ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Zapojili sme sa do súťaže "Čerstvé hlavičky", v ktorej môžeme získať ovocie a zeleninu na školský rok 2024/2025. Poprosíme hlasujte, zdieľajte!
HLASOVAŤ MÔŽETE KAŽDÝ DEŇ na https://www.cerstvehlavicky.sk/
Treba zvoliť, prejsť do sekcie Materské školy zadať do kolónky Brezno a automaticky sa objaví naša materská škola.
🍓ZŠ s MŠ Pionierska 2, B.Nemcovej 17 Brezno 🍊
😉 ĎAKUJEME !!! 🍅🥦🥕🌽
Spôsob podávania žiadostí:
  1. Na webovej stránke školy www.zsbrezno.sk  si vytlačíte Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie , vypíšete , podpíšete/dvaja rodičia/ a doručíte MŠ Hradby 9, Brezno do 31.5.2024.
  2. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu tlačivo –žiadosť vyzdvihnúť osobne /pracovné dni od 7,30 do 15,30 hod./ v  MŠ Hradby 9, Brezno. Vyplnené a podpísané /podpisy obidvoch zákonných zástupcov/  prinesú do MŠ Hradby 9, Brezno/ A pavilón /do 31.5.2024.
Akcie uskutočnené v škole
Beseda so záchranárom
Dni 15.5.-17.5.2024 v školskom klube detí Motýlik patrili záchranárom z OÚNZ v Brezne. Záchranár z rýchlej zdravotnej pomoci pán Róbert Zúr veľmi zaujímavou, ale hlavne hravou formou deťom predviedol ukážky prvej pomoci pri zástave dýchania, dusenia sa, pri upchatí dýchacích ciest, pri krvácaní, ukážky stabilizovanej polohy a veľa iných zaujímavostí.
Publikoval - 21 Maj 2024
Prváci na exkurzii u hasičov
Žiaci 1. ročníka navštívili hasičov. Privítal ich riaditeľ mjr. Ing. Jozef Oravkin. Oboznámil ich s činnosťou hasičského záchranného zboru. Žiaci mali možnosť prejsť sa priestormi hasičskej stanice a vidieť ako sú hasiči pripravení do pár minút vyštartovať na zásah. Zaujímavou formou im predstavili požiarnu techniku, ktorá sa deťom veľmi páčila.
Publikoval - 21 Maj 2024
Dejepisno – geografická exkurzia Komárno – Ostrihom (Maďarsko)
Siedmaci dostali 17.5. príležitosť zopakovať si pohnuté obdobie neskorého stredoveku i novoveku. Navštívili Pevnostný systém Komárna, ktorého zastavaná plocha dodnes zachovalých a existujúcich objektov má skoro 50 ha. Geografiu Európy si zopakovali V Dvorane Európy. Určite ich očarila i krása Ostrihomu s treťou najväčšou bazilikou v Európe.
Publikoval - 21 Maj 2024
Projektové a inovatívne vyučovanie fantazijnej literatúry Harry Pottera v 5. a 6. ročníku
Harry Potter a jeho magický svet kúzel, čarodejníckych kúskov a tajomný svet Rokfortu (čarodejníckej školy) nás vniesol do zákutí fantazijnej literatúry v projektovom vyučovaní na hodinách literatúry. Piataci a šiestaci vypracovali projekty, tvorili hravé úlohy a aktivity, ktoré prezentovali a ohodnotili.
Publikoval - 17 Maj 2024
Život má zelenú - prevencia dopravných nehôd
Som účastníkom dopravnej nehody, ako mám postupovať?
Aj na túto otázku dostali odpoveď naši ôsmaci dňa 16.5. 2024 v rámci preventívnej akcie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Žiaci mali možnosť zažiť, aké to je, keď si účastníkom dopravnej nehody a zachránia ťa bezpečnostné pásy.
Publikoval - 17 Maj 2024
Preventívne aktivity
Naši ôsmaci sa 7.5.2024 zamýšľali s p. Vankom , lektorom občianskeho združenia Slovensko bez drog, nad užívaním rôznych drog. Prednáška PRAVDA O DROGÁCH pomohla ujasniť žiakom význam slova DROGA ako látky, ktorá je návyková a zároveň omamná.
Publikoval - 16 Maj 2024
Piatacka miniexpedícia
Počas druhého májového týždňa sa žiaci piateho ročníka zúčastnili školskej exkurzie zameranej na prehĺbenie poznatkov z predmetov dejepis a geografia. Rozdelení do dvoch skupín, pričom každá mala úplne odlišné počasie , navštívili susedný Liptov.
Publikoval - 16 Maj 2024
Zážitok z mliekárne
Žiaci 1. ročníka z Pionierskej 2, Brezno sa zúčastnili exkurzie v regionálnej mliekárni v Podkoreňovej vybudovanej na farme, kde spracúvajú surové kravské mlieko na mliečne výrobky Agravital.
Publikoval - 13 Maj 2024
Záhony
Zasadená zelenina, bylinky a kvety v našich vyvýšených záhonoch sa pekne prijali. Všetko rastie a kvitne. Deti sa o rastliny starajú s láskou. Okopávajú ich, ochutnávajú ich, polievajú ich a privoniavajú k vôni kvetou a byliniek. Pestovanie vlastnej zeleniny, je pre nás veľká výzva, ale aj príjemná a obohacujúca voľnočasová aktivita.
Publikoval - 10 Maj 2024
Tréneri v škole 9
Aktívna škola-Tréneri v škole
Radosť-všestrannosť-efektivita-samostatnosť-implicitné učenie-optimálna výzva
Publikoval - 10 Maj 2024
Inovovaný školský poriadok
Tento školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou, schválený riaditeľom školy dňa 21. 3. 2024 a nadobúda účinnosť 3. 4. 2024. Školský poriadok si prečítate
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V rámci projektu „ Poďme učiť inak“, cieľom ktorého je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried, sa v stredu 6.3.2024 stretli učitelia našej školy. Počas popoludnia si  na sebe vyskúšali aktivity na posilnenie inklúzie, aby ich ďalej využili na vyučovacích hodinách. Stretnutie viedli učiteľky Mgr. Erika Demianová, Mgr. Oľga Kleinová a  Mgr. Ľubomíra Prečuchová. Tieto sa počas minulých letných prázdnin zúčastnili kurzov zameraných na získavanie zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa. Kurzy boli vedené neuropsychológom  PhDr.Róbertom Krause, PhD., MBA.  
Skutočne zdravá škola
Dobrá správa pre všetkých súčasných i budúcich stravníkov našej školskej jedálne...P2 sa zapojila do programu Skutočne zdravá škola!
Prečo? Úprimne nám záleží na tom, aby sme sa všetci skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali. Zaujímame sa o pôvod potravín a chceme podporovať lokálnych producentov. Nie je nám ľahostajná kultúra stravovania ani plytvanie potravinami. Uvedomujeme si, že našou úlohou je žiakov vzdelávať a vychovávať, a to aj v oblasti zdravého stravovania a pitného režimu.
Sme si vedomí, že to nie je jednoduchá úloha, skôr vyčerpávajúci beh na dlhé trate, ktorý nezvládne jednotlivec, ani malá skupina nadšencov. Z tohto dôvodu sme vytvorili akčnú skupinu, ktorú tvorí vedenie školy, učitelia, zástupcovia školskej jedálne, rodičia i žiaci. Každý, koho táto myšlienka osloví, sa k nám môže pridať. Bude srdečne vítaný.
Nie sme v tom sami. Do programu je zapojených takmer 100 škôl z celého Slovenska. Sú to školy, ktoré chcú mať zdravé deti, z ktorých vyrastú potravinovo gramotní a ekologicky uvedomelí ľudia. To je náš hlavný cieľ. Verím, že spoločnou vytrvalou prácou sa nám ho podarí naplniť. Pretože nie Certifikát Skutočne zdravej školy, ale zdravé a šťastné deti v škole sú našou skutočnou motiváciou.

O pripravovaných a realizovaných aktivitách vás budeme pravidelne informovať.
Mgr. Magda Rusková, školský koordinátor programu

Viac informácií TU
Aktívna škola
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Aktívna škola. Ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania.

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 si prečítate TU


Ahojte!
Volám sa Food box a usídlil som sa vo vašej školskej jedálni.
Bolelo ma, keď som videl vyhodené ovocie, jogurty a zdravé maškrty v košoch a na chodníkoch pri škole.
Vložte do mňa prosím všetky potraviny, ktoré dostanete ako prídavok k obedu, samozrejme, čisté a neporušené. S radosťou ich vydám každému, kto bude mať o ne záujem a s chuťou ich zje.
Neplytvajte potravinami a vážte si ich.
Veľmi pekne Vám ďakujem.

OZNAM  O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIE  NA  STRAVU  OD  1.9.2023
Milí rodičia,
V novom šk.roku 2023/2024 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu,  je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do 21.7.2023. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.
Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk. roku 2023/2024 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 28.8.2023 v kancelárii ŠJ.
Viac informácií TU

Školská jedáleň tel.č. 048/6197811, 0911311737
Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Nové VZN 06/2023 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. júna 2023. VZN 06/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah