ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Darujte 2% z  dane fyzických  a právnických  osôb Rodičovskému  združeniu pri  Základnej  škole Pionierska 2  Brezno
Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy

Ďakujeme !

Tlačivo si môžete stiahnuť
Uskutočnené akcie v školskom roku 2022/2023
Hviezdoslavov Kubín
Mesiac január je známy tým, že na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do Hviezdoslavovho Kubína - celoštátnej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Tento rok sa do súťaže zapojilo okolo 60 žiakov. Každý jeden prednes bol jedinečný a sme radi, že sa žiaci s radosťou zapájajú. Ďakujeme všetkým zúčastneným a umiestneným srdečne blahoželáme!
Publikoval - 1/2/2023
Súťaž Ukáž, čo je v tebe
Dňa 27.1.2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Ukáž, čo je v tebe. Súťaž prebiehala v Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne. Žiaci si preverili teoretické vedomosti v predmete technika a praktické zručnosti pri konštrukcii dvoch výrobkov.
Publikoval - 30/1/2023
Veganuár
Na hodinách anglického jazyka sa žiaci zoznámili s celosvetovou kampaňou – Veganuary (vegánsky január). Precvičili si čítanie a počúvanie s porozumením, rozšírili si slovnú zásobu, vyjadrovali svoj názor na stravovacie návyky. Na Slovensku vianočné hodovanie plynulo prechádza podľa kalendára do toho fašiangového.
Publikoval - 30/1/2023
Hravé športovanie 12
Hravé športovanie v školskom klube detí v januári s netradičným cvičením a hrami na tréningovom vozíku.
Publikoval - 29/1/2023
Turistický krúžok
V sobotu sme sa vybrali na turistiku. Cieľom našej vychádzky bol hotel Vŕšky. Bohatá nádielka snehu a pekný slnečný deň nám pripravil nezabudnuteľné chvíle.
Publikoval - 28/1/2023
Deň komplimentov
Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči... Láskavé slová sú ako liečivý dážď. Je možné ich vysloviť ľahko a v priebehu chvíle, no ich ozvena trvá dlho. Mysli na to vždy, keď budeš chcieť hovoriť o sebe, živote aj iných.
Publikoval - 24/1/2023
Workshop programujeme micro:bity
Workshop programujeme micro:bity v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2 Brezno
Ukázať, že programovanie nie je ťažké a môže byť aj zábavné sme sa snažili v našej škole. Workshop bol súčasťou projektu ENTER2021, ktorý sa realizoval minulý školský rok. Vzdelávanie prebiehalo dve vyučovacie hodiny a viedla ho lektorka.
Publikoval - 17/1/2023
Vianočná besiedka netradične
Keďže nám chrípka zrušila vianočnú besiedku, rozhodli sme sa, že si urobíme novoročnú slávnosť. Piatok 13.1. bol ten deň, na ktorý sme sa tak veľmi tešili. Pripravili sme si občerstvenie, priniesli darčeky a nacvičili zaujímavý program. Všetci sme si to užili, dobre sme sa zabávali, zatancovali si aj zasúťažili.
Žiaci 4.C
Publikoval - 16/1/2023
Hravé športovanie – 11. aktivita
Po prázdninách opäť pokračujeme v hravom športovaní v ŠKD.
Deti sa najprv zahrali pohybovú hru Kraby, zameranú na rozohriatie organizmu.
Potom sa deti zahrali pohybovú hru Molekuly s fit loptami a Vláčik s fit loptami.
Druhá a tretia aktivita bola zameraná na rýchlosť, obratnosť, pohotovosť a rozvoj reakčnej schopnosti.
Publikoval - 16/1/2023
Stredovek u siedmakov
Dnes, 13.1., si žiaci 7.A v rámci živej hodiny dejepisu mali možnosť ochutnať tradičné jedlo našich predkov pochádzajúce zo stredoveku. Z tradičných surovín si ho sami uvarili a zjedli, ba ušlo sa aj pánovi riaditeľovi. Pre inšpiráciu ponúkame recept na gaštanovú kašu pochádzajúci z 12. storočia ako ho ponúka vo svojej knihe Miloš Jesenský Vychutnajte si stredovek.
Publikoval - 13/1/2023
Vianočná akadémia
Fotoalbum a videozáznam zo školskej akcie
Publikoval - 11/1/2023
Detský vianočný jarmok aj v MŠ
10.12.2022 sa v školskej jedálni konal 6. detský vianočný jarmok, ktorého sa po prvýkrát zúčastnila ja MŠ Hradby. Naše detičky, tak mohli prezentovať svoju fantáziu, šikovnosť, zručnosti pri výrobe milých vianočných ozdôb. Poďakovanie patrí vedeniu, že nás oslovilo, učiteľom, že nás usmernili, deťom za príjemne strávený deň a neposlednom rade rodičom a príbuzným, že náš jarmok podporili a odľahčili svoje peňaženky.
Publikoval - 21/12/2022
Vianoce v múzeu
Tradične aj tohto roku v adventnom čase, trieda predškolákov- Sovičky navštívila vianočnú vystavu v Horehronskom múzeu pod názvom ,,Čaro a krása Vianoc,,. Výstavu sme si mohli nie len pozrieť, ale aj načerpať inšpiráciu pre našu prácu v MŠ. Predvianočnú atmosféru dotvorila aj výstava ,,V krajine rozprávok".
Publikoval - 21/12/2022
Vianočné medovníčky
Keďže sú Vianoce predo dvermi, tak aj tento rok sme sa rozhodli spolu s deťmi napiecť medovníčky. Detičky sa oboznámili so surovinami na prípravu medovníkov, aktívne sa zapojili do váženia, miesenia, ochutnávania, vaľkania, vykrajovania, potierania a pečenia cesta.

Oboznámili sa so surovinami a prípravou polevy na zdobenie medovníkov, a pokúsili sa vyzdobiť svoj medovníček čo najkrajšie.

Poďakovanie zasielame do kuchyne za poskytnutie piecky.
Publikoval - 21/12/2022
Hravé športovanie č.10
Zamerali sa na štafety. V aktivitách deti rozvíjali spoluprácu, vytrvalosť a zároveň posilňovali telo.
Naučili sa tri super hry. Prvá aktivita: Reťazová podliezačka, druhá: Tunely s loptami a tretia: Lavína, alebo reťazová naháňačka. Deti si pohybové aktivity užili, odreagovali sa a hlavne sa zabavili.
Publikoval - 20/12/2022
Nové VZN 13/2022 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno s účinnosťou od 1. januára 2023. VZN 13/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R- 14/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách zriadených mestom Brezno s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie číslo: R- 14/2022 si prečítate TU.

Rozhodnutie R – 16/2022 o výške stravného na rok 2023 s účinnosťou  od 1. januára 2023. Rozhodnutie č íslo: R- 16/2022 si prečítate TU.

Oznam pre žiakov deviateho ročníka
Aj tento rok sme v redakcii magazínu chovatelahospodar.sk  pripravili kompletný zoznam stredných škôl zameraných na prírodné odbory na Slovensku pre školský rok 2023/2024. V tomto zozname nájdete štúdijné odbory ako veterinárstvo, lesníctvo, záhradníctvo, vinárstvo, rybárstvo, včelárstvo, životné prostredie a agropodnikanie:

Vyhodnocovacia správa o činnosti ZŠ v školskom roku 2021/2022
Vyhodnocovaciu správu o činnosti ZŠ v školskom roku 2021/2022 si prečítate TU
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah