ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Nástup žiakov do školy od 10.1.2022
Vážení rodičia, milí žiaci !

10.1.2022 privítame všetkých žiakov 1. aj 2. stupňa na prezenčnom vzdelávaní. Škola sa naďalej riadi Školským semaforom. Informácie: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
Pri nástupe do školy je potrebné predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti, ktoré pošlite prostredníctvom EduPage svojmu triednemu učiteľovi, alebo odovzdajte pri vstupe do budovy školy.
V platnosti ostáva nosenie rúšok v škole a samotestovanie žiakov !
V prípade, že Vám samotesty zostali z predchádzajúceho obdobia, prosíme, aby ste pred nástupom Vaše deti otestovali a  cez Edupage poslali správu o testovaní obvyklým spôsobom.

Vstup do školy:
  • 1. stupeň od 7.00 hod. (pre deti tých rodičov, ktorí nevedia zabezpečiť  nástup od 7.40 hod.)
  • 1. a 2. stupeň: od 7.40 hod.

Vyučovanie začína o 7.55 hod.

Prevádzka školského klubu bude nasledovná:
Ranný klub: od 6.10 hod. do 7.00 hod. v bielej budove pre 1. a 2. ročník pre deti zamestnaných rodičov.
Popoludňajší klub pokračuje v prevádzke podľa  režimu v decembri.
                                                                                                                                       Vedenie školy
Povinnosť nosiť rúško v priestoroch školy !
V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy. Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok.

Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov. Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať. Tieto opatrenia sú záväzné celoplošne a platia pre každú školu na území SR. Riaditeľka školy nemôže udeliť výnimku z vyhlášky ÚVZ. Celé znenie vyhlášky nájdete TU

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


Vážení rodičia!
Žiadam Vás, aby ste pripomínali Vašim deťom dôležitosť dodržiavania hygienických pravidiel – časté umývanie rúk, nosenie rúšok  po chodbách a v školskej jedálni (skladanie rúška len pri konzumácii jedla), počas prestávok sa zdržiavať v triede. Je dôležité žiakov testovať doma. Pri pozitívnom teste  oznámiť triednemu učiteľovi a svoje dieťa čo najskôr pri pozitívnom výsledku objednať na PCR test.
Žiaci, ktorí ste v karanténe, učíte sa dištančne !

Z dôvodu zvýšenej pozitivity žiakov na ochorenie COVID-19 sa od 19. 10. 2021 činnosť v ŠKD v čase 06.10 – 07.40 hod a 16.00 – 17.00 hod. ruší až do odvolania.
Žiaci I. stupňa môžu do budovy školy vstúpiť o 07.00 hod. – biela a žltá budova.
Mimoškolská vzdelávacia činnosť (krúžky) sa ruší až do odvolania!

Nosenie rúšok dôrazne odporúčame ako účinnú prevenciu ochorenia COVID-19 medzi žiakmi aj v rámci uzavretých kolektívov v triedach.

Verím, že danú epidemiologickú situáciu  za Vašej pomoci zvládneme.

Vedenie školy
Krízový plán dištančného vzdelávania  Infografika žiaci Infografika rodičia
Pokyny pred nástupom do školy
Pri vstupe do školy si každý žiak vydezinfikuje ruky a predloží čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak tak neurobil cez Edupage. Každý musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Chceme preto poprosiť všetkých žiakov a rodičov, aby boli dôslední a dodržiavali potrebné opatrenia R-O-R a určite to opäť spolu zvládneme.
Na stiahnutie vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (príloha 1):
Na stiahnutie vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha 1a):
Vyhlásenia o bezpríznakovosti pre žiakov aj návštevníkov nájdete v tlačenej verzii v schránke pri hlavnom vchode školy.

Dňom 4. októbra 2021 nadobúda účinnosť VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - vyhláška č. 250.
Celé znenie k nahliadnutiu: TU

Odporúčania MŠ na nový školský rok nájdete tu - https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah