O povolaniach - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah


Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa  § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) .


A/ Predkladanie prihlášok - zákonný zástupca predkladá prihlášku riaditeľovi resp. výchovnému    poradcovi ZŠ:
 • na talentové skúšky do 20.2.2021
 • na ostatné skúšky do 10.4.2021

Prihláška musí byť podpísaná:
 • zákonným zástupcom
 • žiakom
 • riaditeľom ZŠ
 • triednym učiteľom
 • potvrdená detským pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

B/ Expedovanie prihlášok: škola posiela prihlášky žiakom hromadne doporučeným spôsobom:
 • na školy s talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá do 28.2. 2021
 • na ostatné stredné školy a osemročné gymnáziá do 20.4. 2021

C/ Konanie prijímacích skúšok
 • talentové skúšky:  15.3. - 30.4.2021
 • 1. kolo  1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 10.5.2021
 • 1. kolo  2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 13.5.2021
 • 2. kolo prijímacích skúšok: 22.6.2021

D/ Kritéria - stredná škola zverejní kritéria na prijímacie konanie
 • do 1.2. 2021 (talentovky)
 • do 31.3. 2021 (ostatné stredné školy)

E/ Počty prihlášok na stredné školy, ktoré si žiak môže podať:
 • 2 prihlášky na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu (talentovky)
 • 2 prihlášky na stredné školy, na ktoré sa nevykonávajú talentové skúšky.

     Prihlášku elektronicky vypĺňa výchovný poradca, zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi svoj zdravotný stav v rámci spôsobilosti študovať na vybranej strednej škole.

F/ Zápisné lístky
   Zápisný lístok – vystavuje výchovný poradca ZŠ, slúži na zápis žiaka po prijatí na SŠ, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Základná škola vydá rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) len jeden zápisný lístok, ktorý si  žiak osobne preberie, čo potvrdí podpisom prevzatia.  S týmto lístkom rodič zapíše svoje dieťa na strednú školu. Rodič môže zapísať uchádzača (dieťa) na vybranú školu. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok z danej školy a preniesť ho na inú školu. Zrušením zápisu a vybratím zápisného lístka končí možnosť štúdia žiaka na tejto škole.

G/ Odvolanie -proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie do 8 dní.

H/ Celoslovenské testovanie MONITOR T-9
 • Testovanie sa bude konať 24.3.2021
 • Náhradný termín testovania T-9 bude 15.4.2021
Rady pre žiakov pred podpísaním prihlášok na strednú školu
Kým podpíšem prihlášky:
Zoznámil som sa so stupňom požiadaviek  na  vybranej strednej škole.
Rozumiem obsahovému zameraniu vybraného odboru.
Moji rodičia /zákonní zástupcovia/ ma vo výbere podporujú.
Viem, ako sa s vybraným odborom uplatním na trhu práce.
Zoznámil som sa s KRITÉRIAMI prijatia na SŠ!

Na prihláške nezabudnem:
Skontrolovať správnosť údajov.
Podpísať  a dať podpísať rodičov.
Potvrdiť pri detskom lekárovi.
Priložiť kópie diplomov za víťazstvá v olympiádach a kódmi upraviť prihlášku.

Metodické usmernenie pre žiakov ôsmeho ročníka
Žiak ôsmeho ročníka  sa môže uchádzať o štúdium iba na bilingválnom gymnáziu
Ide o slobodné rozhodnutie sa žiaka
Počet prihlášok: 1-2
Štúdium je 5-ročné; prvý rok sa na škole učí najmä cudzí jazyk /20 hodín týždenne/; v druhom a ďalších ročníkoch sa vyučujú vybrané predmety v cudzom jazyku
Na Slovensku je pre ďalší školský rok v ponuke 37 bilingválnych škôl; podľa zriaďovateľa sú: štátne, cirkevné, súkromné
Talentové prijímacie skúšky pre uchádzačov  ôsmeho a deviateho ročníka /každá škola si sama  stanoví podmienky – väčšinou sú otázky a úlohy  zo slovenského jazyka, matematiky, pedagogicko-diagnostické testy, v niektorých prípadoch aj cudzí jazyk, v cirkevných školách aj náboženstvo/
Keďže rovnaké možnosti prijatia majú ôsmaci i deviataci, stredné školy od ministerstva majú usmernenie, podľa ktorého majú skúšať témy, ktoré sa v základných školách preberajú do polroka  ôsmeho ročníka.
Webová stránka www.svs.edu.sk  priebežne poskytuje aktuálne informácie o štatistike naplnenosti stredných škôl, o podmienkach prijatia na samotné stredné školy, ponúka harmonogram podávania prihlášok a odvolaní proti neprijatiu na SŠ.
 • Keďže žiaci sú vo ôsmom ročníku, ešte   sa môžu rozhodovať alternatívne: podajú prihlášku – ak sa rozhodnú, nemusia ísť na prijímacie pohovory, alebo sú prijatí na strednú školu- nemusia nastúpiť a v septembri pokračujú na ZŠ v deviatom ročníku.
 • Žiaci ôsmeho ročníka dostanú - na požiadanie - zoznam všetkých bilingválnych  gymnázií.
 • Základné informácie o možnosti uchádzať sa o štúdium na bilingválnych gymnáziách dostanú všetci žiaci ôsmeho ročníka. Podrobné konzultácie a usmernenie dostanú od výchovnej poradkyni konkrétni žiaci prípadne aj ich rodičia, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa prijímacích pohovorov.

Metodické usmernenie pre žiakov deviateho ročníka
Žiaci 9.ročníka budú priebežne oznamovať  výchovnej poradkyni Mgr. Martine Rusnákovej záujem o stredné školy.
K celkovému zoznamu existujúcich stredných škôl a študijných odborov na stredných školách je možné sa dostať:
 • pri výchovnej poradkyni   prostredníctvom  programu PROFORIENT /na požiadanie  vytlačí VP materiál žiakovi alebo rodičovi/
 • z rozličných informačných materiálov stredných škôl
 • z násteniek a vývesných tabúľ
 • návštevou samotných stredných škôl /napr. cez dni otvorených dverí/
 • účasťou  Burzy stredných škôl v Brezne
 • konzultáciou so zástupcami stredných škôl  / niektoré školy uskutočnia nábor priamo v triedach /

Internet poskytuje veľmi veľa informácií. Webová stránka:  www.svs.edu.sk nás priebežne informuje:
 • o stredných školách
 • o odboroch, ktoré  školy  otvárajú
 • o počte tried
 • o plánovanom množstve žiakov /ktorých chcú prijať/
 • oprofilujúcich predmetoch
 • oštatistike naplnenosti
 • o podmienkach prijatia na samotné stredné školy
 • o prípadných talentových skúškach
 • ponúka k nahliadnutiu harmonogram úloh /dátumy podávania prihlášok, konania prijímacích pohovorov, termíny na odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí na stredné školy/
Začiatkom decembra  sa uskutoční stretnutie žiakov  a rodičov žiakov deviatych tried so zástupcami stredných škôl.

Pomoc pri rozhodovaní pomôžu
 • rozličné konzultácie s výchovnou poradkyňou /dieťaťa, s rodičmi/

 • STREDA - konzultačný deň v škole  /je vhodné hodinu dohodnúť vopred/

 • odporučenie iných odborných možností

 • testovanie: CESTA K POVOLANIU

 • počítačový program: Comdi

Tento program umožňuje získať a vyhodnotiť informácie o záujmoch žiaka, o jeho profesionálnom zameraní, o vedomostiach zo slovenského jazyka, z matematiky a o všeobecných vedomostiach či o schopnostiach potrebných pre jednotlivé okruhy povolaní.  Program zistí osobné vlastnosti žiaka dôležité na integráciu do spoločnosti a typ odolnosti v záťažových situáciách. Súčasťou výstupu je i nastavenie predpokladov na rôzne učebné a študijné zameranie a odporúčanie najvhodnejších typov škôl a učebných alebo študijných odborov.


Nasledovné webové stránky vám pomôžu pri výbere strednej školy a povolania:
www.svs.edu.sk  Školské výpočtové stredisko

www.trendyprace.sk uplatnenie absolventov na trhu práce
www.upsvar.sk  Ústav práce, sociálnych vecí a rodiny
www.istp.sk  Chcete poradiť s voľbou povolania ?
www.cvtisr.sk Ústav informácií a prognóz školstva
www.stredneskoly.sk Prehľad stredných škôl a študijných odborov

www.vysokeskoly.sk Prehľad vysokých škôl
Aj tento rok sme v redakcii magazínu chovatelahospodar.sk pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2023/2024. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

Návrat na obsah