ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Informácia pre zákonných zástupcov a žiakov!
Testovanie žiaka ani zák. zástupcu nie je potrebné. Naďalej však platí, že žiak pred nástupom predkladá Vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti žiaka, ak chýba 3 po sebe nasledujúce dni !
Vyhlásenie zasielajte:
  • cestou EduPage,
  • príp. v papierovej podobe pri nástupe do školy (vyhlásenie je v prílohe a prázdne formuláre sú v schránke pred hlavnou budovou školy).

Naďalej žiadame žiakov o prísne dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, časté umývanie rúk).

Od 10. 5. 2021 bude vyučovanie realizované podľa nového rozvrhu, v ktorom je uvedený aj nový časový harmonogram (hodiny, prestávky).
Vyučovacie začína o 07.55 hod. Rozvrh bude v priebehu víkendu uverejnený v EduPage.
Žiaci športových tried 2. stupňa sa budú stravovať v čase veľkej prestávky po 4. hodine.    
Príloha na stiahnutie
Vedenie školy

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Viac informácií TU
LETNÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA - MALÍ VČELÁRI   

Miesto konania:  Horehronské múzeum – Meštiansky dom, Námestie gen. M.R. Štefánika 13, Brezno (interiér / átrium objektu)

Viac informácií TU

Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva SR čaká jazykové školy od 19.4.2021 pozitívna zmena. Pôjde o postupné uvoľňovanie opatrení týkajúcich sa prezenčnej formy výučby v SPEAKu. Na zmeny pre oblasť školstva bude slúžiť osobitný školský COVID automat prostredníctvom ktorého vám budeme postupne oznamovať, pevne veríme, už len priaznivé správy. Tále sa v lete 2021 premenia na SPEAKLAND – anglický, letný a pobytový tábor uprostred Nízkych Tatier, určený pre deti od 8 do 15 rokov. Je to nová éra letných pobytových táborov v angličtine.
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah