ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
ENETER pre školy v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, Brezno
„Umenie programovania nie je oveľa ťažšie ako iné ľudské schopnosti. Programovanie vás zlepšuje rovnako, ako vám pomáha rozvíjať učenie sa cudzieho jazyka, matematiky alebo čítanie kníh."
Jack Dorsey

Myšlienka Jacka Dorseya bola výzvou hodín informatiky. Ukázať, že programovanie nie je ťažké a môže byť aj zábavné, sme sa snažili v našej škole. O podporu sme žiadali v projekte ENTER pre školy 2021 podporenom Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a Nadáciou Pontis. Projekt v ZŠ realizoval vyučujúci PaedDr. Peter Návoy v mesiacoch december 2021 až jún 2022.
Hlavným zámerom projektu je zvýšiť záujem žiakov o programovanie nielen zakúpením nových a moderných technológií, ale aj zmenou prístupu k samotnému vzdelávaniu. Chceme žiakom ukázať význam a zmysel programovania riešením úloh prepojených s reálnym životom.

Ďalším dôležitým cieľom je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa hravou, zaujímavou  a interaktívnou formou, svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Tie  môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

Micro:bit je špeciálny mikropočítač, ktorý vytvorila britská televízia BBC na podporu výučby informatiky a programovania na tamojších školách. Na základnej doske je len niekoľko portov, 25 LED diód, ktoré tvoria základný displej, dve tlačidlá, akcelerometer, gyroskop a niekoľko ďalších súčiastok umožňujúcich prepojenie spolu s počítačom, pomocou ktorých je ho možné naprogramovať.
Micro:bit je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Pomocou jednoduchých príkazov v programovacích jazykoch ako Microsoft MakeCode, či Python, Scratch je možné micro:bitom naprogramovať viacero zaujímavých funkcií, a tak získať základné zručnosti nielen z programovania, ale pochopiť aj to, ako veci pracujú. Navyše deti majú možnosť zlepšovať aj kreatívne myslenie vytváraním nových nápadov.

Počas vyučovania som so žiakmi realizoval 15 rôznych aktivít, ako napr. počítadlo ľudí, známu hru kameň – papier – nožnice, či elektronickú hraciu kocku. Keďže pohyb je v živote človeka veľmi dôležitý, micro:bit som využil aj v medzipredmetových vzťahoch s predmetom biológia. Naprogramovali sme krokomer a zisťovali množstvo prejdených krokov. Ďalšou aktivitou, kde sme využili micro:bit bolo monitorovanie kvality ovzdušia v triedach. Zisťovali sme úroveň osvetlenia, merali sme intenzitu hluku a množstvo prachových častíc. Samozrejmosťou bolo meranie teploty, či vlhkosti vzduchu. Zaujímavou aktivitou bola realizácia automatického skleníka. Pomocou micro:bitu regulujeme automatické polievanie rastlín. Prirodzené denné svetlo predlžovalo umelé osvetlenie a o teplotu v skleníku sa staralo samočinné otváranie strechy. Výsledkom bolo zrýchlenie klíčenia semien. Nevynechali sme ani medzipredmetové vzťahy s hudobnou výchovou. Výsledkom bolo naprogramovanie známych piesní „Pre Elišku“, či zvonenie telefónov Nokia.

Digitálne technológie nám vedia významne uľahčiť život. Sú všade okolo nás a umožňujú nám pracovať s informáciami. Našou úlohou je naučiť deti s nimi pracovať zmysluplne, skúmať ich, objavovať, tvoriť a vyjadrovať svoje myšlienky.

Za finančné prostriedky ďakujem Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácii Pontis.

Viac informácií o projekte získate v prezentačnom videu: https://bit.ly/3HBqP85

PaedDr. Peter Návoy, ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Učíme sa v prírode - pozorovanie lúčneho a vodného ekosystému
Dňa 3.6.2022 sa žiaci 5.D Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno zúčastnili v rámci vyučovania biológie zaujímavej akcie Učíme sa v prírode.
Predchádzajúce dvojročné obdobie bolo vo výchovno-vzdelávacom procese poznačené pandémiou. Vyučovací proces bol realizovaný dištančným vzdelávaním, v ktorom prevládalo online vyučovanie. Bola to novinka pre nás všetkých, pomocou ktorej sme sa snažili žiakom čo najlepšie sprostredkovať učivo. Ale ani tá najdokonalejšia technika nie je schopná nahradiť pobyt v prírode. Predmet biológia je špecifický tým, že sa v ňom kladie dôraz na názornosť. Práve akcia Učíme sa v prírode pomohla žiakom pochopiť zákonitosti lúčneho a vodného ekosystému v praxi.

Objavovať a skúmať sme sa vybrali na Banisko – Lazná, nakoľko nám táto lokalita ponúka plnohodnotný lesný, lúčny a vodný ekosystém. Rozhodli sme sa preskúmať život v potoku a jazierkach, ktoré vďaka rekultivácii poskytujú vhodné životné prostredie pre vývin žiab až do dospelosti. Prípravný prieskum terénu zrealizovala Mgr. Magda Rusková, ktorá zmapovala výskyt rastlinných a živočíšnych druhov v lokalite. Pripravili sme mikroskopy, lupy, sieťky na výlov vodných organizmov a špeciálne nádoby na ich bezpečné pozorovanie.
Postupovali sme lesom, kde žiaci poznávali dreviny a byliny, o ktorých sa učili počas online vzdelávania. Pozorovali buky, duby, javory i lipu. Lúka za nemocnicou žiakom ponúkla rozmanité druhy tráv a lúčnych bylín, ktoré boli práve v čase kvitnutia v plnej kráse.

Najzaujímavejšie bolo pozorovanie vodného ekosystému jazierok. Žiaci sa učili správne vyloviť vodné organizmy a následne ich v bezpečnom prostredí pozorovať. Žiaci vyriešili záhadu päťnohej žaby v jazierku, z ktorej sa „vykľuli“ dve krásne páriace sa kunky žltobruché. Vo vyššie položenom jazierku sme objavili veľké množstvo žubrienok v rôznych vývojových štádiách, dokonca i ryby.  Aj voda, na prvý pohľad priezračná tekutina, skrývala svoje tajomstvá. Pozorovaním mikroskopom sme v nej objavili jednobunkové prvoky – črievičku veľkú, červenoočko a rozsievky s pravidelnými drobnými schránkami. Pod kameňmi v potoku sa skrývali nenápadné ploskule, ulitníky, larvy hmyzu, dokonca i pijavice. Všetky organizmy sme vrátili späť do vody s plným vedomím, že ona je pre ne tým najprirodzenejším a najvhodnejším prostredím.
Fotodokumentáciu si môžete pozrieť: https://photos.app.goo.gl/XSLy9nZj9hWg5ZKV9

Šťastné očká a úprimné úsmevy našich piatakov boli pre nás prejavom poďakovania a tiež i záväzkom do budúcnosti každoročne takúto zaujímavú zážitkovú formu výučby zopakovať.
PaedDr. Peter Návoy, ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Nové videa Dvojka TV  
Školský časopis DVOJKA-LETO2022

Exkurzia Prvé slovenské gymnázium, Muránsky hrad a sysľovisko 8,9.r._2022  Školský výlet Pustý hrad 6,9.r._2022
Technická exkurzia - Výroba keramiky Čierny Balog  Plavecký výcvik 6.r._2022
Učíme sa v prírode - pozorovanie lúčneho a vodného ekosystému    Exkurzia SJL - Tajov - Horná Lehota - Hronsek
Olympiády materských škôl o Putovný pohár primátora mesta Brezna.
Dňa 15.6.2022 sa uskutočnil 23. ročník Olympiády materských škôl o Putovný pohár primátora mesta Brezna.
Materská škola Hradby 9 obsadila krásne 1. miesto v celkovom hodnotení a MŠ Boženy Němcovej 17 v sprievodnej súťaži Malí zdravotník taktiež 1. miesto.

Gratulujeme našim deťom  za skvelú reprezentáciu.
Dobrý deň, milí rodičia!
Od 1. mája do 20. mája  2022  prebiehal zápis detí na predprimárne vzdelávanie.
Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 si príďte osobne prevziať v pondelok  20. júna 2022 alebo v utorok 21. júna 2022 od 10:00 hod. do 16:00 hod. do Základnej školy Pionierska 2, Brezno  /biela budova  - 2. poschodie). Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom, ich účasť je teda nevyhnutná.
                        Riaditeľka ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Úspech v súťaži Slávik Slovenska
Náš talentovaný druhák Jurko Lunter zvíťazil v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska a úspešne našu školu reprezentoval aj v krajskom kole súťaže, ktorá sa konala na Zvolenskom zámku.
Ďakujeme Mgr. Kuvikovej za prípravu na súťaž a PaedDr. Giertlovej za hudobný doprovod.

Jurkovi gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov v ďalších súťažiach.
Vika prvýkrát v reprezentačnom výbere SR v atletike  a hneď víťazne....
Jubilejný 50. ročník medzinárodného mládežníckeho Memoriálu Franza Schustera - Schwechat (5.6.2022)
Anna Viktória Hudecová - víťazka v skoku do výšky výkonom 161cm
Literárna exkurzia Horná Lehota –  Tajov – Hronsek
V dňoch 27.5. a 30.5. 2022 sme sa my, žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, zúčastnili literárnej exkurzie Horná Lehota – Tajov – Hronsek. Prvou zastávkou bola Horná Lehota. Aj keď túto obec máme relatívne blízko, mnohí z nás v nej ešte ani len neboli. Spoznali sme zákutia tejto malebnej obce a s ňou i významnú literárnu osobnosť Sama Chalupku. Navštívili sme jeho pamätnú izbu, v ktorej nám pani porozprávala bližšie informácie z jeho života, ale i z histórie samotnej obce. Potom sme sa odfotili pri pamätníku Sama Chalupku a dokonca sme mu boli vzdať úctu na cintoríne v Hornej Lehote, kde je pochovaný. Boli sme zvedaví na jeho epitaf, ktorý sme sa učili na hodinách literatúry: „Pravde žil som, krivdu bil som - verne národ svoj ľúbil som“, či ho naozaj nájdeme vytesaný na náhrobnom kameni. Môžeme konštatovať, že tam naozaj vytesaný je, aj keď už po tých rokoch nie je až tak viditeľný.
Druhou našou zastávkou bol Tajov – rodisko Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša. Opäť sme sa dozvedeli plno zaujímavých informácií. Najprv nám rozprávali o Murgašovi ako o významnom vynálezcovi a potom o Tajovskom, ktorý nám je známy z hodín literatúry, kde čítame jeho poviedkovú tvorbu.
Našou poslednou zastávkou bol Hronsek, kde sme mali možnosť vidieť drevený artikulárny kostol. Ide o evanjelický kostol, ktorý musel byť postavený v priebehu jedného roka, celý z dreva, nesmel mať žiadnu vežu a musel byť postavený bez použitia kovových prvkov, čiže klincov. Z nášho pohľadu ide o unikátnu stavbu, ktorú stojí za to vidieť.
Ďakujeme pani učiteľkám slovenského jazyka a literatúry, že nám takúto exkurziu pripravili a spestrili tak hodiny literatúry. Tešíme sa na ďalšie exkurzie.

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ Pionierska 2
Zážitkové učenie
Prostredníctvom zážitkového učenia druháci zo ZŠ Pionierska 2 v Brezne so záujmom odomkli dvere do sveta nepoznaného a zvedavo sledovali, čo za tými dverami našli. Vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócie si nové informácie ľahšie zapamätali a dokázali sa odvážnejšie pýtať na všetko, čo ich zaujímalo.

Lesná pedagogika s Matejom Lovičom
Pobyt vo voľnej prírode, na čerstvom vzduchu, prospieva všetkým. U detí sa dobre rozvíja hrubá a jemná motorika, logické uvažovanie, predstavivosť, fantázia, formujú sa tiež sociálne vzťahy, komunikácia, kooperácia, prebúdzajú sa zmysly, empatia a pokora. Deti mali možnosť s pánom Matejom Lovičom využiť veľa vecí a vedomostí, ktoré im ponúka les. Hrali sa na zvieratká, stavali si hniezda, hľadali predmety, ktoré do lesa nepatria, pohybovali sa so zavretými očami pomocou vodiaceho lana, hrali sa na jastrabov a jašteričky, určovali stopy zvierat. Po splnení týchto akčných aktivít sa s chuťou pustili do jedenia všetkých dobrôt, ktoré im pripravili rodičia. Nezabudli pri tom, že žiadne odpadky nepatria do lesa. V lese sa deti veľa naučili.

Návšteva mliekamí Podkoreňová Brezno
V rámci Dňa mlieka 17. mája sme navštívili naše mliekárne Podkoreňová Brezno. Deti mali skvelú možnosť vidieť celý proces spracovania mlieka. Zistili, detičky, kde bývajú kravičky. Že kravy aj knihu majú, ale si z nej nečítajú. A že správna krava, fajné mlieko dáva. Mnoho detí nemá možnosť vidieť a byť v priamom kontakte s kravičkou, teliatkom, ovečkou alebo jahniatkom. Teraz dostali skvelú možnosť ich aj pohladkať. Prešli si výrobnou halou, videli spracovanie mlieka, ochutnali mliečne výrobky, spoznali syrové Horehronské kúpele a zistili aj mnoho iných zaujímavostí. Na ich nespočetné množstvo otázok trpezlivo odpovedali odborní zamestnanci mliekamí. V závere prešli skúškou nadobudnutých vedomostí, ktorú výborne zvládli. Zaslúžene získali odmenu v podobe medaily a dostali aj veselú domácu úlohu.
Za spoluprácu a možnosť uskutočniť zážitkové učenie ďakujeme aj pani učitelkám Henriete Kuvikovej a Renáte Vatamanovej.

GG. MyHorehronie, 31.5.2022
Stretnutie deviatakov zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 s umelcom Ernestom Svrčkom
     Dňa 27.4.2022 sme my, žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2, navštívili výstavu koláží Ernesta Svrčka s názvom „Medzi nebom a Breznom“ v breznianskej synagóge. Už pri príchode nás zaujali koláže a aforizmy vyvesené pred synagógou a náš dojem ešte umocnili umelcove diela vo vnútri. Pán Svrček nám s humorom a trpezlivo vyrozprával, ako sa k tomuto zaujímavému výtvarnému žánru dostal a následne sme si mohli jeho koláže detailne poprezerať. Po prehliadke sme mali možnosť opýtať sa umelca na diela, ktoré v nás zanechali silný dojem i emócie. Dozvedeli sme sa o procese ich vzniku, zdroji inšpirácií a o ich púti na výstavách v mnohých krajinách sveta.
    Ďakujeme veľmi pekne  pánovi Svrčkovi za zaujímavú besedu a za možnosť spoznať jeho umelecké diela. Ďakujeme tiež pani učiteľke Gondovej, ktorá nám túto akciu zorganizovala.

                                                                                      Katarína Zlevská a Zoja Poliaková, 9.A, MY Horehronie, 3.5.2022

Deň narcisov a naša úloha v ňom
Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. Dobrovoľníci, žiaci ZŠ s MŠ Pionierska 2, sa v uliciach Brezna 28.4.2022 činili. Verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine sa po dvoch rokoch vrátila do ulíc. A čo naši dobrovoľníci hovoria na túto akciu ?
Túto úlohu sme brali skôr ako poslanie, nie ako niečo, čo musíme urobiť. Keď nám naši pedagógovia oznámili, že práve my, žiaci 9.A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2, organizujeme v Brezne zbierku ku Dňu narcisov, neváhali sme sa zapojiť. Pomáhať dobrej veci a byť dobrovoľníkmi, je pre nás, mladých, veľmi zaujímavá a príjemná skúsenosť.
Tento deň je naozaj prínosný, lebo spája ľudí pre dobrú vec. My sme sa cítili veľmi dobre, keď sme videli úsmevy ľudí, a detí na našej škole, ako mali radosť z toho, že pomáhajú iným, chorým ľuďom.
Tento výber financií sa pripojí k celoslovenskej zbierke, ktorá bude použitá na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na pomoc onkoporadniam, prostredníctvom ktorých majú pacienti možnosť každodenných konzultácií s odborníkmi. Bude slúžiť aj na rozvoj siete onkopsychológov, ktorí sú k dispozícii pacientom s rakovinou a ich blízkym naprieč Slovenskom, a taktiež na pravidelné edukačné eventy zamerané na pravenciu.
Podarilo sa nám vyzbierať 1204 eur. Sme veľmi vďační za ľudí, ktorí prispeli, a tak pomohli dobrej veci.

