk
Bc. Kňazeová Ľubomíra knazeova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka  ŠKD
Krnáčová Anna krnacova@zsbrezno.edu.sk
Bc. Marková Martina markova@zsbrezno.edu.sk
Pauliaková Barbora pauliakova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Škultétyová Janka
skultetyova@zsbrezno.edu.sk

Bc. Vrbovská Gabriela
vrbovska@zsbrezno.edu.sk

PEDAGOGICKÍ ASISTENTI UČITEĽA

Kontakt

Baranová Ľubica
baranova@zsbrezno.edu.sk

Budajová Alena
budajova@zsbrezno.edu.sk

Bc. Dančová Nikola
dancova@zsbrezno.edu.sk

Košičiarová Demeterová Lucia kosiciarova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Gašperanová Daniela gasperanova@zsbrezno.edu.sk
Krupová Katarína
krupova@zsbrezno.edu.sk

Kupcová Erika
kupcovae@zsbrezno.edu.sk

Sroková Mariana
srokova@zsbrezno.edu.sk

Bc. Štulajterová Natália stulajterova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Štulrajterová Monika
stulrajterova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Švantnerová Viktória svantnerovav@zsbrezno.edu.sk
Zvarová Anna zvarova@zsbrezno.edu.sk
 PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI  2. st..
II. stupeň
Aprobácia

Triednictvo
Mgr. Baková Eva   
M-Dgeom-Inf
bakova@zsbrezno.edu.sk
9.B osobná stránka v predmete MAT , INF
Mgr. Baxa Martin
Fy-Te
baxa@zsbrezno.edu.sk
9.C
Mgr. Belková Erika  
Sj-Nj
belkova@zsbrezno.edu.sk
5.B
RNDr. Bubelíny Patrik, PhD.
Ge-De-Sj-Ov
bubeliny@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Daxner Nevedelová Mária
SJ-Fi
nevedelova@zsbrezno.edu.sk
7.A
Mgr. Demianová Erika   
Aj-Sj
demianova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Faráriková Dáša
Aj-Rj-Ov
fararikova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Fašková Janka  
Sj-Aj
faskova@zsbrezno.edu.sk
7.B
Mgr. Fogelová Lucia
Anj
fogelova@zsbrezno.edu.sk
5.C
PaedDr. Giertlová Zuzana
Hv-Rj
giertlova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Chrenová Janka
Tv
chrenova@zsbrezno.edu.sk
8.D
RNDr. Horváthová Dagmar
M-Ch
horvathova@zsbrezno.edu.sk
5.A
Mgr. Kafríková Ľubica
M-Ov
kafrikova@zsbrezno.edu.sk
5.D
Mgr. Kleinová Oľga
Aj-Hi
kleinova@zsbrezno.edu.sk
6.B
Mgr. Kobelová Miroslava
Nav-Etv
kobelova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Krnáčová Iveta
krnacovai@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Kubejová Andrea
Ge-Hi
kubejova@zsbrezno.edu.sk
osobná stránka v predmetoch GEO-DEJ
Mgr. Mičianiková Michaela
micianikova@zsbrezno.edu.sk6.A
Mgr. Medveď Miroslav
Fy-Nj
medved@zsbrezno.edu.sk
9.A
PaedDr. Návoy Peter
Bi-Te
navoy@zsbrezno.edu.sk
8.A
PaedDr. Oceľová Marianna
ocelova@zsbrezno.edu.sk
Mgr. Pohorelcová Daniela
M-Aj
pohorelcova@zsbrezno.edu.sk
materská dovolenka
Mgr. Prečuchová Ľubomíra
Rj-Nj
precuchovaluba@zsbrezno.edu.sk
8.C
Mgr. Ridzoň Martin
Tv-Bi
ridzon@zsbrezno.edu.sk
8.B
Mgr. Roľková Martina
M-Inf
rolkova@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Rusková Magda
Bi-Ch
ruskova@zsbrezno.edu.sk
6.D
Mgr. Rusnáková Martina
rusnakova@zsbrezno.edu.sk7.C, výchovný poradca
Mgr. Siroková Janka  
SJ-Vv
sirokova@zsbrezno.edu.sk
6.C
PhDr. Tichá Andrea
Fi-Hi
ticha@zsbrezno.edu.sk
7.D
Mgr. Trajteľ Matúš
Ge-Tev
trajtel@zsbrezno.edu.sk
9.D
Mgr. Trajteľová Jana
Bi-Inf
horanska@zsbrezno.edu.sk
materská dovolenka
Mgr. Veverková Anna
Tch
veverkovaml@zsbrezno.edu.sk

Mgr. Vránska Ľubica
vranska@zsbrezno.edu.sk

OSTATNÍ ZAMESTNANCI

Kontakt

Mgr. Aschenbrierová Simona
aschenbrierova@zsbrezno.edu.sk
sociálny pracovník
Mgr. Roman Hadžega hadzega@zsbrezno.edu.skdigitálny koordinátor
Ing. Ťažká Lucia tazkal@zsbrezno.edu.skšpeciálny pedagóg
Mgr. Rusnáková Martina rusnakova@zsbrezno.edu.skvýchovný poradca
NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
Ekonomické oddelenie
Ing. Goceliaková Erika
Kupcová Anna
Rosiarová Alena
Ing. Turňová Radka

goceliakova@zsbrezno.edu.sk
kupcova@zsbrezno.edu.sk
rosiarova@zsbrezno.edu.sk
turnova@zsbrezno.edu.sk
Upratovačky
Candráková Martina
Droppová Bibiana
Filipiaková Janka
Giertlová Anna
Lamperová Ľubica
Leová Erika
Speváková Janka

Školníci

Kupec Miroslav
Prečuch OndrejŠkolská jedáleň

Berčíková Daniela
Citterbergová Marcela
Giertlová Magdaléna
Havranová Veronika
Holubeková Zuzana
Kvietková Slavka
Odzganová Janka
Pančíková Miroslava
Parobeková Eva
Strelcová Mária
Štulajterová Martina
Zajaková Miriam

vedúca jedálne


citterbergova@zsbrezno.edu.sk


strelcova@zsbrezno.edu.sk
Návrat na obsah