ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Deň Zeme na hodnách anglického jazyka
Napísali o nás
Plán práce na mesiac máj
Informácia pre zákonných zástupcov a žiakov!
Od 10. 5. 2021 sa okres Brezno nachádza v ružovej fáze covid automatu. Testovanie žiaka ani zák. zástupcu nie je potrebné. Naďalej však platí, že žiak pred nástupom predkladá Vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti žiaka!
Vyhlásenie zasielajte:
  • cestou EduPage,
  • príp. v papierovej podobe pri nástupe do školy (vyhlásenie je v prílohe a prázdne formuláre sú v schránke pred hlavnou budovou školy).

Naďalej žiadame žiakov o prísne dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, časté umývanie rúk).

Od 10. 5. 2021 bude vyučovanie realizované podľa nového rozvrhu, v ktorom je uvedený aj nový časový harmonogram (hodiny, prestávky).
Vyučovacie začína o 07.55 hod. Rozvrh bude v priebehu víkendu uverejnený v EduPage.
Žiaci športových tried 2. stupňa sa budú stravovať v čase veľkej prestávky po 4. hodine.
11. 5. 2021 (utorok) sa budú fotografovať žiaci 2. stupňa.
12. 5. 2021 (streda) sa budú fotografovať žiaci 1. stupňa.      
Príloha na stiahnutie
Vedenie školy

Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno
    oznamuje že, v školskom roku 2021/2022 otvára pre budúcich piatakov športovú triedu so zameraním na atletiku a futbal.
Prijímacie konanie pozostáva:
- testy všeobecnej pohybovej výkonnosti v športovom areáli ZŠ P2
- špeciálne testy podľa športového zamerania (atletika, futbal) v športovom areáli ZŠ P2

Prosíme zákonných zástupcov vyplniť prihlášku na stránke školy  do 17.05.2020. Na základe zaslanej prihlášky Vám na uvedenú emailovú adresu zašleme presný čas, kedy sa  máte na prijímacie konanie dostaviť. Zároveň apelujeme na dodržanie opatrení podľa aktuálneho usmernenia a nariadenia vlády SR a hlavného hygienika SR. Prijímacie konanie sa bude  konať bez prítomnosti rodičov. Za pochopenie ďakujeme.

Priniesť: športové oblečenie – tričko, krátke nohavice, športovú teplákovú súpravu, tenisky (na von a do telocvične), fľašu s vodou označenú menom, rúško

Prihláška na stiahnutie
ZÁPIS DETÍ do materských škôl na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 01.05.2021 do 31.05.2021
Prijímanie detí sa koná v zmysle Zákona NRSR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších zmien a predpisov.
 
Na predprimárne vzdelávanie:
  • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné / deti , ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31.8.2021/
  • deti s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.
Ostatné podmienky prijatia:
  • dieťa v kalendárnom roku dovŕši tri roky  (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa);
  • uprednostňujeme súrodencov detí, ktoré už materskú školu navštevujú
  • ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy
Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

Spôsob prihlasovania bude 2 spôsobmi :
1. Na webovej stránke školy www.zsbrezno.edu.sk  si vytlačíte žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, vypíšete , podpíšete a doručíte do označenej schránky pri vchode do ZŠ Pionierska 2, Brezno do 31.5.2021.
2. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu tlačivo –žiadosť vyzdvihnúť osobne /pracovné dni od 7,30 do 14,00 hod./ v označenej schránke pred hlavným vchodom  ZŠ Pionierska 2, Brezno. Vyplnené a podpísané vhodia do inej označenej schránky tiež pred hlavným vchodom do 31.5.2021. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).
Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva      a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Dieťa so ŠVVP sa prijíma do MŠ , ak sú vytvorené personálne, materiálne a priestorové podmienky.

Viac informácií TU  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Viac informácií TU
Na základe vyjadrenia Ministerstva školstva SR čaká jazykové školy od 19.4.2021 pozitívna zmena. Pôjde o postupné uvoľňovanie opatrení týkajúcich sa prezenčnej formy výučby v SPEAKu. Na zmeny pre oblasť školstva bude slúžiť osobitný školský COVID automat prostredníctvom ktorého vám budeme postupne oznamovať, pevne veríme, už len priaznivé správy. Tále sa v lete 2021 premenia na SPEAKLAND – anglický, letný a pobytový tábor uprostred Nízkych Tatier, určený pre deti od 8 do 15 rokov. Je to nová éra letných pobytových táborov v angličtine.
Stop sedeniu, ideme sa hýbať

Informácie pre deviatakov
Nebuď otrok drog
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah