ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno

Základná škola s materskou školou
Pionierska 2 Brezno
Prejsť na obsah
Pokyny pred nástupom do školy
Pri vstupe do školy si každý žiak vydezinfikuje ruky a predloží čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak tak neurobil cez Edupage. Každý musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

Chceme preto poprosiť všetkých žiakov a rodičov, aby boli dôslední a dodržiavali potrebné opatrenia R-O-R a určite to opäť spolu zvládneme.
Na stiahnutie vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (príloha 1):
Na stiahnutie vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka (príloha 1a):
Vyhlásenia o bezpríznakovosti pre žiakov aj návštevníkov nájdete v tlačenej verzii v schránke pri hlavnom vchode školy.

Odporúčania MŠ na nový školský rok nájdete tu - https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf
Ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti v školskom roku 2021/2022
Viac informácií sa dozviete   TU

Zmena dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022
Dňa 1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré od 1.9.2021 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

- Ukončenie plošného  poskytovania dotácie na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

- Dotáciu na stravu už bude možné poskytnúť len pre:
  1. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
  2. dieťa žijúce v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (potvrdenie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)
  3. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15  rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (zákonný zástupca je povinný vyplniť a predložiť čestné vyhlásenie - príloha č.1)

- Zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ  (aj individuálne vzdelávanie) a odobralo stravu.

Uvedené potvrdenia/čestné vyhlásenie  pre uplatnenie nároku na bezplatné stravovanie dieťaťa/žiaka od 1.9.2021 je zákonný zástupca povinný doručiť do kancelárie Základnej školy s MŠ a do kancelárie ŠJ v termíne do 30.08.2021.
Čestné vyhlásenie si stiahnite tu

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú nárok na dotáciu budú platiť za stravu a réžiu vo výške platného VZN.
Prebiehajúce projekty: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Viac intormácií o projekte TU


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Miesto realizácie projektu:
Pionierska 2, 977 01 Brezno
Názov projektu:
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Brezno
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Špecifické ciele:

1. Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky
2. Podpora prístupu ku kvalitnému základnému vzdelaniu.
Názov a sídlo prijímateľa:
Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, 977 01 Brezno
Dátum začatia realizácie projektu:
09/2019
Dátum skončenie realizácie projektu:
08/2021
Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.minedu.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk        www.esf.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku:
57 074,16 €
Návrat na obsah