ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Vážení rodičia!
Z dôvodu zvýšenej pozitivity žiakov na ochorenie COVID-19 sa od 19. 10. 2021 činnosť v ŠKD v čase 06.10 – 07.40 hod a 16.00 – 17.00 hod. ruší až do odvolania.
Žiaci I. stupňa môžu do budovy školy vstúpiť o 07.00 hod. – biela a žltá budova.
Mimoškolská vzdelávacia činnosť (krúžky) sa ruší až do odvolania!

Nosenie rúšok dôrazne odporúčame ako účinnú prevenciu ochorenia COVID-19 medzi žiakmi aj v rámci uzavretých kolektívov v triedach.
Vedenie školy
ČARO JESENE 2021
Tekvicový festival
Termín: zber výrobkov 25.10.2021 (pondelok)
Výstava: 26.10. - 27.10.2021 (utorok - streda)

Úlohou detí je spolu s rodičmi vyrobiť rodinnú tekvičku, z rôznych prírodných materiálov. Môžete použiť veľkú tekvicu, minitekvičku, okrasnú tekvicu, tekvicu na pečenie, celý tekvicový svet. Odovzdáte ju v stanovenom termíne p. učiteľke Lukáčovej, Cipárovej alebo triednej pani učiteľke. Porota rozhodne o víťazovi.
Hráme o zaujímavé ceny !!! Našim cieľom je oslava jesene.

POZOR!!! Nesmie to byť Halloweenská tekvica!
Tešíme sa na všetky veselé a kreatívne výtvory !
Milí žiaci, vážení rodičia!
Dňom 4. októbra 2021 nadobúda účinnosť VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - vyhláška č. 250.
Celé znenie k nahliadnutiu: TU
Podľa školského semafora sa naša základná škola aj materské školy Hradby a B. Němcovej nachádzajú v ZELENEJ FARBE. Z tohto dôvodu platí povinnosť predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti iba pri absencii 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov.
Fotoalbum: Svetový deň srdca 2021
Naša Dominika
Dominika je naša spolužiačka. Je veľmi milá, kamarátska, snaží sa vzorne plniť povinnosti v škole a je aj veľmi samostatná, hoci od mala bojuje s istým hendikepom. A že bojuje statočne, dokázala tento víkend.
Od svojich piatich rokov pláva v plaveckom oddiele  Flipper, ale ešte nikdy nebola  na plaveckých pretekoch.  Až teraz  pod hlavičkou CEHAP - Centra hendikepovaných  plavcov -  absolvovala  v Prahe 1. kolo česko-slovenského pohára  v para plávaní. A hneď obsadila tretie miesto a na Slovensko priviezla bronzovú medailu!
Dominike srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou z jej úspechu.
Dominika, nech sa Ti darí i naďalej!
Tvoji spolužiaci z 9.B

Ochrana prírody – týždeň dobrovoľníctva
Dňa 16.9.2021 sme sa zúčastnili s našou pani triednou učiteľkou 5.B. a triedou 5.D na akcii s cieľom „UPRATOVANIA NÁŠHO MESTA“. Bolo štvrtkové ráno a my sme sa stretli pred budovou našej školy Pionierska 2 o 8:55. Pred školou nám pani učiteľka rozdala vrecia na triedenie odpadu a rukavice. Rozdelili sme sa do dvojíc a vybrali sme sa smerom k námestiu ďalej smerom okolo Gymnázia Jána Chalupku, následne popri Hrone až na dopravné ihrisko. Potom sme postupovali ku železničnej stanici. Žiaľ, pozdĺž celej trasy sme videli našu prírodu znečistenú odpadkami, ktoré sme následne zbierali do vriec.
Myslím si, že ochrana prírody by mala byť pre každého samozrejmosťou. Rodičia by mali učiť svoje deti, že odpad sa nevyhadzuje do prírody. Je dôležité odpad triediť. V každom meste sú nádoby na triedenie odpadu. Modré nádoby sú na papier. Zelené nádoby na sklo. Žlté na plasty. Červené nádoby na kovy. A hnedé nádoby sú na bioodpad.
Môj postoj k tomuto všetkému je: Prírodu, rieky a ovzdušie by sme si mali prioritne chrániť. Je to nielen pre naše dobro, no predovšetkým pre dobro budúcich generácií.

Za kolektív triedy 5.B. Miška Turňová, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
Pokyny pred nástupom do školy
Pri vstupe do školy si každý žiak vydezinfikuje ruky a predloží čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak tak neurobil cez Edupage. Každý musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Chceme preto poprosiť všetkých žiakov a rodičov, aby boli dôslední a dodržiavali potrebné opatrenia R-O-R a určite to opäť spolu zvládneme.
Na stiahnutie vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (príloha 1):
Na stiahnutie vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha 1a):
Vyhlásenia o bezpríznakovosti pre žiakov aj návštevníkov nájdete v tlačenej verzii v schránke pri hlavnom vchode školy.

Odporúčania MŠ na nový školský rok nájdete tu - https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah