ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Základná škola s materskou školou Pionierska 2 v Brezne
Vám oznamuje, že
zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční
5. apríla 2023 (streda) od 13.00 do 18.00 hod.
v priestoroch školy
(žltá budova – vchod A od Švermovej ulice).
            
So sebou si treba priniesť:
a) rodný list dieťaťa (originál; ak je možné, doniesť vyhotovenú kópiu),
b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov
(v prípade cudzincov potvrdenie o udelení pobytu).

Ďalej, ak je potrebné:
c) doklad o zdravotnom stave dieťaťa,
d) výsledok vyšetrenia v poradenskom zariadení – CPPPaP (ak dieťa bolo vyšetrené),
e) kópiu rozhodnutia súdu o obmedzení alebo pozastavení výkonu rodičovských práv a povinností jedného z rodičov,
f) prílohy – písomné vyhlásenie, čestné vyhlásenie.

Pred zápisom zákonní zástupcovia dieťaťa môžu vyplniť online ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU, ktorú podpíšu zákonní zástupcovia osobne pri zápise.
Ak nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, formulár prihlášky i potrebné prílohy sú k dispozícii v papierovej podobe v čase úradných hodín na sekretariáte školy, formulár majú i učiteľky MŠ B. Němcovej a MŠ Hradby. Vyplnením prihlášky vopred môžete urýchliť proces celého zápisu.

Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia. V prípade, že to nie je možné, prítomný rodič si môže stiahnuť tlačivo PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE zákonného zástupcu, ktoré už vyplnené a podpísané prinesie na zápis. V tlačive obaja zákonní zástupcovia vyhlásia a podpisom potvrdia, ktorý zákonný zástupca bude podpisovať všetky písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa na základné vzdelávanie na našej škole.

Ak druhý rodič nežije v spoločnej domácnosti a nie je možné získať jeho podpis, priamo pri zápise prítomný rodič podpíše ČESTNÉ VYHLÁSENIE zákonného zástupcu, že nie je možné získať podpis druhého z rodičov a zápis je v najlepšom záujme dieťaťa.

Ak bol jednému z rodičov obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, bol pozbavený výkonu práv a povinností alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená, uvedené sa preukazuje kópiou rozhodnutia súdu.

Ak žijú rodičia dlhodobo v zahraničí, vyplnia ŽIADOSŤ O OSOBITNÝ SPÔSOB PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY.

V zmysle platnej legislatívy riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 15. júna 2023. Zoznam prijatých detí bude zverejnené na webstránke školy do konca júna 2023. Každé dieťa bude mať na prihláške pridelený jedinečný kód, ktorý bude uvedený v zozname prijatých.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Zápisu v ZŠ sa musia zúčastniť aj deti, ktoré budú pokračovať v materskej škole. Rodič pri zápise musí informovať ZŠ, že jeho dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

S pozdravom,
                                                                                                 Vedenie školy
Prezentačné videa našej školy
Naša škola naštartovala spoluprácu s firmou Schools United s.r.o.. Táto firma pre nás pripravuje e-shop, kde si budeme môcť objednať a zakúpiť tovar s našim logom.
Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 31.3. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky :-)
Hlasovať môžete tu:
Fotoalbum materských škôl: Hore Hron, dole Hron  

Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb Rodičovskému  združeniu pri  Základnej  škole Pionierska 2  Brezno
Vážení rodičia a naši priaznivci !
Prosíme Vás o podporu!
Darujte 2% z dane fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno !
Finančné prostriedky budú využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy.

Veľmi pekne Ďakujeme !
Vedenie ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno.

Tlačivo si môžete stiahnuť

Uskutočnené akcie v školskom roku 2022/2023
S Výletníčkom za kultúrou
Počas zimnej sezóny sa krúžok VÝLETNÍČEK vybral na putovanie za kultúrnymi zážitkami. Najprv sme navštívili Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene, kde sme si pozreli predstavenie Zázračná cesta králika Eduarda.
Publikoval - 28/3/2023
Hore Hron, dole Hron
Dňa 16.03. 2023 nás v materskej škole navštívil heligónkar p. Nosáľ.
V rámci týždennej témy ,,Potulky Horehroním a Slovenskom" deti spoznávali ľudový odev- kroj, oboznamovali sa s hudobným nástrojom - heligónkou. Deti sa zúčastnili na "ľudovej zábave", na ktorej spievali piesne za sprievodu heligónky, tancovali na piesne z Horehronia. Ľudovú zábavu ukončili hostinkou, na ktorej mali možnosť ochutnať Beľuš.
Publikoval - 27/3/2023
Marec - mesiac kníh
Návšteva starších žiakov mladších
Marec je mesiac knihy. Tento sviatok sme si pripomenuli na hodinách slovenského jazyka, na ktorých sme sa vybrali na návštevu k našim spolužiakom na prvý stupeň.
Publikoval - 26/3/2023
Einsteinov deň 2023
Hókusy-pókusy pre žiakov 1. stupňa si 23. marca 2023 pripravili učitelia fyziky a chémie spolu s deviatakmi. Možno, že medzi malými pozorovateľmi bol aj budúci vedec, chemik, laborant, vynálezca... Deti boli mimoriadne zaujaté a nadšené. Vraj by vydržali aj celý deň. Ďakujeme!
Publikoval - 26/3/2023
Deň otvorených dverí
Dňa 21. marca naša škola otvorila dvere dokorán. Zvieratká z úvodného rozprávkového programu pozvali všetky deti na pripravené aktivity. Zahrali sa na malých výskumníkov, riešili hudobné hádanky a zábavné úlohy, predviedli svoje šikovné rúčky, športovali a tvorili z lega.
Publikoval - 23/3/2023
Burza kníh
Dnes na našej škole Pionierska 2 prebehol 2. ročník BURZY KNÍH s názvom „Dajme knihám druhú šancu“. Žiaci mali možnosť priniesť do školy knihy, ktoré už prečítali a vymeniť si ich za iné, ktoré ich zaujali. Z burzy mali radosť najmä tí, ktorí objavili čaro staronových knižiek. Pre úspech akcie ju plánujeme organizovať na našej škole častejšie. Na záver chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí darovali knihy a veríme, že si aj oni niečo pekné a zaujímavé našli.
Publikoval - 23/3/2023
Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia
Na vyučovaní anglického jazyka sme si v marci pripomenuli Deň svätého Patrika a Medzinárodný deň šťastia.
Deň svätého Patrika si Íri pripomínajú každoročne dňa 17. marca. Tento deň je aj štátnym sviatkom Írska. K sviatku tradične patrí zelená farba, výzdoba z ďatelinových lístkov, sprievody a veselé oslavy. Deň sv. Patrika patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta.
Publikoval - 22/3/2023
Predškoláci v škole
V mesiaci február a marec navštívili našu školu predškoláci z Materskej školy EBG, Boženy Němcovej a Hradby. S radosťou ich privítali naši žiaci 1., 3., a 4. ročníka. Predškoláci smelo vstúpili do tried a tešili sa, že nám mohli predviesť, v čom sú šikovní, aké majú znalosti a zručnosti.
Publikoval - 20/3/2023
Hravé športovanie 15
V Hravom športovaní sme sa tento týždeň zamerali na aktivity, ktoré rozvíjajú kondíciu, obratnosť a silu detí. Deti sa spoločne zabavili a zároveň zapracovali hravou formou na svojej kondícii.
Publikoval - 20/3/2023
Workshop Osmijanko
Žiaci 3.A, 4.B a 4.C sa zapojili do celoročnej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada, počas ktorej čítajú zaujímavé knihy a plnia súťažné úlohy. V rámci projektu absolvovali workshop o splnení takmer neuskutočniteľného sľubu „Jeden za všetkých – všetci za jedného“. Presvedčili sa, že skutočné priateľstvo a záchrana planéty nepotrebujú prázdne gestá.
Publikoval - 20/3/2023
Na Mestskom úrade v Brezne
V rámci témy týždňa" ...rodným mestom..." sme s predškolákmi zo sovičkovej /5.tr./ a včielkovej triedy /4.tr./ boli dňa 16.3. 2023 na exkurzii na Mestskom úrade v Brezne. Prijal nás p. viceprimátor Mgr. Andrej Barančok s pani sekretárkou Líviou Machničovou.
Publikoval - 17/3/2023
Vesmír očami detí v MŠ
Tento týždeň sme si s našimi deťmi priblížili VESMÍR.
Oboznámili sa so slnečnou sústavou-slnkom, mesiacom, hviezdami, súhvezdiami, planénami i mliečnou cestou.
Publikoval - 17/3/2023
Predškoláci opäť školákmi
Dňa 14.03.2023 sa predškoláci opäť zúčastnili otvorenej hodiny na prvom stupni ZŠ.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať pedagógom zo základnej školy za prijatie a milé stretnutie.
Publikoval - 16/3/2023
Telesná výchova v Aréne

Aj v tomto školskom roku sme mali možnosť absolvovať pár hodín telesnej výchovy v Aréne Brezno. Prváci a druháci absolvovali Školičku korčuľovania s perfektnými trénermi a bohatým programom.
Publikoval - 14/3/2023
Beseda s Gabrielou Futovou
V utorok 14. marca prijala naše pozvanie obľúbená spisovateľka pre deti Gabriela Futová. Porozprávala nám o tom, ako sa rozhodla písať pre deti, ako vznikali jej knihy a odkiaľ čerpá inšpirácie.
Publikoval - 14/3/2023
Nové VZN 13/2022 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. januára 2023. VZN 13/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie č íslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Oznam pre žiakov deviateho ročníka
Aj tento rok sme v redakcii magazínu chovatelahospodar.sk  pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2023/2024. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

Vyhodnocovacia správa o činnosti ZŠ v školskom roku 2021/2022
Vyhodnocovaciu správu o činnosti ZŠ v školskom roku 2021/2022 si prečítate TU
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah