ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Nový fotoalbum: Škôlkári na MsÚ v Brezne. Pozri
Máme ôsmu najlepšiu žiačku v anglickom jazyku na Slovensku !
Dňa 8. apríla 2024 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnila Eva Honková, žiačka 8. A jazykovej triedy. Postupu do celoslovenského kola predchádzalo úspešné riešenie krajského kola olympiády, kde Evka obsadila vo svojej kategórii 1. miesto.
Srdečne gratulujeme !!!
Rozhovor s našou úspešnou žiačkou si budete môcť čoskoro pozrieť v našej školskej televízii DvojkaTV.
Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb Rodičovskému  združeniu pri  Základnej  škole Pionierska 2  Brezno
Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Viac informácií TU.
Akcie uskutočnené v škole
Deň Zeme
Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Jeho cieľom je upozorniť ľudí na problémy životného prostredia. So žiakmi druhého stupňa sme si tento deň pripomenuli aj na vyučovaní anglického jazyka.
Publikoval - 22 Apr 2024
Deň narcisov
Žltý narcis je symbolom boja proti rakovine a každoročne si tento boj pripomíname Dňom narcisov, ktorý tento rok pripadol na štvrtok 18. apríla 2024. Tento deň sa preto niesol v znamení žltej farby umelých aj živých narcisov na podporu všetkým ľuďom, ktorí čelia tejto zákernej chorobe.
Publikoval - 22 Apr 2024
Slávik Slovensko 2024
Vo štvrtok 18.4.2024 sa uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska 2024, kde sa stretli malí aj veľkí speváci. Predstavili sa so svojim talentom v speve ľudovej piesne z rôznych regiónov Slovenska.
Publikoval - 22 Apr 2024
Okresné kolo žiakov vo volejbale
Nielen žiaci športových tried sa zúčastňujú športových súťaží. Ôsmačky z jazykovej triedy nás reprezentovali v okresnom kole vo volejbale, kde skončili na 4. mieste.
Publikoval - 22 Apr 2024
Školkári na MsÚ v Brezne
V rámci témy týždňa" ...Rodným mestom..." sa škôlkári zúčastnili exkurzii na Mestskom úrade v Brezne. Prijal nás p. viceprimátor Ing. Miroslav Fašang. Na mestskom úrade nás prijali v obradnej sieni, kde si deti samy vyrobili medaile s pečaťou Brezna.
Publikoval - 21 Apr 2024
Na PéDvojke pestujeme rastliny vo vyvýšených záhonoch
V rámci projektu Skutočne zdravá škola sme s našimi žiakmi z prvého stupňa siali semená rastlín. Siali sme kvety, kaleráb, paradajky, cuketu, hrach, fazuľu a bylinky. O mladé rastliny sa žiaci starali v triedach. Polievali ich, pozorovali ako rastú a čakali, kým ich budú môcť vysadiť do pripravených vyvýšených záhonov.
Publikoval - 19 Apr 2024
Návšteva Mestského úradu v Brezne
V rámci občianskej náuky sa žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili exkurzie na Mestskom úrade v Brezne. Vo štvrtok 11.4.2024 nás v obradnej miestnosti milo privítal a celou prehliadkou budovy sprevádzal pán viceprimátor Ing. Miroslav Fašang.
Publikoval - 15 Apr 2024
Farebný týždeň zdravia
V našej škole P2 sme oslávili Deň zdravia formou akcie Farebný týždeň zdravia. V týždni od 8. 4. do 12. 4. 2024 sa v našich triedach uskutočnili zaujímavé aktivity, ktoré podnietili záujem žiakov o zdravú výživu a zlepšenie kvality ľudského života. Každý deň v týždni bol zameraný na inú tému – voda, ovocie a zelenina, obilniny, mlieko, pohyb.
Publikoval - 14 Apr 2024
Máme ôsmu najlepšiu žiačku v anglickom jazyku na Slovensku !
Dňa 8.apríla 2024 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnila Eva Honková, žiačka 8. A jazykovej triedy. Postupu do celoslovenského kola predchádzalo úspešné riešenie krajského kola olympiády, kde Evka obsadila vo svojej kategórii 1.miesto.
Publikoval - 11 Apr 2024
Skutočne zdravá škola
V rámci projektu Skutočne zdravá škola sme s našimi žiakmi z prvého stupňa sadili semená rastlín. Sadili kvety, kaleráb, paradajky, cuketu, hrach, fazuľu, bylinky. O rastliny sa zatiaľ starajú v triedach. Polievajú ich, pozorujú ako rastú a čakajú kým ich budú môcť vysadiť do pripravených vyvýšených záhonov.
Publikoval - 09 Apr 2024
Inovovaný školský poriadok
Tento školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou, schválený riaditeľom školy dňa 21. 3. 2024 a nadobúda účinnosť 3. 4. 2024. Školský poriadok si prečítate
Základná škola s materskou školou,
Pionierska 2 v Brezne

Vám oznamuje, že

zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2024/2025 sa uskutoční
3. apríla 2024 (streda) od 13.00 do 18.00 hod.

v priestoroch školy
(žltá budova – vchod A od Švermovej ulice)

So sebou si treba priniesť:
a) rodný list dieťaťa (originál, ak je možné doniesť vyhotovenú kópiu),
b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov
(v prípade cudzincov potvrdenie o udelení pobytu),
c) administratívny poplatok 10,- €.

Ďalej, ak je potrebné:
c) výsledok vyšetrenia v poradenskom zariadení – CPPPaP (ak dieťa bolo vyšetrené).
d) doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
e) kópiu rozhodnutia súdu o obmedzení alebo pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností jedného z rodičov.
f) prílohy – písomné vyhlásenie, čestné vyhlásenie.

Formulár prihlášky i potrebné prílohy sú k dispozícii v čase úradných hodín na sekretariáte školy, formulár majú i učiteľky MŠ B. Němcovej a MŠ Hradby. Vyplnením prihlášky vopred môžete urýchliť proces celého zápisu. Vyplnené dokumenty priniesť v deň zápisu.

Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia. V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť tlačivo Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu , ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis. V tlačive obaja zákonní zástupcovia vyhlásia a podpisom potvrdia, ktorý zákonný zástupca bude podpisovať všetky písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa na základné vzdelávanie na našej škole.

Ak druhý rodič nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho podpis, priamo pri zápise prítomný rodič podpíše Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu , že nie je možné získať podpis druhého z rodičov a zápis je v najlepšom záujme dieťaťa.

Ak bol jednému z rodičov obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, bol pozbavený výkonu práv a povinností alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená (preukazujete sa kópiou rozhodnutia súdu).

Ak žijú rodičia dlhodobo v zahraničí, vyplnia Žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky.

V zmysle platnej legislatívy riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2024.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktoré dovŕši šesť rokov veku 31. augusta 2024 (vrátane) a má trvalý pobyt na území SR.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Zápisu v ZŠ sa musia zúčastniť aj deti, ktoré budú pokračovať v materskej škole. Rodič pri zápise musí informovať ZŠ, že jeho dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

S pozdravom
Vedenie školy
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA122-SCH-000132893

V rámci projektu „ Poďme učiť inak“, cieľom ktorého je posilniť inkluzívne prostredie školy prácou na klíme jednotlivých tried, sa v stredu 6.3.2024 stretli učitelia našej školy. Počas popoludnia si  na sebe vyskúšali aktivity na posilnenie inklúzie, aby ich ďalej využili na vyučovacích hodinách. Stretnutie viedli učiteľky Mgr. Erika Demianová, Mgr. Oľga Kleinová a  Mgr. Ľubomíra Prečuchová. Tieto sa počas minulých letných prázdnin zúčastnili kurzov zameraných na získavanie zručností v oblastiach neurovedy, manažmentu triedy a duševnej pohody učiteľa. Kurzy boli vedené neuropsychológom  PhDr.Róbertom Krause, PhD., MBA.  
Skutočne zdravá škola
Dobrá správa pre všetkých súčasných i budúcich stravníkov našej školskej jedálne...P2 sa zapojila do programu Skutočne zdravá škola!
Prečo? Úprimne nám záleží na tom, aby sme sa všetci skutočne zdravo, plnohodnotne a kvalitne stravovali. Zaujímame sa o pôvod potravín a chceme podporovať lokálnych producentov. Nie je nám ľahostajná kultúra stravovania ani plytvanie potravinami. Uvedomujeme si, že našou úlohou je žiakov vzdelávať a vychovávať, a to aj v oblasti zdravého stravovania a pitného režimu.
Sme si vedomí, že to nie je jednoduchá úloha, skôr vyčerpávajúci beh na dlhé trate, ktorý nezvládne jednotlivec, ani malá skupina nadšencov. Z tohto dôvodu sme vytvorili akčnú skupinu, ktorú tvorí vedenie školy, učitelia, zástupcovia školskej jedálne, rodičia i žiaci. Každý, koho táto myšlienka osloví, sa k nám môže pridať. Bude srdečne vítaný.
Nie sme v tom sami. Do programu je zapojených takmer 100 škôl z celého Slovenska. Sú to školy, ktoré chcú mať zdravé deti, z ktorých vyrastú potravinovo gramotní a ekologicky uvedomelí ľudia. To je náš hlavný cieľ. Verím, že spoločnou vytrvalou prácou sa nám ho podarí naplniť. Pretože nie Certifikát Skutočne zdravej školy, ale zdravé a šťastné deti v škole sú našou skutočnou motiváciou.

O pripravovaných a realizovaných aktivitách vás budeme pravidelne informovať.
Mgr. Magda Rusková, školský koordinátor programu

Viac informácií TU
Aktívna škola
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno je v koncepte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Aktívna škola. Ide o komplexný prístup k pohybovým aktivitám na školách, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania.
Život zachraňujúci prístroj na základných školách
Bolo opakovane dokázané, že skorá defibrilácia počas kardiopulmonálnej resuscitácie zvyšuje šance pacienta na prežitie. Rovnako bolo preukázané, že dosiahnuteľnosť skorej defibrilácie zlepšuje, ak je prítomný aj automatický externý defibrilátor. Preto je snaha umiestňovať automatické externé defibrilátory v priestoroch, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí a kde je teda väčšia pravdepodobnosť vzniku resuscitačnej situácie – napr. nákupné centrá, letiská, športoviská, veľké kultúrne podujatia a pod. Miesto uloženia AED je výrazne označené a prístupné.
Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Od obsluhy potrebuje zapnutie a nalepenie elektród na hrudník pacienta, ďalej dokáže samostatne vyhodnotiť elektrokardiogram pacienta do tej miery, aby spoľahlivo rozhodol o potrebe defibrilácie a nasledovne vyzvať obsluhu spustiť defibrilačný výboj.
Od marca 2024 sú tieto prístroje umiestnené aj na všetkých našich breznianskych základných školách. V rámci tohto projektu sa vybraní zamestnanci škôl zúčastnili aj na školení, kde si prakticky vyskúšali prácu s AED prístrojom. V prípade potreby sú zaškolení a pripravení zachrániť ľudský život nielen dospelého, ale aj dospievajúceho či dieťaťa.

Virtuálna prehliadka našej školy
Pozrite si interaktívnu prehliadku našich odborných učební. Pohybom kurzora meníte smer pohľadu.
Pre zobrazenie v plnej veľkosti kliknite na
Knižnica 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Školská knižnica 1. stupeň
Školský klub (ŠKD) - Spherical Image - RICOH THETA
Školský klub detí (ŠKD)
Školská jedáleň - Spherical Image - RICOH THETA
Školská jedáleň
Učebňa geografie - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa geografie
Učebňa predmetu technika - Spherical Image - RICOH THETA
Interaktívna učebňa predmetu technika
Učebňa predmetu technika - práca s kovom - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu technika - práca s kovom
Učebňa predmetu technika - práca s drevom - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu technika - práca s drevom
Učebňa vyučovania cudzích jazykov a informatiky 2. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov a informatiky 2. stupeň
Jazyková učebňa 2. st. - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 2. stupeň
Učebňa informatiky 2.stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa informatiky 2. stupeň
Multimediálna učebňa, školská knižnica 2. st. - Spherical Image - RICOH THETA
Multimediálna učebna, školská knižnica 2. stupeň
Učebňa fyziky - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa predmetu fyzika
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa vyučovania cudzích jazykov 1. stupeň
Učebňa informatiky 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa informatiky 1. stupeň
Multimediálna učebňa 1. stupeň - Spherical Image - RICOH THETA
Multimediálna učebňa 1. stupeň
Učebňa chémie a biológie - Spherical Image - RICOH THETA
Učebňa chémie a biológie
Malá telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Malá telocvičňa
Malá telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Malá telocvičňa 2
Telocvičňa - Spherical Image - RICOH THETA
Veľká telocvičňa
Multifunkčné ihrisko #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
Multifunkčné ihrisko
Ihrisko 1 - športový areál - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 1
Ihrisko 2 - športový areál - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 2
Ihrisko 3 - - Spherical Image - RICOH THETA
Športový areál 3

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023 si prečítate TU


Ahojte!
Volám sa Food box a usídlil som sa vo vašej školskej jedálni.
Bolelo ma, keď som videl vyhodené ovocie, jogurty a zdravé maškrty v košoch a na chodníkoch pri škole.
Vložte do mňa prosím všetky potraviny, ktoré dostanete ako prídavok k obedu, samozrejme, čisté a neporušené. S radosťou ich vydám každému, kto bude mať o ne záujem a s chuťou ich zje.
Neplytvajte potravinami a vážte si ich.
Veľmi pekne Vám ďakujem.

OZNAM  O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIE  NA  STRAVU  OD  1.9.2023
Milí rodičia,
V novom šk.roku 2023/2024 je možné poskytnúť dotáciu na stravu pre deti navštevujúce základnú školu alebo posledný ročník materskej školy (predškoláci).
Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu,  je potrebné o ňu požiadať na priloženom tlačive (návratka) a doručiť do kancelárie ŠJ najneskôr do 21.7.2023. V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Režijné náklady pre žiakov ZŠ zostávajú v sume 5 Eur.
Upozorňujeme, že táto návratka neslúži ako prihláška na stravovanie a dieťa je potrebné na stravovanie v šk. roku 2023/2024 prihlásiť. Môžete tak urobiť od 28.8.2023 v kancelárii ŠJ.
Viac informácií TU

Školská jedáleň tel.č. 048/6197811, 0911311737
Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Nové VZN 06/2023 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. júna 2023. VZN 06/2022 si prečítate TU.
Návrat na obsah