Jedállny lístok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Oznamy
Rozhodnutie riaditeľa školy R - 01/2023 zo dňa 24.05.2023 TU

Smernica riaditeľa školy č. 3/2022 TU

Návod na používanie elektronického systému voľby obedu, prihlasovanie/odhlasovanie stravy v školskej jedálni nájdete TU

Pokyny pre stravníkov v školskej jedálni si môžete pozrieť TU

Zápisný lístok stravníka základnej školy do školskej jedálne (r.2023/2024) si môžete stiahnuť TU

Zápisný lístok stravníka materskej školy do školskej jedálne (r.2023/2024) si môžete stiahnuť TU

Nové VZN účinné od 1.6.2023

06/2023 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo č. 6/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestom Brezno
Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu. Žiadosť si stiahnite TU
Jedálny lístok
Vedúca ŠJ -  Citterbergová Marcela
Kontakt: tel.: 048/6197811, 0911311737
Pokyny pre stravníkov
Zákonný zástupca uhradí v súlade s účinným všeobecno-záväzným nariadením režijné náklady paušálne vo výške 5 EUR na jedno dieťa aj keď odoberie 1 obed. Keď bude stravník odhlásený na celý mesiac, réžia mu bude vrátená na účet.
Každý stravník ZŠ si musí prísť osobne vyzdvihnúť zápisný lístok a nahlásiť dieťa na stravu.
Keď dieťa nie je nahlásené na obedy, obed mu nebude vydaný.

V MŠ zákonný zástupca dieťaťa nemusí nahlásiť dieťa na stravu, všetky deti MŠ sú prihlásené. Poštové poukážky a zápisné lístky budú zákonnému zástupcovi odovzdané v MŠ.

Prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 11.30 – 12.00 hod. Stravník uhradí plnú výšku príspevku na stravovanie.
Každý stravník je povinný nosiť čip na výdaj jedla.

Pokyny o stravovaní sú uvedené na zápisnom lístku.
Citterbergová Marcela
vedúca školskej jedálne

Spôsob a forma stravovania
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ zabezpečuje stravovanie detí materských škôl, žiakov základnej školy, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ  a zamestnancov ZŠ s MŠ podľa zásad správnej výživy. Jedlá a nápoje pre stravníkov sú pripravované podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR.
2. Školská jedáleň ( ďalej „ŠJ“) zabezpečuje stravovanie pre deti materskej školy (ďalej „MŠ“) pozostávajúce z desiaty, obeda, olovrantu a obedy pre žiakov základnej školy I. stupňa, II. stupňa (ďalej „ ZŠ“) , zamestnancov ZŠ s MŠ a cudzích stravníkov. Školská jedáleň zabezpečuje aj diétne stravovanie a to bezlepkovú diétu.
3. Stravník, ktorý má záujem sa  stravovať v ŠJ, je povinný vyplniť prihlášku na stravovanie – zápisný lístok, ktorý musí byť podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa, resp. žiaka. Zápisný lístok  si môžu vyzdvihnúť v kancelárii vedúcej školskej jedálne, alebo stiahnuť z internetovej stránky školy: www.zsbrezno.sk. V prípade diétneho stravovania je potrebné okrem zápisného lístka doložiť aj lekárske potvrdenie od odborného lekára, že zdravotný stav dieťaťa/žiaka si vyžaduje osobitné stravovanie.
Výdaj stravy v školskej jedálni je v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod
Výška stravného
1. Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov, ktorú schvaľuje zriaďovateľ školy Mesto Brezno všeobecne záväzným nariadením.
2. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje dotáciu na stravu dieťaťa/žiaka vo výške 1,30 za každý deň, kedy sa dieťa/žiak zúčastnil  výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odoberie jedlo.
3. Zriaďovateľ školy schvaľuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
4. Príspevok je vypočítaný ako rozdiel medzi celkovou výškou nákladov na potraviny a poskytnutou dotáciou na stravu.
5. Zákonný zástupca ďalej uhradí v súlade s účinných všeobecne záväzným nariadením  režijné náklady paušálne vo výške 5 € na mesiac na jedno dieťa/žiaka.  
6. Výšku stravného za jedno hlavné jedlo, ktorá sa skladá z príspevku na nákup potravín a režijných nákladov pre zamestnancov školy určí riaditeľ školy rozhodnutím.
7. V rozhodnutí zároveň určí výšku stravného podľa platného všeobecne záväzného nariadenia pre všetky kategórie stravníkov.
Objednávanie stravy
1. Objednávanie stravy je zabezpečené pre žiakov ZŠ a zamestnancov ZŠ s MŠ prostredníctvom čipov.
2. Objednávanie alebo odhlásenie stravy pre držiteľov čipov je možné prostredníctvom:
  • objednávacieho terminálu, ktorý je umiestnený v školskej jedálni,
  • internetu na stránke www.strava.cz (najneskôr do 14.00 hod v daný deň)
  • telefonicky na č.048/6197811, 0911311737

3. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)  je možné odhlásiť stravu 24 hodín vopred (cez internet), telefonicky je možné odhlásiť stravu v daný deň ráno do 6.30 hod.
4. Nárok na dotáciu na stravu má stravník len vtedy ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie jedlo. Za účasť na vyučovaní sa považuje aj 1 hodina počas dňa.
5. Výlety, exkurzie a súťaže sa považujú ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a žiak je prítomný ako v škole. V uvedenom prípade, ak sa žiak vráti do školy a má možnosť odobrať jedlo, vzniká mu nárok na dotáciu na stravu.
6. Ak sa žiak ZŠ zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu a obed neodoberie, alebo  si zle odčipuje obed, stravník uhrádza za stravu plnú výšku príspevku na stravovanie.
7. Ak sa dieťa/ žiak  nezúčastní výchovného procesu alebo vyučovania (napr. z dôvodu choroby),  dotácia sa v príslušnom dni neposkytne. Ak sa včas zo stravy neodhlási stravu uhrádza rodič.
8. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 hod. - 12.00 hod. Stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese  v MŠ a v ZŠ je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
9. Ak dieťa navštevuje MŠ len v dopoludňajších hodinách a je mu počas výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata dotácia sa neposkytne, ak odoberie aj obed, dotáciu možno poskytnúť.
Nákup čipov, platby za stravovanie
1. Čip, ktorého hodnota je 3 EUR/ ks si stravník  zakúpi v hotovosti v kancelárii vedúcej ŠJ. Po jeho nákupe sa čip stáva majetkom stravníka. Toto platí aj pre tých stravníkov, ktorí už čipy majú zakúpené. Pri strate čipu vedúca ŠJ vydá náhradný lístok, po troch dňoch už je  stravník povinný si zakúpiť nový čip. Náhradný lístok mu už nebude poskytnutý.
2. Platbu za stravu  môže stravník uskutočniť buď poštovou poukážkou, ktorú dostanú v triedach  stravníci posledný týždeň v mesiaci, alebo príkazom na úhradu ŠJ na číslo účtu  SK98 5600 0000 0020 5538 7002.
3. Pri bezhotovostnej platbe resp. cez internet banking je potrebné uvádzať variabilný symbol: číslo stravníka, ktorý priradí systém, resp. uvedie vedúca školskej jedálne. Do informácie pre prijímateľa je povinné uviesť meno a priezvisko dieťaťa/žiaka a triedu, ktorú žiak navštevuje.
4. V stravovacom systéme je platba jednotlivých stravníkov evidovaná na ich kontách. Stravné musí byť uhradené do 25.dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac.
Vyúčtovanie stravného
1. Vyúčtovanie stravného sa vykoná vždy na konci školského roka. Vzniknuté nedoplatky je stravník povinný uhradiť s okamžitou splatnosťou. Preplatky na stravnom budú uhradené na účet stravníka, prípadne so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka budú prevedené na nasledujúci školský rok.
2. Žiakom, ktorí končia povinnú školskú dochádzku alebo stravníkom, ktorí stravné platia formou trvalého príkazu sa preplatok vráti na účet. Z uvedeného dôvodu je stravník povinný uviesť na zápisný lístok číslo účtu, na ktorý má byť preplatok vrátený. Číslo účtu so súhlasom dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov budú počas vedenia stravníka chránené.
Záverečné ustanovenia
1. Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnený riaditeľ ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno alebo ním poverená osoba.
2. So smernicou, ktorá upravuje podrobnosti týkajúce sa stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, Brezno sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci.
3. Smernica č.  3 /2022 ruší Smernicu č. 03/2019 zo dňa 25.06.2019.
4. Smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 02.09.2022.
Návrat na obsah