Jedállny lístok - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Oznam
Rozhodnutie 01042022 riaditeľky školy  TU  
Smernica riaditeľky školy TU
Návod na používanie elektronického systému voľby obedu, prihlasovanie/odhlasovanie stravy v školskej jedálni nájdete TU
Pokyny pre stravníkov v školskej jedálni si môžete pozrieť TU
Zápisný lístok stravníka základnej školy do školskej jedálne si môžete stiahnuť TU
Zápisný lístok stravníka materskej školy do školskej jedálne si môžete stiahnuť TU
Nové VZN účinné od 08.10.2021

6/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo č. 6/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestom Brezno, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.VZN-2/2021
Jedálny lístok

Kontakt: tel.: 048/6197811, 0911311737

Vedúca ŠJ -  Citterbergová Marcela

Pokyny pre stravníkov

Zákonný zástupca uhradí v súlade s účinným všeobecno-záväzným nariadením režijné náklady paušálne vo výške 5 EUR na jedno dieťa aj keď odoberie 1 obed. Keď bude stravník odhlásený na celý mesiac, réžia mu bude vrátená na účet.
Každý stravník ZŠ si musí prísť osobne vyzdvihnúť zápisný lístok a nahlásiť dieťa na stravu.
Keď dieťa nie je nahlásené na obedy, obed mu nebude vydaný.

V MŠ zákonný zástupca dieťaťa nemusí nahlásiť dieťa na stravu, všetky deti MŠ sú prihlásené. Poštové poukážky a zápisné lístky budú zákonnému zástupcovi odovzdané v MŠ.

Prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase 11.30 – 12.00 hod. Stravník uhradí plnú výšku príspevku na stravovanie.
Každý stravník je povinný nosiť čip na výdaj jedla.

Pokyny o stravovaní sú uvedené na zápisnom lístku.

                                                                                                        Citterbergová Marcela
                                                                                                       vedúca školskej jedálne

Spôsob a forma stravovania
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ zabezpečuje stravovanie detí materských škôl, žiakov základnej školy, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ  a zamestnancov ZŠ s MŠ podľa zásad správnej výživy. Jedlá a nápoje pre stravníkov sú pripravované podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR.
2. Školská jedáleň ( ďalej „ŠJ“) zabezpečuje stravovanie pre deti materskej školy (ďalej „MŠ“) pozostávajúce z desiaty, obeda, olovranta, obedy pre žiakov základnej školy I. stupňa, II. stupňa (ďalej „ ZŠ“) a zamestnancov ZŠ s MŠ.
3. Stravník, ktorý má záujem sa  stravovať v ŠJ, je povinný vyplniť prihlášku na stravovanie – zápisný lístok, ktorý musí byť podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa, resp. žiaka. Zápisný lístok  si môžu vyzdvihnúť v kancelárii vedúcej školskej jedálne, alebo stiahnuť z internetovej stránky školy: www.zsbrezno.edu.sk.
4. Školská jedáleň zabezpečuje pre deti materských škôl okrem  desiaty a olovrantu jedno hlavné jedlo. Pre žiakov I. stupňa a II. stupňa ZŠ a zamestnancov ZŠ zabezpečuje dve hlavné jedlá.
5. Výdaj stravy v školskej jedálni je v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod.

Výška stravného
1. Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov, ktorú schvaľuje zriaďovateľ školy Mesto Brezno všeobecne záväzným nariadením.
2. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje dotáciu na stravu dieťaťa/žiaka vo výške 1,20 za každý deň, kedy sa dieťa/žiak zúčastnil  výchovno-vzdelávacieho procesu v poslednom ročníku v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odoberie jedlo.
3. Zriaďovateľ školy schvaľuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
4. Príspevok je vypočítaný ako rozdiel medzi celkovou výškou nákladov na potraviny a poskytnutou dotáciou na stravu.
5. V prípade diétneho stravovania, dotáciu vyplatí Mestský úrad v Brezne rodičovi dieťaťa/žiaka alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, na základe žiadosti doručenej na mestský úrad spolu s odborným lekárskym potvrdením, že zdravotný stav dieťaťa/žiaka si vyžaduje osobitné stravovanie.
6. Zákonný zástupca ďalej uhradí v súlade s účinných všeobecne záväzným nariadením  režijné náklady paušálne vo výške 5 € na mesiac na jedno dieťa/žiaka. To neplatí pre tých rodičov, ktorých deti majú diétne stravovanie.
7. Výšku stravného za jedno hlavné jedlo, ktorá sa skladá z príspevku na nákup potravín a režijných nákladov pre zamestnancov školy určí riaditeľ školy rozhodnutím.
8. V rozhodnutí zároveň určí výšku stravného podľa platného všeobecne záväzného nariadenia pre všetky kategórie stravníkov vrátane detí materskej školy v nižších ročníkoch vo veku 3 – 5 rokov, ktorým nie je poskytnutá dotácia na stravu a deťom v hmotnej núdzi v nižších ročníkoch MŠ, ktorým je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Objednávanie stravy
1. Objednávanie stravy je zabezpečené pre žiakov ZŠ a zamestnancov ZŠ s MŠ prostredníctvom čipov. Stravníkom, ktorí si zakúpia čipy a odovzdajú zápisný lístok, systém automaticky priradí  obed č.1. Stravník si môže v priebehu mesiaca meniť obed č.1 na č.2  a opačne.
2. Objednávanie alebo odhlásenie stravy pre držiteľov čipov je možné prostredníctvom:
3. Objednávacieho terminálu, ktorý je umiestnený v školskej jedálni,
4. Internetu na stránke www.strava.cz, kde sú uvedené 2 druhy jedál a aktuálny stav konta,
5.Telefonicky na číslach: 048/6197811, 0911311737

  • a to vždy 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 hod. deň vopred  elektronicky (internetová stránka, mobilná aplikácia),
  • a do 6.30 hod. aktuálny deň na uvedených telefónnych číslach.

3. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.
4. Nárok na dotáciu na stravu má stravník len vtedy ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie jedlo. Za účasť na vyučovaní sa považuje aj 1 hodina počas dňa.
5. Výlety, exkurzie a súťaže sa považujú ako súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu a žiak je prítomný ako v škole. V uvedenom prípade, ak sa žiak vráti do školy a má možnosť odobrať jedlo, vzniká mu nárok na dotáciu na stravu.
6. Ak sa žiak ZŠ zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu a obed neodoberie, alebo  si zle odčipuje obed, stravník uhrádza za stravu plnú výšku príspevku na stravovanie.
7. Ak sa dieťa/ žiak  nezúčastní výchovného procesu alebo vyučovania (napr. z dôvodu choroby),  dotácia sa v príslušnom dni neposkytne. Ak sa včas zo stravy neodhlási stravu uhrádza rodič.
8. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 hod. - 12.00 hod. Stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese  v MŠ a v ZŠ je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
9. Ak dieťa navštevuje MŠ len v dopoludňajších hodinách a je mu počas výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata dotácia sa neposkytne, ak odoberie aj obed, dotáciu možno poskytnúť.
Nákup čipov, platby za stravovanie
1. Čip, ktorého hodnota je 3 EUR/ks si stravník  zakúpi v hotovosti v kancelárii vedúcej ŠJ. Po jeho nákupe sa čip stáva majetkom stravníka. Toto platí aj pre tých stravníkov, ktorí už čipy majú zakúpené. Pri strate čipu vedúca ŠJ vydá náhradný lístok, po troch dňoch už je  stravník povinný si zakúpiť nový čip. Náhradný lístok mu už nebude poskytnutý.
2. Platbu za stravu  môže stravník uskutočniť buď poštovou poukážkou, ktorú dostanú v triedach  stravníci posledný týždeň v mesiaci, alebo príkazom na úhradu ŠJ na číslo účtu  SK98 5600 0000 0020 5538 7002.
3. Pri bezhotovostnej platbe resp. cez internet banking je potrebné uvádzať variabilný symbol: číslo stravníka, ktorý priradí systém, resp. uvedie vedúca školskej jedálne. Do informácie pre prijímateľa je povinné uviesť meno a priezvisko dieťaťa/žiaka a triedu, ktorú žiak navštevuje.
4. V stravovacom systéme je platba jednotlivých stravníkov evidovaná na ich kontách. Stravné musí byť uhradené do 25. dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci mesiac.
5. Pred začiatkom školského roka každý zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí jednorázovo zálohovú platbu na stravovanie vo výške 20 EUR. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 EUR na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka podľa zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude zálohová platba na stravovanie  vrátená zákonnému zástupcovi  pri vyúčtovaní v plnej výške. V prípade nedodržania podmienok – ak sa dieťa/žiak neodhlási zo stravy alebo neodoberie stravu, platba bude zúčtovaná na neodhlásenú, resp. neodobratú  stravu.
Vyúčtovanie stravného
1. Vyúčtovanie stravného a zálohovej platby na stravovanie podlieha vyúčtovaniu. Režijné náklady, ktoré hradí stravník mesačne  nepodliehajú vyúčtovaniu.
2. Vyúčtovanie stravného sa vykoná vždy na konci školského roka. Vzniknuté nedoplatky je stravník povinný uhradiť s okamžitou splatnosťou. Preplatky na stravnom budú uhradené na účet stravníka, prípadne so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka budú prevedené na nasledujúci školský rok.
3. Žiakom, ktorí končia povinnú školskú dochádzku alebo stravníkom, ktorí stravné platia formou trvalého príkazu sa preplatok vráti na účet. Z uvedeného dôvodu je stravník povinný uviesť na zápisný lístok číslo účtu na ktorý má byť preplatok vrátený. Číslo účtu so súhlasom dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov budú počas vedenia stravníka chránené.
Záverečné ustanovenia
1. Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnený riaditeľ ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno alebo ním poverená osoba.
2. So smernicou, ktorá upravuje podrobnosti týkajúce sa stravovania stravníkov v Školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, Brezno sú povinní oboznámiť sa všetci stravníci.
3. Smernica č. 03/2019 ruší Smernicu č. 7/2008 zo dňa 30.09.2008.
4. Smernica nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť od 01.09.2019.   

Na prehliadanie jedálnička je potrebné mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov, ktorý si stiahnete TU.
Návrat na obsah