            Barbora, Viktória, Magdaléna, Sofia, Natália a Peter z 9.A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
Do ulíc sa vrátil Deň narcisov
Mestá a obce na Slovensku opäť ožili kvetom narcisu. V uliciach Brezna dobrovoľníci - žiaci Základnej školy na Pionierskej 2, vyzbierali takmer 1200 eur.
Vo štvrtok 28. apríla celé Slovensko zaplavili žlté kvety narcisu a výnimkou nebolo ani Brezno, kde zbierka bola v v réžii Základnej školy Pionierska 2 a jej žiakov. Ako si povedali, túto úlohu brali skôr ako poslanie, nie ako niečo, čo musia urobiť. „Keď nám pedagógovia oznámili, že práve my, žiaci 9. A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2, organizujeme v Brezne zbierku ku Dňu narcisov, neváhali sme sa zapojiť.

Pomáhať dobrej veci a byť dobrovoľníkmi, je pre nás, mladých, veľmi zaujímavá a príjemná skúsenosť." V uliciach mesta Brezno sa im podarilo vyzbierať 1180,88 eura. Výnos sa pripojí k celoslovenskej zbierke, ktorá bude použitá na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na pomoc onkoporadniam, prostredníctvom ktorých majú pacienti možnosť každodenných konzultácií s odborníkmi. Bude slúžiť aj na rozvoj siete onkopsychológov, ktorí sú k dispozícii pacientom s rakovinou a ich blízkym naprieč Slovenskom, a taktiež na pravidelné edukačné eventy zamerané na prevenciu.

„Tento deň je naozaj prínosný, lebo spája ľudí pre dobrú vec. My sme sa cítili veľmi dobre, keď sme videli úsmevy ľudí, a detí na našej škole, ako mali radosť z toho, že pomáhajú iným, chorým. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí prispeli, a tak pomohli dobrej veci," dodali Barbora, Viktória, Magdaléna, Sofia, Natália a Peter z 9. A triedy ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno. Zavítali tiež na  mestský  úrad,   o pomoc oslovili aj vedenie samosprávy.
„Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú ľudom s onkologickým ochorením. Nikdy nevieme, či pomoc iných nebudeme raz potrebovať práve aj my," dodal primátor Tomáš Ábel.
Monika Dolňanová, My Horehronie, 3.5.2022


Úspešný športovec a reprezentant Pionierskej 2
Žiak 5. ročníka Branislav Berčík z Pionierskej 2 sa zaradil do plejády úspešných športovcov a reprezentantov našej školy. Aj keď Branislav svojím vekom spadá do kategórie mladší žiaci, jeho majstrovské narábanie hokejkou presahuje úroveň mladších žiakov, tak sa vydal na cestu reprezentácie aj starších žiakov. Jeho počet odohratých zápasov sa pohybuje okolo 40, kde sa mu podarilo úspešne zakončiť akcie 140 gólmi a 71 asistenciami, čo sú obdivuhodné čísla. Branislav predstavuje mladú nádej v podobe všestranného športovca, ktorému sa darí v akomkoľvek športe. Jeho nadanie a láska k športu sa dostala až na medzinárodnú úroveň, kde sa Branislav aktuálne zúčastňuje zájazdu klubu vo Francúzsku na základe medzinárodnej francúzskej spolupráce. Tu už náš žiak nereprezentuje iba školu a hokejový klub, ale samotné mesto Brezno, a to na medzinárodnej úrovni. Na základe jeho doposiaľ dosiahnutých výsledkov je nominovaný na ocenenie Športovca roka mesta Brezno za rok 2021.
My mu srdečne ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, mesta a do ďalších zápasov mu želáme pevné zdravie, veľa šťastia a dobrú mušku pri zakončovaní akcií do súperovej bránky.

Úspechy žiakov P2  v olympiáde cudzích jazykov
Ovládanie cudzieho jazyka je v súčasnosti jedným zo základných predpokladov úspešného zaradenia sa v pracovnej i osobnej oblasti. Štúdiu cudzích jazykov sa v Základnej škole Pionierska 2 kladie veľký dôraz už veľa rokov. Nie je tomu inak ani dnes.

Posledné dva roky boli zaťažkávajúcou skúškou nielen pre zdravotníkov, ale pre  všetky oblasti života. Učitelia a žiaci v školách prešli neľahkým obdobím tiež. Mnohé mesiace museli žiaci stráviť za počítačom, vzdelávali sme sa dištančne,  namiesto "drania" lavíc v škole sme sa stretávali len cez obrazovky počítača či mobilov. Napriek sťaženým podmienkam naši žiaci v tomto školskom roku dosiahli pekné výsledky v olympiádach cudzích jazykov.
Všetky kolá sa uskutočnili online.

V olympiáde v anglickom jazyku obsadili naši žiaci nasledovné poradie:
V okresnom kole sa v kategórii 1A umiestnila Nela Kúdelková na 4.mieste a Michaela Auxtová v kategórii 1B na 1. mieste. Miška bola úspešná aj v krajskom kole a obsadila 2. miesto.
V olympiáde v nemeckom jazyku boli úspešní piati žiaci - v okresnom kole v kategórii 1A obsadila Agáta Ambrosová 1. miesto  a Daniel Štubňa 2.miesto. V kategórii 1B obsadil Matej Mastelák 1. miesto a Juraj Belko 2. miesto. V krajskom kole obsadila Agátka 9.miesto a Danko desiate. Matej sa v krajskom kole umiestnil na 10. mieste a Juraj na jedenástom.
Peter Jágerčík v kategórii 1C obsadil v krajskom kole 5. miesto.

Naši žiaci sa zúčastnili aj olympiády v ruskom jazyku.
V krajskom kole v kategórii 1A obsadila Veronika Turanská 1.miesto v krajskom kole a 7. miesto v celoštátnom kole.
Najúspešnejším bol náš deviatak Peter Votroubek,  ktorý v krajskom kole obsadil 1. miesto a v celoštátnom kole sa umiestnil na krásnom 2.mieste!  
Všetkým zúčastneným gratulujeme  a veríme, že ich úspechy naštartovali a naďalej sa budú zdokonaľovať v angličtine, nemčine i ruštine.

                                                                                                  Vyučujúce cudzích jazykov
                                                                                                  ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno

Moja, tvoja, naša spoločná, avšak len jedna
V jej prípade určite neplatí dnes často myslené a vyslovené... „keďsa zničí, kúpim, zoženiem si novú."
V piatok 22. apríla sme sa myšlienkami i žiackymi aktivitami spojili s biliónom ľudí zo 192 krajín, pre ktorých je práve ONA miestom bytia.

Spolu, aj keď len fiktívne, sme si všetci podali ruky, zablahoželali JEJ a oslávili JEJ deň !!! Začali sme ešte v marci, keď sme boli čistiť miesta v Brezne. Strávili sme dopo-ludnie v pohybe, zbierali sme spoločne odpadky. Ďalšie dni sme vyrábali eko-info-plagáty, ktoré sme umiestnili v spojovacej chodbe našej školy. Pripravili sme rozhlasovú reláciu, aby sme všetkým žiakom v Deň Zeme pripomenuli, čo je dôležité a v súlade s prírodou, každý deň pre ŇU vykonať.
V tento deň sme absolvovali aj tematické   dielne,   taktiež   súťaž s hľadaním odpovedí na otázky o zaujímavostiach z environmentálnej oblasti.
Naše aktivity budú pokračovať, tešíme sa. Dúfame, že nás je spolu na celom JEJ priestore, ktorý nám už veľmi dlho nezištne ponúka, dosť, aby sme mohli stopnúť a zvrátiť JEJ nešťastný osud už nielen zbytočnými rečami, ale predovšetkým skutkami !!!
Žiaci Pionierska 2, Brezno

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
Ministerstvo školstva za účelom aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo „USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE“, ktoré je platné po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie v čase, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka najlepšie cez EduPage, alebo v písomnej podobe na stiahnutie TU.


Výzva pre deti na intoxikáciu liekmi
Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.

Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach.

Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť.
Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou.

Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. V najbližších dňoch policajní preventisti oslovia školy a na problém ich upozornia. Problematiku výzvy a rizík s ňou spojených určite zaradíme aj do našich preventívnych aktivít s mládežou. Našim cieľom bude zvyšovať povedomie detí o nežiadúcich účinkoch voľne dostupných liekov a látok určených na liečebné účely.


KRÍZOVÁ INTERVENCIA
V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zosumarizoval informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, aby tak mohli rýchlo a  efektívne pomáhať deťom, rodičom. Na našej novozriadenej stránke nájdete adresáre zariadení poradenstva a prevencie, relevantné podcasty a webináre, procesné štandardy ako vodítka v odbornej práci, ako aj manuály pre odborných zamestnancov.

Rady psychológov pre rodičov TU  Rady psychológov pre deti TU
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah