ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
OZNAM !

Vážení stravníci, zápisné lístky na stravu pre školský rok 2022/2023 si môžete stiahnuť z našej školskej webovej stránky.

Zápisný lístok pre deti materskej školy TU    Zápisný lístok pre žiakov základnej školy TU
Zmena v poskytovaní dotácií na stravu pre školský rok 2022/2023
Vážení rodičia,
z dôvodu zmeny zákona k poskytovaniu dotácií na stravu platnej od 1.7.2022,
Vám oznamujeme, že pri nároku na jej poskytnutie sú 2 vekové kategórie detí:

- deti v poslednom ročníku MŠ (predškoláci) alebo deti v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus
V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur/mes.), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (1,30 eur/deň). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu nie je možný.
Nárok na poskytnutie dotácie sa preukazuje novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe), ktoré je potrebné doručiť do ŠJ do 27.7.2022.

- deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (od 1.7.2022 je to 40,- EUR/mes.)

Prílohy na stiahnutie:
Čestné vyhlásenie (SK verzia)
Čestné vyhlásenie (UA verzia)
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno oznamuje záujem  obsadiť voľné pracovné miesto:
Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole
Počet obsadzovacích miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto: od 01.09.2022
Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.8.2024
Platové podmienky: hrubá mzda 1 100,00 €
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania:
Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:
a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
b) zdravotná spôsobilosť
• vstupná lekárska prehliadka
c) odborná spôsobilosť
• lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
• sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória: v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté, v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
• zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť: (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
• verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
d) bezúhonnosť
• odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore)
• lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora
• sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
• zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
• verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínskotechnických pracovníkov

Požadované  doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania (uviesť telefónny a mailový kontakt),
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúce odbornú spôsobilosť,
• potvrdenie o registrácii v príslušnej stavovskej organizácii
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce zdravotníckeho pracovníka v škole,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• v prípade úspešnosti Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 22.8.2022 do 12.00 hod. osobne alebo poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Pionierska 2, 977 01 Brezno. Na obálke uveďte: “Zdravotnícky pracovník“.

Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobného pohovoru, ktorý sa uskutoční 23.08.2022, čas upresníme telefonicky. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:
Ing. Erika Goceliaková, tel.: 048/6197805,  goceliakova@zsbrezno.edu.sk
Anna Kupcová, tel.: 048/6197801, kupcova@zsbrezno.edu.sk
Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi
Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.
Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. V najbližších dňoch policajní preventisti oslovia školy a na problém ich upozornia. Problematiku výzvy a rizík s ňou spojených určite zaradíme aj do našich preventívnych aktivít s mládežou. Našim cieľom bude zvyšovať povedomie detí o nežiadúcich účinkoch voľne dostupných liekov a látok určených na liečebné účely.


KRÍZOVÁ INTERVENCIA
V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Na našej novozriadenej stránke nájdete adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre, procesné štandardy ako vodítka v odbornej práci, ako aj manuály pre odborných zamestnancov.

Rady psychológov pre rodičov TU  Rady psychológov pre deti TU
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah