Čo pripravujeme - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
P L Á N O V A N É  A K C I E - v šk. roku 2023/2024 v MŠ B. NĚMCOVEJ 17 v Brezne
1. TRIEDA : „MOTÝLIKY. “
2. TRIEDA: „VRABČEKOVIA“

 • Internetové vzájomné prepojenie rodičov a učiteliek na triednej internetovej stránke: I. trieda: www.predskolak.vbrezne.sk                                                                                               ( akcie, projekty, aktuálne dianie, fórum, fotoalbumy)
 • Vydávanie triednych občasníkov ( pedagogicko – metodicko – poradensko – informačný triedny časopis )
 • Projekty celoročné I. trieda: „ Srdce na dlani“  -  „Rozvíjame komunikačné schopnosti detí“
 • Projekty sezónne I. trieda: „ Tajomstvo môjho zdravia“ (november) a „Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé deti, to dnes letí“ (apríl)
 • Projekty celoročné II . trieda:  „Lego Dacta“  - „Pohyb zdravý, veselý a hravý“   a  „Malí umelci“
 • Rôzne podporné aktivity týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti (návšteva hasičov,  lekárne, knižnice,  besedy: lekár Rýchla zdravotná pomoc, Horská záchranná služba, polícia – psovodi, Ondrejský jarmok – tradície mesta, návšteva zvonice  a pod. ...)
 • Divadelné predstavenia v rámci aktuálne ponuky
 • Registrovanie a zapájanie sa do rôznych súťaží a výziev
 • Priebežná prezentácia MŠ, aktivít a spolupráce s rodinou aj na stránkach týždenníka MyHorehronie
 • Spolupráca: Základná škola P2, ZUŠ, klinický logopéd, špeciálny pedagóg, psychológovia CPPPP, MsÚ – odbor kultúry a športu, Mestská knižnica, Horehronské múzeum, Synagóga, a pod.
 • Iné: využitie ponuky vydavateľstva Ikar, fotoslužby Maňa Veľký Krtíš, vyšetrenie zraku

JESEŇ:
• Triedny aktív – vstupné, informačné rodičovské združenia
• Zoznamovací piknik na školskej záhrade / minigolf ( spolupráci s rodinou)
• Oslava jesene – vyrábanie šarkanov, zber prírodnín, degustácia ovocia a zeleniny, potulky jesennou prírodou – poldenná vychádzka
• Lesná pedagogika – beseda s p.Lovičom
• Logopedická depistáž – spolupráca s klinickým logopédom
• Október – mesiac úcty k starším (jesenný piknik)
• Deň jablka (21.10.)
• Novembrový týždenný projekt: „Tajomstvo môjho zdravia“ – v spolupráci s pani D.Ditrichovou, zástupkyňou medicínske firmy Pleuran – Immunoglukan s.r.o. a medvedíkom IMMU (vyhodnotenie)
• Tajomstvo môjho tela – beseda so záchranárom p.Dobríkom
• Deň materských škôl na Slovensku ( 4.11.)
• Deň veselých tekvicových strašidielok – tvorivé dielne v spolupráci s rodinou
• Medzinárodný týždeň vzdelávania – prednáška: Školská zrelosť (ZŠ)
• Školička korčuľovania

ZIMA:
• Mikulášska besiedka  – spoločné zdobenie vianočného stromčeka, vítanie Mikuláša programom (dopoludnie)
• Zimné radovánky – guľovačka, bobovanie, klzákovanie, stavanie snehuliakov
• Snehuliacka párty – spolupráca s rodinou
• Návšteva expozitúry Horehronského múzea „Čaro a krása Vianoc“
• Vianočná párty
• Vianočná / zimná besiedka pre rodičov
• Vianočné tvorivé dielne – zdobenie vianočného pečiva (MŠ, múzeum)
• Chránime prírodu – prikrmovanie vtáctva na školskej záhrade a kačíc na Hrone
• Lyžiarsky výcvik
• Návšteva ZŠ – Deň otvorených dverí (1.ročník)
• Beseda – prednáška Školská zrelosť a pripravenosť – špeciálny pedagóg M.Rusnáková
• Triedny aktív – polročné zhodnotenie, konzultácie
• Fašiangový karneval

JAR / LETO:
• Marec mesiac knihy  - Popoludnia s knihou v MŠ  (v rámci Dňa detskej knihy a Týždňa slovenských knižníc: návšteva knižnice – beseda, kníhkupectva, rozprávkové popoludnia s knihou v spolupráci s rodinou – utorky a štvrtky )
• Týždňový aprílový projekt: „Farebný týždeň zdravia – týždeň bez sladkostí, veď zdravé deti, to dnes letí“ – s úzkou spoluprácou s rodinou, s dennou ponukou metodických materiálov na tému zdravie, besedy, prednášky, deň mlieka, denná tombola, deň veselých zúbkov..) – 7.4. svetový deň zdravia
• Deň veselých a zdravých zúbkov – osvetové popoludnie pre deti a rodičov  (garant: dentálne hygienička) – 20.5. deň mlieka
• Návšteva expozitúry Horehronského múzea, výstava: Sviatky jari, Hmyz trópov
• Veľkonočné tvorivé dielne
• Plavecký výcvik
• Bádateľské aktivity – v spolupráci zo ZŠ P2
• Logická olympiáda
• Triedne kolo v speve ľudovej piesne + účasť na okresnej prehliadke: „Brezniansky slávik“
• Deň Zeme – vysádzanie kvetinového záhonu, brigáda – v spolupráci s rodinou, resp. prechádzka prírodou – turistická poldenná vychádzka
• Zapojenie sa do zbierky Dňa narcisov
• Testovanie školskej zrelosti s CPPPP
• Súťaž v zbere papiera (celoročne – vyhodnotenie: koniec apríla)
• Besiedka ku Dňu matiek – popoludnie venované mamám, resp. Deň rodiny
• MDD :  zábavno – súťažný deň na školskej záhrade
• Triedne kolo športovej olympiády + účasť na Okresnej športovej olympiáde
• Detské Chalupkovo Brezno
• Deň otcov / deň rodiny : „Minigolf – výzva: deti verzus otcovia (rodiny)“  
• Beh olympijského dňa, resp. športový deň v spolupráci so ZŠ P2
• Svetový deň hudby – návšteva ZUŠ (deň otvorených dverí – 21.6.)
• Koncoročný triedny výlet – na základe dohody na triednom aktíve  
• Slávnostná rozlúčka s predškolákmi a školským rokom
Aktivity v školskom roku 2023 / 2024 - MŠ HRADBY 9, BREZNO
„Zdravý životný štýl – rastieme zdravo“

Jesenné obdobie – jeseň pani bohatá
 • Triedne rodičovské združenia – vstupné informácie pre rodičov
 • 16.10. – Deň zdravej výživy – aktivity zamerané na zdravú výživu /celý týždeň/
 • „Veselé tekvičky a škriatkovia“ – výstavka prác z tekvíc, jesenných plodov, ovocia a zeleniny
 • 21.10. – Deň jablka – ochutnávka, prezentácia rôznych odrôd jabĺk spojená s aktivitami
 • Šarkaniáda – výroba a púšťanie šarkanov s rodičmi
 • Mesiac úcty k starším – besiedka pre starých rodičov
 • Pomôž svojej škôlke – jesenný zber papiera
 • 4.11. - Deň materských škôl –rôznymi aktivitami si pripomenúť deň MŠ


Zimné obdobie – Advent – „Štyri sviece“
 • Mesiac prevencie proti chorobám – maškrty z ovocia a zeleniny / v spolupráci rodičmi/
 • Korčuľovanie
 • Pečenie vianočných medovníkov
 • Mikuláš, Deň čertíkov
 • Deň anjelikov
 • Vianočná besiedka pre rodičov a starých rodičov
 • Návšteva múzea a vianočnej výstavy
 • Zhotovovanie vianočných pozdravov
 • Zimné kráľovstvo – tvorenie postáv zo snehu na šk. dvore, maľovanie na sneh
 • Beseda s lesníkmi – aktivity spojené so starostlivosťou o lesné zvieratá v zimnom období
 • Kŕmenie vtáčikov
 • Lyžiarsky výcvik
 • Fašiangový karneval + výstava karnevalových masiek na tvár / v spolupráci s rodičmi/
 • Testovanie školskej spôsobilosti c CPaP
 • 21.2.  Medzinárodný deň materského jazyka UNESCO -„Dopoludnie s literatúrou“ /prednes básničiek, prózy, rečňovaniek/ v spolupráci s rodičmi/

Jarné obdobie – prebúdzanie prírody
 • Marec mesiac knihy – návšteva mestskej knižnice, tvorba kníh s deťmi, čítanie, prezeranie kníh
 • 21.3. – Divadelné predstavenie – „Medzinárodný deň bábkarstva a bábkového divadla
 • Školička koruľovania
 • Deň Zeme –/22.4./
 • Deň narcisov – zbierka v spolupráci s Ligou proti rakovine
 • Pomôž svojej škôlke – jarný zber papiera
 • Deň rodiny - /21.5./
 • 20.5. – Deň včiel – beseda so včelárom, aktivity na tému včela
 • Medzinárodný deň mlieka - /21.5./ - ochutnávka mliečnych výrobkov a výroba výtvorov z obalov, súťaže                      
 • Športové aktivity na školskom dvore – príprava na Detskú olympiádu
 • Plavecký výcvik
 • Brezniansky slávik – triedne kolá
 • Testovanie školskej zrelosti c CPPPP

Letné obdobie – „Veselá škôlka“
 • Mesiac športových aktivít
 • Deň priateľstva – vytvorenie papierovej a ľudskej reťaze
 • Čistá planéta – ekohry na šk. dvore, vychádzka k studničke/čistenie/, zbieranie odpadkov.../
 • 1.6. MDD – zábavné aktivity, pohybové hry, ZUMBA, športové na školskom dvore
 • Beh olympijského dňa
 • Výlet do prírody s rodičmi – /jún podľa dohody/
 • Rozlúčka s predškolákmi
Návrat na obsah